ULukha 9:1-62

 • AbaliTshumi Lambili baphiwa imilayo yenkonzo (1-6)

 • UHerodi wethuswa nguJesu (7-9)

 • UJesu unika abangu-5 000 ukudla (10-17)

 • UPhetro uthi uJesu nguKhristu (18-20)

 • UJesu ubatshela ngokufa kwakhe (21, 22)

 • Ukuba ngumfundi weqiniso (23-27)

 • UJesu uguquka isimo (28-36)

 • Umfana oledimoni uyasiliswa (37-43a)

 • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (43b-45)

 • Abafundi baphikisana ngokuthi ngubani omkhulu (46-48)

 • Ongaphikisani lathi uyasisekela (49, 50)

 • Abantu abasesigabeni seSamariya bala uJesu (51-56)

 • Indlela yokulandela uJesu (57-62)

9  Ngemva kwalokho wabiza abaliTshumi Lambili wabapha ilungelo kanye lamandla okuthi bakhiphe amadimoni njalo belaphe imikhuhlane.  Wabathuma ukuthi bayetshumayela ngoMbuso kaNkulunkulu basilise labagulayo,  wasesithi kubo: “Lingathwali lutho ekuhambeni kwenu, lingathwali intonga loba isikhwama sokudla loba isinkwa loba imali,* njalo lingathwali izembatho ezimbili.*  Kodwa loba yiwuphi umuzi elingena kuwo, hlalani kuwo lize lisuke kuleyondawo,  futhi loba ngaphi lapho abantu abangalamukeli khona, thintithani uthuli enyaweni zenu nxa seliphuma edolobheni lelo ukuze kube lobufakazi bokuthi abakwenzileyo kubi.”  Basuka-ke bahamba bengena isigaba ngesigaba, betshumayela izindaba ezinhle njalo besilisa abagulayo kuzo zonke izindawo.  UHerodi* umbusi wesigaba* wezwa konke okwakusenzakala, wethuka kakhulu ngoba abanye babesithi uJohane wayesevusiwe kwabafileyo.  Kodwa abanye babesithi kwasekufike u-Elija, abanye bona besithi kuvuke omunye wabaphrofethi bakudala.  UHerodi wathi: “UJohane ngamquma ikhanda. Pho ngubani lo engizwa ukuthi wenza izinto zonke lezi?” Ngakho wayesemdinga efuna ukumbona. 10  Abaphostoli bathe sebephendukile, balandisela uJesu konke ababekwenzile. Yikho-ke wabathatha wasuka labo ebantwini, baya edolobheni okuthiwa yiBhethisayida. 11  Kodwa amaxuku athi esekwazi lokho, amlandela. Wawamukela kuhle, waseqalisa ukuwatshela ngoMbuso kaNkulunkulu njalo wasilisa ababefuna ukwelatshwa. 12  Kuthe ilanga selisiyatshona, abaliTshumi Lambili bamlanda bathi kuye: “Tshela abantu bazihambele ukuze bayengena ezigabeni eziseduze lakwezinye izindawo badinge ukudla lendawo yokuphumula ngoba lapha esikhona kukhatshana lemizi.” 13  Kodwa wathi kubo: “Bapheni lina ukudla.” Bathi kuye: “Silezinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili kuphela, ngaphandle nxa singayabathengela ukudla bonke abantu laba.” 14  Khonapho kwakulamadoda angaba ngu-5 000. Kodwa yena wathi kubafundi bakhe: “Bahlaliseni phansi babe ngamaqembu alabantu abangaba ngu-50.” 15  Benza njalo, babahlalisa phansi bonke. 16  Wathatha izinkwa lezo ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, wakhangela phezulu ezulwini wathandaza.* Wasezihlephuna, waqalisa ukuzinika abafundi bakhe ukuze bazinike ixuku. 17  Ngakho bonke badla basutha, njalo babutha amabhasikiti angu-12 eziqephu ezazisele. 18  Ngemva kwesikhathi abafundi baya kuye bamfica eyedwa ethandaza, wasebabuza wathi: “Abantu bathi ngingubani?” 19  Baphendula bathi: “Bathi unguJohane uMbhabhathizi kodwa abanye bathi ungu-Elija, abanye bona bathi kuvuke umphrofethi wakudala.” 20  Wasesithi kubo: “Kodwa lina lithi ngingubani?” UPhetro waphendula wathi: “UnguKhristu kaNkulunkulu.” 21  Wasebaqonqosela ukuthi bangakutsheli muntu lokho. 22  Kodwa wathi: “INdodana yomuntu kumele yehlelwe zinhlupho ezinengi futhi ilahlwe ngabadala labaphristi abakhokhelayo kanye lababhali, ibulawe, ibisivuswa ngelanga lesithathu.” 23  Ngemva kwalokho wathi kubo bonke: “Loba ngubani ofuna ukungilandela kazidele, asithwale nsuku zonke isigodo sakhe sokuhlutshwa,* aqhubeke engilandela, 24  ngoba loba ngubani ofuna ukusindisa ukuphila* kwakhe kuzamlahlekela, kodwa loba ngubani olahlekelwa yikuphila* kwakhe ngenxa yami, nguye ozakusindisa. 25  Kambe umuntu kuzamnceda ngani sibili ukuzuza umhlaba wonke kodwa azilimaze loba alahlekelwe yikuphila kwakhe? 26  Loba ngubani oba lenhloni ngami kumbe ngamazwi ami, iNdodana yomuntu izakuba lenhloni ngalowomuntu nxa isisiza isenkazimulweni yayo lekaYise kanye leyezingilosi ezingcwele. 27  Kodwa ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye abemiyo lapha abangasoze bafe bengakawuboni uMbuso kaNkulunkulu.” 28  Kwathi sekwedlule amalanga angaba yisitshiyagalombili ekhulume amazwi la, wathatha uPhetro loJohane kanye loJakhobe wakhwela labo entabeni esiyakhuleka. 29  Uthe esakhuleka, ubuso bakhe babonakala sebuntshintshile lempahla zakhe ­sezimhlophe nke, sezicazimula. 30  Kwakulamadoda amabili ayexoxa laye, uMosi lo-Elija. 31  Abonakala ekhazimula njalo aqalisa ukukhuluma ngokusuka kwakhe okwasekuzakwenzakala eJerusalema. 32  UPhetro lalabo ayelabo babekade bephethwe yibuthongo, kodwa bathi sebevuke khwatshu, bayibona inkazimulo yakhe kanye lamadoda amabili ayemi lawo. 33  Amadoda la athe esesuka kuJesu, uPhetro wathi kuye: “Mfundisi, kuhle kithi ukuba lapha. Yikho kasimiseni amatende amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMosi, elinye libe ngelika-Elija.” Wayengazizwa lokuthi uthini. 34  Kodwa esakhuluma izinto lezi, kwaqubuka iyezi laqalisa ukubagubuzela. Lathi libembesa, besaba. 35  Kwasekuzwakala ilizwi livela kuleloyezi, lisithi: “Le yiNdodana yami ekhethiweyo. Yilaleleni.” 36  Ilizwi lelo lithe lisakhuluma, babona uJesu eseyedwa. Lanxa kunjalo bazithulela, futhi ngalezonsuku kabazange batshele muntu loba yini ababeyibonile. 37  Bathi besehla entabeni ngelanga elilandelayo, ixuku elikhulu lamhlangabeza. 38  Enye indoda eyayiphakathi kwexuku yamemeza yathi: “Mfundisi, ngiyakuncenga ukuthi ukhangele indodana yami ngoba yiyo yodwa engilayo. 39  Iyafikelwa lidimoni, ihle iklabalale, njalo liyayigiqa lisayigiqa, ibhubhudle amagwebu emlonyeni, kube yinkani ukuthi liyiyekele, lize liphume seliyilimazile. 40  Ngincenge abafundi bakho ukuthi balikhiphe kodwa behlulekile.” 41  UJesu wasephendula wathi: “Hawu lina sizukulwane esingelakholo lesonakeleyo, kumele ngiqhubeke ngilani kuze kube nini? Kufanele ngilibekezelele kuze kube nini? Yilethe lapha indodana yakho.” 42  Kwathi lanxa umfana esesiya kuJesu, idimoni lamphosela phansi lamgiqa lisamgiqa. Kodwa yena walikhuza idimoni lelo, wamsilisa umfana, wasembuyisela kuyise. 43  Bonke batsha amathe bebona amandla kaNkulunkulu amakhulu. Bathi belokhu besamangele ngenxa yezinto zonke ayezenza, wathi kubafundi bakhe: 44  “Lalelisisani likhumbule amazwi la ngoba iNdodana yomuntu izanikelwa* ezandleni zabantu.” 45  Kodwa bona kabazange bazwisise ukuthi wayesitshoni. Phela babekufihlelwe ukuze bangakuzwisisi, futhi babesesaba ukumbuza ngayekukhulumile. 46  Basebeqalisa ukuphikisana ngokuthi ngubani owayemkhulu kulabo bonke phakathi kwabo. 47  UJesu wakwazi ababekucabanga ezinhliziyweni zabo, wasethatha umntwana omncane wammisa eceleni kwakhe, 48  wathi kubo: “Loba ngubani owamukela umntwana lo omncane ngenxa yebizo lami, uyangamukela lami; futhi loba ngubani ongamukelayo wamukela laLowo ongithumileyo, ngoba oziphatha njengomncane kulani lonke nguye omkhulu.” 49  UJohane wasesithi kuye: “Mfundisi, kulomuntu esimbone ekhipha amadimoni ngebizo lakho, sasesizama ukumalisa ngoba yena kakulandeli kanye lathi.” 50  Kodwa uJesu wathi kuye: “Lingazami ukumalisa ngoba loba ngubani ongaphikisani lani uyalisekela.” 51  Amalanga okuthi athathwe aye ezulwini athi elokhu esondela, wazimisela ukuya eJerusalema. 52  Ngakho wathuma izithunywa ukuthi zihambe phambili. Lakanye zahamba zayangena esigabeni samaSamariya zisiyalungiselela ukufika kwakhe. 53  Lanxa kunjalo, kawazange amamukele ngoba wayezimisele ukuya eJerusalema. 54  Abafundi bakhe uJakhobe loJohane bathe sebekubonile lokhu bathi: “Nkosi, uyafuna yini ukuthi sibize umlilo, wehle uvela ezulwini ubatshabalalise?” 55  Kodwa watshibilika wabakhuza, 56  wasesuka labafundi bakhe baya kwesinye isigaba. 57  Bathi sebesemgwaqweni behamba, enye indoda yathi kuye: “Ngizakulandela loba ngaphi lapho oya khona.” 58  Kodwa uJesu wathi kuyo: “Amakhanka alemilindi lezinyoni zezulu zilezidleke, kodwa iNdodana yomuntu yona kayilandawo yokubeka ikhanda layo.” 59  Wasesithi kwenye indoda: “Woba ngumlandeli wami.” Yathi: “Nkosi, ngivumela ukuthi ngiqale ngiyengcwaba ubaba.” 60  Yena wathi kuyo: “Yekela abafileyo bangcwabe abafileyo babo. Kodwa wena hamba uyememezela uMbuso kaNkulunkulu kuyo yonke indawo.” 61  Omunye laye wathi: “Nkosi ngizakulandela, kodwa qala ungivumele ukuthi ngiyevalelisa engihlala labo.” 62  UJesu wathi kuye: “UMbuso kaNkulunkulu kawumfanelanga umuntu othi esebambe ikhuba ngesandla sakhe akhangele izinto ezisemuva.”

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “isiliva.”
Kumbe, “esinye isembatho.”
Lapha kutshiwo uHerodi Antiphasi. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “umthethirakhi,” okutsho isikhulu sendawo ethile esimele umbusi waseRoma.
NgesiGrikhi, “wazibusisa.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “umphefumulo.”
Kumbe, “ngumphefumulo.”
Kumbe, “izathengiselwa.”