ULukha 6:1-49

  • UJesu ‘uyiNkosi yeSabatha’ (1-5)

  • Indoda elesandla esigogekileyo iyasiliswa (6-11))

  • Abaphostoli abangu-12 (12-16)

  • UJesu uyafundisa, asilise (17-19)

  • Izinto ezenza abantu bathokoze; o-maye (20-26)

  • Ukuthanda izitha (27-36)

  • Yekelani ukwahlulela (37-42)

  • Saziwa ngezithelo zaso (43-45)

  • Indlu eyakhiwe kuhle; indlu elesisekelo esingaqinanga (46-49)

6  Ngelinye isabatha wayedlula phakathi kwamasimu engqoloyi, abafundi bakhe behamba besikha izikhwebu zengqoloyi, besebezihlikihla ngezandla bazidle.  Abanye abaFarisi bathe bekubona lokho bathi: “Lenzelani into engekho emthethweni ngeSabatha?”  Kodwa uJesu wabaphendula wathi: “Kanti kalikaze likubale yini ukuthi uDavida wenzani yena lamadoda ayelawo sebelambile?  Angithi wangena endlini kaNkulunkulu, waphiwa izinkwa zokubukiswa wadla, ezinye wazinika amadoda ayelaye, okwakungekho emthethweni ukuthi zidliwe yiloba ngubani ngaphandle kwabaphristi kuphela?”  Wasesithi kubo: “INdodana yomuntu iyiNkosi yeSabatha.”  Ngelinye futhi isabatha, wangena esinagogeni waqalisa ukufundisa. Khonapho kwakulendoda elesandla sokudla esigogekileyo.*  Ababhali labaFarisi basebemkhangele ngelihlo lokhozi uJesu befuna ukubona ukuthi uzakwelapha yini ngeSabatha, ukuze bamethese icala.  Kodwa yena wayesazi ukuthi babecabangani, yikho wathi endodeni elesandla esigogekileyo:* “Sukuma uzokuma lapha phakathi.” Yasisukuma yayakuma lapho ayesitsho khona.  UJesu wathi kubo: “Kengibuze madoda, Kusemthethweni yini ukwenza okuhle loba okubi ngeSabatha? Kusemthethweni yini ukusindisa impilo* loba ukuyitshabalalisa ngeSabatha?” 10  Ngemva kokubakhangela bonke, wathi endodeni leyo: “Yelula isandla sakho.” Yaselula, lakanye isandla sayo satshwaphuluka. 11  Kodwa bona bavuka ngolaka babheda, basebecebisana ngokuthi bangamenzani uJesu. 12  Ngelinye ilanga wakhwela entabeni esiyathandaza, wafika wathandaza kuNkulunkulu ubusuku bonke. 13  Kusisa wabiza abafundi bakhe wasekhetha kubo abangu-12, wababiza ngokuthi ngabaphostoli. 14  KwakunguSimoni lowo amnika ibizo elithi Phetro, lomfowabo u-Andreya, loJakhobe, loJohane, loFiliphu, loBhatholomewu, 15  loMathewu, loTomasi, loJakhobe indodana ka-Alifewu, loSimoni obizwa ngokuthi “ngotshisekayo,” 16  loJudasi indodana kaJakhobe kanye loJudasi Iskariyothi, owacina esiba ngumthengisi. 17  Wehla labo bafika bama endaweni echayileyo. Kwakulabafundi bakhe abanengi kanye labantu abanengi kakhulu ababevela kulo lonke elaseJudiya, laseJerusalema kanye lasemangweni weThire leSidoni oseduze kolwandle. Babelande ukuzomlalela lokuzokwelatshwa imikhuhlane yabo. 18  Lalabo ababehlutshwa ngamadimoni belatshwa. 19  Bonke ngobunengi babo babefuna ukumthinta ngoba kwakuphuma amandla kuye, abasilise bonke. 20  Wasevusa amehlo wakhangela abafundi bakhe, wathi: “Liyathokoza lina elingabayanga ngoba uMbuso kaNkulunkulu ngowenu. 21  “Liyathokoza lina elilambayo khathesi ngoba lizasuthiswa. “Liyathokoza lina elililayo khathesi ngoba lizahleka. 22  “Liyathokoza nxa abantu belizonda, belixotsha, belithethisa futhi bengcolisa ibizo lenu, belenza libe libi ngenxa yeNdodana yomuntu. 23  Jabulani ngalelolanga, lithabe leqele phezulu ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Labokhokho babo babebenza njalo abaphrofethi. 24  “Kodwa maye kini lina elinothileyo ngoba kalisayikuphiwa lutho phezu kwalokho eselikutholile. 25  “Maye kini lina elisuthayo khathesi ngoba lizabulawa yindlala. “Maye kini lina elihlekayo khathesi ngoba lizalila njalo likhale. 26  “Maye kini nxa bonke abantu belibuka ngoba yikho okhokho babo ababekwenza kubaphrofethi bamanga. 27  “Kodwa mina ngithi kini lina elilaleleyo: Qhubekani lithanda izitha zenu, libenzela okuhle abalizondayo, 28  libabusisa abaliqalekisayo futhi libathandazela abalihlukuluzayo. 29  Lowo okutshaya ngempama mnike esinye isihlathi; okuthathela isembatho sangaphandle mnike lesaphakathi. 30  Loba ngubani okucelayo mnike, lalowo okuthathela izinto zakho ungamceli ukuthi aziphendukise. 31  “Lokho elifuna abantu bakwenze kini, lani kwenzeni kubo. 32  “Nxa lithanda abalithandayo kuphela, liyabe lenzeni encomekayo? Phela lezoni yikho ezikwenzayo. 33  Nxa lisenza okuhle kulabo abalenzela okuhle, liyabe lenzeni encomekayo? Lezoni lazo zenza njalo. 34  Futhi nxa liboleka* labo elikhangelele ukuthi bazalibhadala, liyabe lenzeni encomekayo? Lezoni lazo ziyaziboleka ezinye izoni zikhangelele ukuthi zizabuyiselwa konke. 35  Kodwa lina qhubekani lithanda izitha zenu, lisenza okuhle njalo liboleka lingakhangelelanga ukuthola lutho. Umvuzo wenu uzakuba mkhulu futhi lizakuba ngamadodana oPhezukonke ngoba yena ulomusa kwabangabongiyo kanye lababi. 36  Qhubekani lilesihawu njengoba nje loYihlo elesihawu. 37  “Phezu kwalokho yekelani ukwahlulela ukuze lingahlulelwa loba sekutheni; liyekele ukusola abanye ukuze lingasolwa ngitsho. Qhubekani lithethelela* abanye, lani lizathethelelwa.* 38  Hlalani lisipha abanye, labantu bazalipha. Bazathela ezikhwameni zenu okunengi, kugqitshiwe kwakhuhluzwa njalo kugcwele kuphuphuma, ngoba isikali elikala ngaso yiso abazalikalela ngaso.” 39  Wasebatshela umzekeliso, wathi: “Kambe isiphofu singakhokhela esinye isiphofu? Angithi zombili zingawela egodini? 40  Umfundi kangcono kulalowo omfundisayo, kodwa loba ngubani ofundiswe kuhle uzakuba njengalowo omfundisileyo. 41  Pho kungani ukhangela ucezwana oluselihlweni lomfowenu kodwa ungananzeleli ukuthi wena ulogodo olukhulu* kwelakho ilihlo? 42  Ungatsho njani kumfowenu ukuthi, ‘Mfowethu wothi ngikukhiphe ucezwana oluselihlweni lakho,’ wena ungaluboni ugodo olukhulu* olukwelakho ilihlo? Mzenzisi! Qala ukhiphe inkalakatha yogodo* elihlweni lakho, ungenza njalo uzabona kuhle ukuthi ungalukhipha njani ucezwana oluselihlweni lomfowenu. 43  “Kakulasihlahla esihle esithela izithelo ezibolileyo futhi kakulasihlahla esibi esithela izithelo ezinhle, 44  ngoba isihlahla ngasinye saziwa ngezithelo zaso. Ngokwesibonelo abantu kabawukhi umkhiwa emeveni, njalo kabawakhi amagilebisi esihlahleni sameva. 45  Umuntu omuhle ukhipha okuhle emagugwini amahle asenhliziyweni yakhe, kodwa umuntu omubi ukhipha okubi ezintweni ezimbi azigcinileyo; ngoba umlomo ukhuluma okuphuphuma enhliziyweni. 46  “Pho lingibizelani lisithi, ‘Nkosi! Nkosi!’ lina lingazenzi izinto engilitshela zona? 47  Loba ngubani oza kimi azwe amazwi ami abesewenza, ngizalitshela ukuthi unjengani: 48  Unjengendoda eyathi isakha indlu yayo yagebha yatshona yayafika edwaleni, yasisakhela isisekelo sayo phezu kwalo. Kuthe kufika isikhukhula, umfula wayitshaya indlu kodwa kayizange ithi nyiki ngoba yayakhiwe kuhle. 49  Kodwa loba ngubani ozwayo angenzi lutho unjengendoda eyakhetha ukwakha indlu yayo enhlabathini ingelasisekelo. Umfula wayitshaya leyondlu yahle yathi wohlo phansi yabhidlika.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “esitshwabheneyo.”
Kumbe, “esitshwabheneyo.”
Kumbe, “umphefumulo.”
Lapha kutshiwo ukuboleka imali engazaliyo.
Kumbe, “likhulula.”
Kumbe, “lizakhululwa.”
Kumbe, “ulothungo lokufulela.”
Kumbe, “uthungo lokufulela.”
Kumbe, “uthungo lokufulela.”