ULukha 4:1-44

  • UDeveli ulinga uJesu (1-13)

  • UJesu uqalisa ukutshumayela eGalile (14, 15)

  • UJesu bayamala eNazaretha (16-30)

  • Esinagogeni eKhaphenawume (31-37)

  • Kusiliswa uninazala kaSimoni labanye (38-41)

  • Amaxuku athola uJesu endaweni engelabantu (42-44)

4  UJesu wasesuka eJodani waya enkangala. Wayegcwele umoya ongcwele futhi wawumkhokhela ngesikhathi ekhonale  okwamalanga angu-40 elingwa nguDeveli. Wayengadli lutho ngensuku lezo, yikho zathi ziphela wezwa eselambile.  UDeveli uthe ekubona lokhu wathi kuye: “Nxa uyindodana kaNkulunkulu, tshela ilitshe leli ukuthi libe yisinkwa.”  Kodwa uJesu wamphendula wathi: “Kubhaliwe ukuthi, ‘Umuntu akumelanga aphile ngesinkwa kuphela.’”  Ngakho uDeveli wamthatha wamusa endaweni ephakemeyo, wamtshengisa yonke imibuso yomhlaba ngesikhatshana nje,  wasesithi kuye: “Ngizakupha amandla phezu kwayo yonke imibuso le kanye lenkazimulo yayo ngoba ngawami, futhi ngingawanika loba ngubani engifuna ukumnika wona.  Yikho nxa ungaguqa phansi ungikhonze kanye nje kuphela, wonke azakuba ngawakho.”  UJesu waphendula wathi: “Kubhaliwe ukuthi, ‘NguJehova uNkulunkulu wakho okumele umkhonze, njalo nguye yedwa okumele umenzele inkonzo engcwele.’”  Ngemva kwalokho wamusa eJerusalema, wafika wammisa esiqongweni sethempeli, wasesithi kuye: “Nxa uyindodana kaNkulunkulu, ziphosele phansi usuka lapha 10  ngoba kubhaliwe ukuthi, ‘Uzanika izingilosi zakhe umlayo omayelana lawe ukuze zikuvikele,’ 11  lokuthi, ‘Zizakuthwala ngezandla zazo ukuze unyawo lwakho lungakhubeki elitsheni.’” 12  UJesu wamphendula wathi: “Kuthiwa, ‘Akumelanga umlinge uJehova uNkulunkulu wakho.’” 13  Ngakho uDeveli wathi eseqedile ukumlinga ngezilingo zonke lezi, wamtshiya wahamba, elindele ukuthola esinye isikhathi esihle sokumlinga. 14  UJesu wabuyela eGalile, egcwele amandla omoya ongcwele. Imibiko emihle ephathelane laye yasabalala kuzo zonke izindawo ezisemangweni lo. 15  Waqalisa lokufundisa emasinagogeni abo, njalo bonke babemncoma. 16  Wasesuka waya eNazaretha lapho ayekhulele khona. Njengenjayelo wangena esinagogeni ngelanga leSabatha, wasukuma ukuze abale. 17  Waseqhutshelwa incwadimgoqwa yomphrofethi u-Isaya, wayivula wathola lapho okwakubhalwe ukuthi: 18  “Umoya kaJehova uphezu kwami ngoba ungigcobile ukuze ngitshumayele izindaba ezinhle kubayanga. Ungithume ukuthi ngimemezele ukukhululwa kwabathunjiweyo lokuvulwa kwamehlo eziphofu kanye lokuthi ngikhulule abacindezelweyo, 19  ngitshumayele mayelana lomnyaka wokwamukelwa nguJehova.” 20  Eseqedile wayigoqa incwadimgoqwa, wayibuyisela encekwini yesinagogi wasehlala phansi, amehlo abo bonke ababesesinagogeni ethe nhlo kuye. 21  Wathi kubo: “Umbhalo lo elisanda kuwuzwa ugcwalisekile lamuhla.” 22  Bonke baqalisa ukukhuluma kuhle ngaye njalo bamangaliswa ngamazwi amnandi ayephuma emlonyeni wakhe. Babesithi: “Kanti yena lo kasindodana kaJosefa?” 23  Esizwa lokhu wathi kubo: “Lizasisebenzisa kimi sibili isitsho lesi esithi, ‘Dokotela zelaphe. Yenza lalapha edolobheni lakini izinto esizwe kuthiwa uzenze eKhaphenawume.’” 24  Ngakho wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, kakho umphrofethi owamukelwayo kibo. 25  Ngokwesibonelo, ngilitshela iqiniso ngithi: Babebanengi abafelokazi ko-Israyeli ezinsukwini zika-Elija lapho izulu livalwa okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha, indlala enkulu isibhahile elizweni lonke. 26  Kodwa u-Elija kazange athunywe lakoyedwa wabesifazana labo. Wathunywa kumfelokazi waseZarefathi kuphela, emangweni waseSidoni. 27  Kanti njalo banengi ababelobulephero ­ko-Israyeli ngesikhathi somphrofethi u-Elisha, kodwa kakho loyedwa phakathi kwabo owahlanjululwayo;* kwasiliswa uNamani umSiriya kuphela.” 28  Bonke ababesesinagogeni bathi bekuzwa lokhu bazonda badla amalahle, 29  basukuma bamhahabela, bamkhiphela phandle kwedolobho, baqonda esiqongweni sentaba okwakwakhelwe kuyo idolobho labo, befuna ukumphosa ayetshaya phansi ngekhanda. 30  Kodwa yena waquma phakathi kwabo, waqhubeka ngohambo lwakhe. 31  Waya eKhaphenawume edolobheni laseGalile, njalo wayebafundisa nxa kuliSabatha. 32  Bamangala kakhulu besizwa indlela ayefundisa ngayo ngoba wayekhuluma njengomuntu olamandla avela kuNkulunkulu. 33  Khonapho esinagogeni kwakulendoda eyayilomoya ongcolileyo, idimoni, futhi yamemeza ngelizwi elikhulu yathi: 34  “Hawu! Kanti ufunani kithi Jesu waseNazaretha? Ulande ukuzosibhubhisa yini? Ngikwazi mhlophe ukuthi ungubani, ungoNgcwele kaNkulunkulu.” 35  Kodwa uJesu walikhuza idimoni wathi: “Thula uphume kuye.” Idimoni layiphosela phansi indoda leyo bonke bekhangele, laseliphuma kuyo lingazange liyilimaze. 36  Bonke bamangala bekubona lokhu, basebekhuluma bebodwa besithi: “Liyawezwa amazwi akhe? Phela ulamandla okukhuza amadimoni aphume!” 37  Yikho izindaba ezimayelana laye zazilokhu zisabalala zigcwala kuleyondawo. 38  Uthe esesukile esinagogeni wangena emzini kaSimoni. Uninazala kaSimoni wayegula, umzimba wakhe utshisa kakhulu, basebemcela ukuthi amncede. 39  Ngakho wasondela eduze kwakhe wawukhuza umkhuhlane. Lakanye ukutshisa komzimba kwaphela, wahle wavuka wabalungisela ukudla. 40  Kodwa ilanga lithe selisiyatshona, bonke ababelabantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo babaletha kuye, wabasilisa bonke ngokubabeka izandla. 41  Wakhipha lamadimoni ebantwini abanengi futhi ayememeza esithi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.” Kodwa yena wayewakhuza njalo wayengawavumeli ukuthi akhulume ngoba ayekwazi ukuthi unguKhristu. 42  Kuthe sekusemadabukakusa wasuka waya endaweni engelabantu. Kodwa amaxuku aqalisa ukumdinga aze afika lapho ayekhona, asezama ukumncenga ukuthi angasuki kuwo. 43  Loba kunjalo wathi kuwo: “Kufanele ngitshumayele izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu lakwamanye amadolobho ngoba yikho engathunywa ukuzokwenza.” 44  Ngakho wahamba etshumayela emasinagogeni aseJudiya.

Amabala angaphansi

Kumbe, “owasiliswayo.”