ULukha 8:1-56

  • Abesifazana abahamba loJesu (1-3)

  • Umzekeliso womlimi (4-8)

  • Okwakusenza uJesu asebenzise imizekeliso (9, 10)

  • Umzekeliso womlimi uyachasiswa (11-15)

  • Isibane akumelanga simbokothwe (16-18)

  • Unina kaJesu labafowabo (19-21)

  • UJesu uthulisa isiphepho (22-25)

  • UJesu uxotshela amadimoni engulubeni (26-39)

  • Indodakazi kaJayirosi; owesifazana uthinta isembatho sikaJesu sangaphandle (40-56)

8  Ngemva kwesikhatshana, wahamba etshumayela futhi ememezela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu, engena idolobho ngedolobho, lesigaba ngesigaba. WayelabaliTshumi Lambili,  labanye abesifazana ababekhitshwe amadimoni belatshwa lemikhuhlane. Abesifazana laba kwakunguMariya owayebizwa ngokuthi nguMagadalena, owayekhitshwe amadimoni ayisikhombisa,  loJowana inkosikazi kaKhuza umphathi wendlu kaHerodi, loSusana kanye labanye abesifazana abanengi ababebancedisa besebenzisa okungokwabo.  Ixuku elikhulu labuthana lalabo ababesiza kuye bevela kwamanye amadolobho. Wasebafundisa esebenzisa umzekeliso wathi:  “Umlimi waphuma esiyahlanyela inhlanyelo yakhe. Ngesikhathi ehlanyela, enye yawela eceleni kwendlela, yasinyathenyathelwa, lezinyoni zezulu zayidla.  Enye yawela edwaleni. Kodwa yathi isihlumile, yaswaba ngoba kwakungelamanzi.  Enye yawela emeveni, ameva asekhula layo ayiminyanisa.  Enye yawela emhlabathini omuhle futhi yahluma, yasithela okuphindwe ka-100.” Esakhuluma lezizinto wamemeza wathi: “Lowo olendlebe zokulalela, kalalele.”  Kodwa abafundi bakhe bambuza ukuthi umzekeliso lowo wawusitshoni. 10  Wathi: “Lina likunikiwe ukuzwisisa imfihlo ezingcwele zoMbuso kaNkulunkulu, kodwa abanye bonke bazizwela imizekeliso kuphela, ukuze bangaboni lanxa bekhangele, bangazwisisi lanxa besizwa. 11  Nanku okutshiwo ngumzekeliso lo: Inhlanyelo lilizwi likaNkulunkulu. 12  Nxa inhlanyelo iwela eceleni kwendlela, kutsho ukuthi abantu bayalizwa ilizwi kodwa uDeveli abesefika alithathe ezinhliziyweni zabo ukuze bangakholwa futhi bangasindiswa. 13  Nxa inhlanyelo iwela edwaleni, kutsho ukuthi abantu abalizwayo ilizwi bayalamukela ngentokozo kodwa kabalampande. Bayakholwa okwesikhatshana kodwa baphambuke ngesikhathi sokulingwa. 14  Nxa inhlanyelo iwela emeveni, kutsho ukuthi abantu bayalizwa ilizwi kodwa baphanjulwe yizinkathazo, lenotho kanye lobumnandi bempilo le, kubakhame bangatheli lutho. 15  Kodwa nxa inhlanyelo iwela emhlabathini omuhle, kutsho ukuthi abantu abalenhliziyo enhle futhi emhlophe bayalizwa ilizwi babambelele kulo, besebethela ngapha beqinisela ebunzimeni. 16  “Kakho othi eselumathise isibane asimbokothe ngesitsha kumbe asifake ngaphansi kombheda, kodwa usifaka phezu koluthi lwesibane ukuze abangenayo babone ukukhanya. 17  Phela akulalutho olufihliweyo olungasoze lubonakale, futhi akulalutho oluthukuziweyo olungasoze lwaziwe njalo luphumele egcekeni. 18  Ngakho nanzelelani indlela elilalela ngayo ngoba loba ngubani olakho uzaphiwa okunye futhi, kodwa loba ngubani ongelakho uzathathelwa lalokho acabanga ukuthi ulakho.” 19  Unina labafowabo basebemlanda kodwa behluleka ukufika eduze kwakhe ngenxa yexuku. 20  Abantu bathi kuye: “Unyoko labafowenu bamile phandle, bafuna ukukubona.” 21  Yena wabaphendula wathi: “Umama labafowethu yilaba abezwa ilizwi likaNkulunkulu benze elikutshoyo.” 22  Ngelinye ilanga wangena esikepeni labafundi bakhe, wasesithi kubo: “Kasichapheni siye ngaphetsheya kwechibi.”* Basuka bahamba. 23  Kodwa bathi besahamba ngesikepe yena wajumeka walala. Kwaqubuka isiphepho esikhulu echibini, isikepe sabo saqalisa ukugcwala amanzi. Basebesengozini, 24  ngakho bahamba bayamvusa bathi: “Mfundisi, Mfundisi, sesisifa!” Esizwa lokho wavuka wawukhuza umoya lamagagasi ayelolaka. Isiphepho saphela, kwathula kwathi cwaka. 25  Wasesithi kubo: “Lungaphi ukholo lwenu?” Besaba kakhulu futhi basala bengelankani, bakhuluma bebodwa besithi: “Ngubani sibili yena lo? Ukhuza ngitsho lomoya lolwandle, njalo kuyamlalela.” 26  Bafika bama ekhunjini esabelweni samaGerasini esikhangelane leGalile. 27  UJesu wathi ephuma esikepeni wahlangabezwa yindoda eyayiledimoni ivela edolobheni eliseduze. Yayisilesikhathi ihlala ingagqokanga futhi yayingasahlali endlini, isihlala emathuneni. 28  Yathi ibona uJesu yaklabalala yazilahla phansi phambi kwakhe, yamemeza isithi: “Kanti ufunani kimi Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Ngiyakuncenga, ungangihlukuluzi.” 29  (Phela uJesu wayekade etshela idimoni ukuthi liphume endodeni le. Laliyifikela kanengi* futhi babehlala beyibopha ngamaketane lezankosi, besebeyilinda. Kodwa yayiwaqamula amaketane kanye lezankosi lezo, idimoni beseliyisa ezindaweni ezingelabantu.) 30  UJesu wayibuza wathi: “Ibizo lakho ungubani?” Yona yathi: “NginguLigiyoni,” ngoba yayingenwe ngamadimoni amanengi. 31  Ayelokhu emncenga ukuthi angawaxotsheli emgodini ongelamkhawulo. 32  Khonapho entabeni kwakulomhlambi omkhulu wengulube owawusidla. Ngakho amncenga ukuthi awavumele angene engulubeni, wawavumela. 33  Amadimoni asephuma endodeni le angena engulubeni, umhlambi waphaphatheka uqonda eliweni wayazithela echibini, wagalula. 34  Kodwa abelusi bathe sebebone okwakwenzakele babaleka bayabika lokhu edolobheni kanye lasemaphandleni. 35  Abantu baphuma bayabona okwakwenzakele. Bafika kuJesu bayibona indoda eyayikhitshwe amadimoni. Yayisigqokile, ingqondo zayo sezisebenza kuhle futhi yayihlezi enyaweni zikaJesu, bezwa besesaba. 36  Ababezibonele ngawabo okwakwenzakele bababikela ukuthi indoda eyayiledimoni yayisiliswe njani. 37  Ngemva kwalokho, abanengi ababevela ezindaweni ezisesabelweni samaGerasini bacela ukuthi uJesu asuke kubo ngoba basebesesaba kakhulu. Wangena esikepeni walungiselela ukuhamba. 38  Lanxa kunjalo, indoda eyayikhitshwe amadimoni yayilokhu imncenga ifuna ukuqhubeka ilaye, kodwa yena wayitshela ukuthi ibuyele, wathi: 39  “Buyela ngekhaya, uqhubeke utshela abanye lokho okwenzelwe nguNkulunkulu.” Yasihamba isakaza edolobheni lonke ukuthi uJesu wayeyenzeleni. 40  UJesu wathi ephenduka, ixuku labantu lamemukela kuhle ngoba bonke babemlindele. 41  Kwafika indoda okuthiwa nguJayirosi eyayingumphathi wesinagogi, yazilahla phansi enyaweni zikaJesu yamncenga ukuthi ahambe layo endlini yayo, 42  ngoba indodakazi yayo eyayileminyaka engaba ngu-12 yayisisifa. Kwakuyiyo yodwa ayelayo.* UJesu esesiya khona, ixuku lalihamba limminyezela. 43  Khonapho kwakulowesifazana owayesehlutshwe ngumkhuhlane wokopha okweminyaka engu-12 futhi bonke ababezame ukumelapha babehlulekile. 44  Wasondela ngemva kwakhe wathinta umphetho wesembatho sakhe sangaphandle. Masinyane nje ukopha kwakhe kwaphela. 45  Yikho-ke uJesu wathi: “Ngubani ongithintileyo?” Bonke baphika, uPhetro wasesithi: “Mfundisi, amaxuku akugombolozele futhi ayakuminyezela.” 46  Kodwa uJesu wathi: “Kulomuntu ongithintileyo ngoba ngiyakwazi ukuthi amandla aphumile kimi.” 47  Owesifazana wathi ebona ukuthi kwakungacatsheki, wasondela eqhuqha, wazilahla phansi phambi kwakhe wakhuluma phambi kwabo bonke ukuthi wayemthinteleni lokuthi wayehle wasila. 48  Kodwa yena wathi kuye: “Ndodakazi, ukholo lwakho lukusilisile. Hamba ngokuthula.” 49  Esakhuluma kwafika isithunywa somphathi wesinagogi sathi: “Indodakazi yakho isifile; ungasamhluphi uMfundisi.” 50  UJesu uthe ekuzwa lokhu wathi kuJayirosi: “Ungesabi, wena woba lokholo kuphela, indodakazi yakho izavuka.”* 51  Wathi efika endlini, kazange avumele muntu ukuthi angene laye ngaphandle kukaPhetro, loJohane, loJakhobe kanye loyise lonina wenkazana. 52  Kodwa abantu bonke babekhala futhi belokhu betshaya izifuba zabo beyililela. Ngakho wathi: “Yekelani ukukhala ngoba kafanga, kodwa ulele.” 53  Bathe bekuzwa lokho baqalisa ukumhleka bemenza isithutha ngoba babekwazi ukuthi umntwana wayefile. 54  Kodwa yena wambamba isandla wamemeza wathi: “Mntwana, vuka!” 55  Umoya* wakhe waphenduka, wahle wavuka. UJesu wasesithi kaphiwe ukudla. 56  Abazali bakhe bona basebethabe bengasazazi, kodwa wathi bangatsheli muntu okwenzakeleyo.

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo iChibi LaseGenesaretha elalisaziwa langokuthi luLwandle LwaseGalile.
Kungahunyutshwa langokuthi, “Kwasekulesikhathi eside liyibambile.”
NgesiGrikhi, “Yayizelwe yodwa.”
NgesiGrikhi, “izasinda.”
Kumbe, “Amandla okuphila.”