UMathewu 10:1-42

  • Abaphostoli abangu-12 (1-4)

  • Imilayo yokutshumayela (5-15)

  • Abafundi bazahlukuluzwa (16-25)

  • Yesabani uNkulunkulu, lingesabi abantu (26-31)

  • Inkemba hatshi ukuthula (32-39)

  • Ukwemukela abafundi bakaJesu (40-42)

10  Ngakho wabiza abafundi bakhe abangu-12 wabanika amandla phezu kwamadimoni ukuze bawakhiphe njalo belaphe yonke imihlobo yemikhuhlane lezifo zonke.  Nanka amabizo abaphostoli abangu-12: Owokuqala nguSimoni, obizwa ngokuthi nguPhetro, lomfowabo u-Andreya; loJakhobe indodana kaZebhedi, loJohane umfowabo;  loFiliphu, loBhatholomewu, loTomasi, loMathewu umthelisi, loJakhobe indodana ka-Alifewu; loThadewu,  loSimoni umKhanani,* kanye loJudasi Iskariyothi, lowo owacina emthengisile.  UJesu wathuma laba abangu-12, wabapha imilayo le: “Lingayi emgwaqweni wabezizweni njalo lingangeni kuloba yiliphi idolobho lamaSamariya,  kodwa qhubekani lilanda izimvu ezilahlekileyo zendlu yako-Israyeli.  Lihambe litshumayela lisithi: ‘UMbuso wamazulu ususondele.’  Yelaphani abagulayo, livuse abafileyo, lenze abalobulephero bahlambuluke futhi likhiphe amadimoni. Lamukele mahala, phanini mahala.  Lingazidingeli igolide kumbe isiliva kumbe ithusi* elizakufaka emabhantini enu okuthwala imali, 10  njalo ekuhambeni kwenu lingathwali isikhwama sokudla loba izembatho ezimbili,* loba amanyathela, loba intonga, ngoba isisebenzi kufanele sithole ukudla kwaso. 11  “Kuloba yiliphi idolobho kumbe isigaba elingena kuso, dingani ukuthi ngubani ofaneleyo kuleyo ndawo, lihlale kuye lize lisuke. 12  Nxa lingangena endlini, bingelelani abantu bakuleyondlu. 13  Nxa indlu leyo ifanele, ukuthula eliyifisela khona kakwehlele kuyo, kodwa nxa ingafanelanga, ukuthula okuvela kini kakubuyele kini. 14  Loba ngaphi elizathola khona umuntu ongalamukeliyo loba ongawalaleliyo amazwi enu, thintithani uthuli enyaweni zenu nxa selisuka kuleyondlu kumbe kulelodolobho. 15  Ngiqinisile ngithi kini, okuzakwehlela indawo yaseSodoma leGomora ngoSuku Lokwahlulela kuzabe kungcono kakhulu kulalokho okuzakwehlela idolobho lelo. 16  “Lalelani! Ngilithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho qaphelani njengezinyoka, kodwa libe msulwa njengamajuba. 17  Libananzelele abantu, ngoba bazalihambisa ezinkundleni zamacala futhi bazalibhaxabula emasinagogeni abo. 18  Kanti njalo lizalethwa phambi kwabosibalukhulu lamakhosi ngenxa yami, ukuze kube yibufakazi kubo lasezizweni. 19  Kodwa nxa sebelise emthethwandaba, lingakhathazeki ngokuthi lizawabeka njani amazwi enu loba ngokuthi lizakuthini, ngoba elizakukhuluma lizakuphiwa ngalesosikhathi. 20  Kayisini elizikhulumelayo, kodwa ngumoya kaYihlo okhuluma usebenzisa lina. 21  Umuntu uzathengisa umfowabo ukuze abulawe, lobaba athengise umntanakhe, futhi abantwana bazahlamukela abazali babathengise ukuze babulawe. 22  Lizazondwa ngabantu bonke ngenxa yebizo lami, kodwa lowo oqinisela kuze kube* sekucineni nguye ozasindiswa. 23  Nxa bengalihlukuluza kwelinye idolobho, balekelani kwelinye, ngoba ngiqinisile ngithi kini, iNdodana yomuntu izaze ifike lilokhu lingakawabhodi wonke amadolobho ako-Israyeli. 24  “Umfundi kangcono kulalowo omfundisayo, lenceku kayingcono kulenkosi yayo. 25  Umfundi kumele asuthiseke ngokuba njengalowo omfundisayo, lenceku isuthiseke ngokuba njengenkosi yayo. Nxa abantu bebize inkosi yendlu ngokuthi nguBhelizebhubhi,* pho bangayekela njani ukubabiza ngaleyondlela abendlu yayo? 26  Ngakho lingabesabi, ngoba kakulalutho olwembesiweyo olungasoze lwembulwe, njalo kakulalutho oluyimfihlo olungasoze lwaziwe. 27  Engilitshela khona emnyameni kukhulumeni ekukhanyeni, lalokho elikuzwa kunyenyezwa kutshumayeleni liphezu kwezindlu. 28  Kanti njalo lingabesabi ababulala umzimba kodwa bengenelisi ukubulala umphefumulo,* kodwa yesabani lowo ongatshabalalisa kokubili umphefumulo lomzimba eGehena.* 29  Intaka ezimbili zithengiswa ngohlamvu lwemali* olungatsho lutho angithi? Lanxa kunjalo, kayikho leyodwa ewela phansi uYihlo engakwazi. 30  Kodwa ngitsho lenwele ezisemakhanda enu zibaliwe zonke. 31  Ngakho lingesabi; lina liqakatheke kakhulu kulentaka ezinengi. 32  “Yikho-ke, wonke umuntu ongivuma phambi kwabantu, lami ngizamvuma phambi kukaBaba osezulwini. 33  Kodwa loba ngubani ongiphika phambi kwabantu, lami ngizamphika phambi kukaBaba osezulwini. 34  Lingacabangi ukuthi ngizoletha ukuthula emhlabeni; angizangaletha ukuthula kodwa ngizoletha inkemba. 35  Ngilande ukuzodala ukwehlukana phakathi komuntu loyise, kwendodakazi lonina, laphakathi kukamalokazana loninazala. 36  Izitha zomuntu zizakuba yilabo ahlala labo. 37  Loba ngubani othanda uyise kumbe unina ukwedlula mina kangifanelanga; njalo loba ngubani othanda indodana yakhe kumbe indodakazi yakhe ukwedlula mina kangifanelanga. 38  Loba ngubani ongasemukeliyo isigodo sakhe sokuhlutshwa* angilandele, kangifanelanga. 39  Loba ngubani ovikela ukuphila* kwakhe kuzamlahlekela, njalo loba ngubani olahlekelwa yikuphila* kwakhe ngenxa yami, uzakuthola. 40  “Loba ngubani olemukelayo uyangemukela lami, njalo loba ngubani ongemukelayo wemukela laLowo ongithumileyo. 41  Loba ngubani owemukela umphrofethi ngoba engumphrofethi uzathola umvuzo womphrofethi, futhi loba ngubani owemukela umuntu olungileyo ngoba engumuntu olungileyo uzathola umvuzo womuntu olungileyo. 42  Kanti njalo loba ngubani opha omunye walaba abancinyane inkomitsho nje yamanzi aqandayo ukuze anathe ngenxa yokuthi ungumfundi, ngiqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwe ngumvuzo wakhe loba sekutheni.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “otshisekayo.”
Kumbe, “ikhopha.”
Kumbe, “esinye isembatho.”
Kumbe, “oqinisele kwaze kwaba.”
Leli libizo okubizwa ngalo uSathane, isikhulu kumbe umbusi wamadimoni.
Kumbe, “impilo,” okutsho ithemba lokuthola ukuphila.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “nge-asariyoni eyodwa.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “umphefumulo.”
Kumbe, “ngumphefumulo.”