ULukha 5:1-39

  • Isimangaliso sokubanjwa kwenhlanzi; abafundi bokuqala (1-11)

  • Indoda elobulephero iyasiliswa (12-16)

  • UJesu usilisa indoda eyome umhlubulo (17-26)

  • UJesu ubiza uLevi (27-32)

  • Umbuzo omayelana lokuzila (33-39)

5  Ngelinye ilanga ixuku laliminyezelana kuye limlalele efundisa ilizwi likaNkulunkulu emi eduze kwechibi laseGenesaretha.*  Wasebona izikepe ezimbili eceleni kwechibi kodwa abagoli benhlanzi basebephumile kuzo, begezisa amambule* abo.  Wangena kwesinye isikepe esasingesikaSimoni, wamcela ukuthi ake athi gudlu kancane ekhunjini. Wasehlala phansi, wafundisa amaxuku ehlezi phakathi kwaso.  Uthe eseqedile ukukhuluma wathi kuSimoni: “Gwedlani liye endaweni etshonayo beselisehlisa amambule* enu libambe inhlanzi.”  USimoni waphendula wathi: “Mfundisi, sisebenze gadalala ubusuku bonke, kasibambanga ngitsho leyodwa, kodwa njengoba usitsho ngizawehlisa amambule.”*  Bathi sebewehlisile babamba* inhlanzi ezinengi okwamagama, amambule* abo aze aqalisa ukudabuka.  Ngakho babiza abanye babo ababekwesinye isikepe besithi babuye bazobancedisa. Sebefikile bagcwalisa izikepe zombili zaze zaqalisa ukucwila.  USimoni Phetro wathi ekubona lokhu wawela phansi waguqa phambi kukaJesu, wathi: “Suka kimi Nkosi ngoba ngingumuntu oyisoni.”  Watsho njalo ngoba yena lalabo ayelabo baphelelwa bebona inhlanzi abasebezibambile. 10  UJakhobe loJohane, amadodana kaZebhedi ayesebenza loSimoni, lawo asala engelankani. Kodwa uJesu wathi kuSimoni: “Yekela ukwesaba. Kusukela khathesi uzabe usugola abantu bephila.” 11  Ngakho bagwedla izikepe bafika ekhunjini, basebetshiya konke bamlandela. 12  Kwelinye idolobho afika kulo kwakulendoda eyayigcwele ubulephero! Yathi ibona uJesu yazilahla phansi yathi mbo ngobuso yamncenga isithi: “Nkosi, nxa nje ufuna, ungangenza ngihlambuluke.” 13  Ngakho welula isandla sakhe wayibamba, wathi kuyo: “Ngiyafuna! Hlambuluka.” Masinyane nje ubulephero banyamalala. 14  Ngemva kwalokho walaya indoda le ukuthi ingatsheli muntu, wasesithi: “Hamba uyeziveza kumphristi, unikele umnikelo wokuhlanjululwa kwakho, lowo uMosi athi kumele unikelwe, ukuze kube yibufakazi kubo.” 15  Lanxa kunjalo, izindaba ezimayelana laye zaqhubeka zisabalala, lamaxuku amakhulu ayebuthana kuye ezomlalela futhi ezokwelatshwa imikhuhlane. 16  Kodwa yena wayejayele ukuya ezindaweni ezingelabantu esiyathandaza. 17  Ngelinye ilanga efundisa, kwakulabaFarisi labafundisi boMthetho ababevela kuzo zonke izigaba zeGalile, laseJudiya kanye laseJerusalema, bethe gwaqa kuye, njalo uJehova wayemnike amandla okusilisa. 18  Kwasekufika amadoda ethwele ngethala* indoda eyayome umhlubulo. Ayezama ukuyingenisa endlini ayibeke phambi kukaJesu. 19  Kodwa ehluleka ukuyingenisa ngenxa yexuku, asekhwela ephahleni ayehlisa ngethala,* ayithi qithi phakathi kwalabo ababephambi kukaJesu. 20  Wathi ebona ukuthi ayelokholo, wathi: “Ndoda, izono zakho sezithethelelwe.” 21  Sekunjalo abaFarisi baqalisa ukukhuluma besithi: “Ngubani lo othuka uNkulunkulu? Kambe ngubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela?” 22  Kodwa uJesu wakwazi ababekunakana, wasesithi kubo: “Kanti linakana ngani ezinhliziyweni zenu? 23  Yikuphi okulula, ukuthi, ‘Izono zakho sezithethelelwe,’ kumbe ukuthi, ‘Sukuma uhambe’? 24  Kodwa ukuze likwazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni—” wathi endodeni eyayome umhlubulo: “Ngithi kuwe, Sukuma uthathe ithala* lakho uye emzini wakho.” 25  Yathi isizwa lelo yasukuma beyikhangele, yathatha eyayilele kukho yaqonda emzini wayo ikhazimulisa uNkulunkulu. 26  Bonke basala bebambe owangaphansi, bakhazimulisa uNkulunkulu futhi besaba bathi: “Lamuhla sibone izimanga!” 27  Ngemva kwalokhu waphuma wasebona umthelisi okwakuthiwa nguLevi ehlezi ewofisini yokubhadalisa umthelo, wathi kuye: “Woba ngumlandeli wami.” 28  ULevi wasukuma watshiya konke, waqalisa ukumlandela. 29  Wasesenzela uJesu idili elikhulu endlini yakhe, njalo kulelodili kwakulabathelisi abanengi labanye ababesidla labo.* 30  AbaFarisi lababhali babo bathi bekubona lokhu bakhonona kubafundi bakhe besithi: “Kungani lisidla futhi linatha labathelisi lezoni?” 31  UJesu wabaphendula wathi: “Abaphilileyo kabamdingi udokotela, kodwa abagulayo yibo abamdingayo. 32  Kangilandanga ukuzobiza abalungileyo, ngalanda ukuzobiza izoni ukuthi ziphenduke.” 33  Bona bathi kuye: “Abafundi babaFarisi labakaJohane bahlala bezila ukudla futhi besenza imithandazo yokuncenga, kodwa abafundi bakho bayadla futhi bayanatha.” 34  UJesu wathi kubo: “Kambe lingazilisa abangane bomyeni yena umyeni eseselabo? 35  Kodwa zizafika sibili insuku lapho abazathathelwa khona umyeni. Ngalezonsuku yikho lapho abazazila khona ukudla.” 36  Wabatshela lomzekeliso lo, wathi: “Kakho osika isichibi sesembatho sangaphandle esitsha asithungele kusembatho esidala. Nxa angenza njalo, isichibi esitsha siyadabula isembatho esidala futhi siyabe singahambelani laso ngoba sithethwe kusembatho esitsha. 37  Kanti njalo kakho ofaka iwayini elitsha emigodleni yesikhumba emidala. Nxa angenza njalo, iwayini elitsha lizadabula imigodla yesikhumba lichitheke, lemigodla yonakale. 38  Kodwa iwayini elitsha kumele lifakwe emigodleni yesikhumba emitsha. 39  Kakho othi esenathe iwayini elidala abesefuna elitsha ngoba uyabe esithi, ‘Elidala limnandi.’”

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo uLwandle LwaseGalile.
Kumbe, “amanethi.”
Kumbe, “amanethi.”
Kumbe, “amanethi.”
NgesiGrikhi, “bavalela.”
Kumbe, “amanethi.”
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Kumbe, “ababehlezi labo etafuleni.”