UMathewu 1:1-25

  • Usendo lukaJesu Khristu (1-17)

  • Ukuzalwa kukaJesu (18-25)

1  Ugwalo lwembali kaJesu* Khristu,* indodana kaDavida, indodana ka-Abrahama:   U-Abrahama waba nguyise ka-Isaka;u-Isaka waba nguyise kaJakhobe;uJakhobe waba nguyise kaJuda labafowabo;   uJuda waba nguyise kaPherezi loZera, unina kaPherezi loZera kunguThamari;uPherezi waba nguyise kaHezironi;uHezironi waba nguyise kaRamu;   uRamu waba nguyise ka-Aminadabi;u-Aminadabi waba nguyise kaNashoni;uNashoni waba nguyise kaSalimoni;   uSalimoni waba nguyise kaBhowazi, unina kaBhowazi kunguRahabi;uBhowazi waba nguyise ka-Obhedi, unina ka-Obhedi kunguRuthe;u-Obhedi waba nguyise kaJese;   uJese waba nguyise weNkosi uDavida.UDavida waba nguyise kaSolomoni, unina kaSolomoni kungumka-Uriya;   uSolomoni waba nguyise kaRehobhowami;uRehobhowami waba nguyise ka-Abhija;u-Abhija waba nguyise ka-Asa;   u-Asa waba nguyise kaJehoshafathi;uJehoshafathi waba nguyise kaJehoramu;uJehoramu waba nguyise ka-Uziya;   u-Uziya waba nguyise kaJothamu;uJothamu waba nguyise ka-Ahazi;u-Ahazi waba nguyise kaHezekhiya; 10  uHezekhiya waba nguyise kaManase;uManase waba nguyise ka-Amoni;u-Amoni waba nguyise kaJosiya; 11  uJosiya waba nguyise kaJekhoniya kanye labafowabo ngesikhathi sokuthunjwa kwamaJuda ngabaseBhabhiloni. 12  Ngemva kokuthunjwa ngabaseBhabhiloni, uJekhoniya waba nguyise kaSheyalithiyeli;uSheyalithiyeli waba nguyise kaZerubhabheli; 13  uZerubhabheli waba nguyise ka-Abhiyudi;u-Abhiyudi waba nguyise ka-Eliyakhimu;u-Eliyakhimu waba nguyise ka-Azori; 14  u-Azori waba nguyise kaZadoki;uZadoki waba nguyise ka-Akhimu;u-Akhimu waba nguyise ka-Eliyudi; 15  u-Eliyudi waba nguyise ka-Eliyazari;u-Eliyazari waba nguyise kaMathani;uMathani waba nguyise kaJakhobe; 16  uJakhobe waba nguyise kaJosefa umkaMariya. UMariya lo nguye owaba ngunina kaJesu obizwa ngokuthi nguKhristu. 17  Yikho-ke zonke izizukulwane kusukela ku-Abrahama kuze kuyefika kuDavida zazingu-14; kusukela kuDavida kuze kuyefika ekuthunjweni kwamaJuda ngabaseBhabhiloni, kwakuyizizukulwane ezingu-14; kusukela ekuthunjweni ngabaseBhabhiloni kuze kuyefika kuKhristu kwakuyizizukulwane ezingu-14. 18  Kodwa ukuzalwa kukaJesu Khristu kwenzakala kanje: Unina uMariya wathi esethembisane loJosefa ukuthi bazatshada, kwatholakala ukuthi wayesezithwele bona bengakatshadi, futhi lokho kwakwenziwe ngomoya ongcwele.* 19  Kodwa ngenxa yokuthi umkakhe uJosefa wayelungile futhi engafuni ukumchaya ebantwini, wayesefuna ukuchitha umtshado wabo ensitha. 20  Wathi esecabange ngezinto lezi, wabona ingilosi kaJehova* ephutsheni isithi: “Josefa, ndodana kaDavida, ungesabi ukuthatha umkakho uMariya uhambe laye ngekhaya, ngoba kwenziwe ngomoya ongcwele ukuthi azithwale. 21  Yena uzabeletha indodana futhi kumele uyiphe ibizo elithi Jesu,* ngoba izasindisa abantu bayo ezonweni zabo.” 22  Konke lokhu kwenzakala sibili ukuze kugcwaliseke lokho okwakukhulunywe nguJehova esebenzisa umphrofethi wakhe, esithi: 23  “Intombi egcweleyo izazithwala ibelethe indodana, futhi indodana leyo izanikwa ibizo elithi Imanuweli,” elitsho ukuthi “UNkulunkulu Ulathi.” 24  Ngemva kwalokho, uJosefa wavuka ebuthongweni wasesenza lokho ingilosi kaJehova eyayimtshele khona, wathatha umkakhe wahamba laye emzini wakhe. 25  Kodwa kazange aye laye emacansini waze wabeletha indodana, njalo wayipha ibizo elithi Jesu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “losendo lukaJesu.”
Kumbe, “uMesiya; oGcotshiweyo.”
Kumbe, “ngamandla kaNkulunkulu asebenzayo.”
Ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova liqalisa ukutholakala evesini le eMibhalweni YamaKhristu YesiGrikhi. Litholakala ka-237 emavesini aseBhayibhilini leli.
Lifanana lebizo lesiHebheru elithi Jeshuwa kumbe Joshuwa, elitsho ukuthi “UJehova Uyinsindiso.”