ULukha 24:1-53

  • UJesu uvuswa kwabafileyo (1-12)

  • Emgwaqweni oya e-Emawusi (13-35)

  • UJesu ubonakala kubafundi (36-49)

  • UJesu uya ezulwini (50-53)

24  Ngelanga lokuqala leviki bafika ethuneni ekuseni kakhulu bethwele amakha ababewalungisile.  Kodwa bafica ilitshe ligiqiwe lasuswa ethuneni,  basebengena, bathola isidumbu seNkosi uJesu singekho.  Bathi belokhu besathithibele, babona nanka amadoda amabili emi labo, egqoke izembatho ezicazimulayo.  Abesifazana laba bethuka bakhangela phansi, baqhubeka bekhothamise amakhanda. Ngakho amadoda la athi kubo: “Kungani lidinga umuntu ophilayo ebantwini abafileyo?  Kakho lapha, usevusiwe. Khumbulani ukuthi eseseGalile walitshela ukuthi  iNdodana yomuntu kumele inikelwe ebantwini abayizoni ibisibulawa ngokubethelwa esigodweni, ivuke ngelanga lesithathu.”  Basebewakhumbula amazwi akhe,  basuka ethuneni bayabika zonke izinto lezi kwabaliTshumi Lanye lakwabanye. 10  Ababexoxela abaphostoli izindaba lezi kwakunguMariya Magadalena, loJowana, loMariya unina kaJakhobe kanye labanye abesifazana ababelapho. 11  Kodwa kubo kwakungathi abesifazana laba bakhuluma into engelangqondo njalo kabazange babakholwe. 12  Loba kunjalo uPhetro wathi lothu, wagijima esiya ethuneni. Wafika wakhothama walunguza phakathi, wasebona amalembu elineni kuphela. Ngakho wasuka wahamba, ezibuza ukuthi kwakwenzakaleni. 13  Ngalo kanye lelolanga, abafundi ababili babesiya esigabeni okuthiwa yi-Emawusi, esingaba ngamakhilomitha angu-11* nxa usuka eJerusalema. 14  Babexoxa ngezinto zonke lezi ezazenzakele. 15  Ingxoxo yathi ilokhu isatsha bekhuluma ngezinto lezo, uJesu wabalanda waqalisa ukuhamba labo, 16  kodwa kabazange bananzelele ukuthi kwakunguye. 17  Wathi kubo: “Kanti yiluphi udaba elihamba liluhlafuna lapha endleleni?” Bama mpo, kukhanya ukuthi badanile. 18  Kwaphendula okwakuthiwa nguKlewophasi, wathi kuye: “Kanti uyisihambi yini esihlala sodwa eJerusalema? Utsho ukuthi kawuzazi izinto ezenzakale kuleyondawo ezinsukwini ezisanda kwedlula?” 19  Wasesithi kubo: “Izinto ziphi?” Bathi kuye: “Izinto eziphathelane loJesu umNazaretha, owatshengisa ngezenzo langamazwi phambi kukaNkulunkulu labantu bonke ukuthi ungumphrofethi olamandla. 20  Abaphristi bethu abakhokhelayo lababusi bamnikele ukuthi agwetshelwe ukufa, basebembethela esigodweni. 21  Kodwa besilethemba lokuthi umuntu lo nguye ozakhulula abako-Israyeli. Phezu kwakho konke lokho, lamuhla sekulilanga lesithathu izinto lezi zenzakele, 22  njalo abanye abesifazana abaphakathi kwethu basimangalisile ngoba bahambe ethuneni kusesele 23  bathola isidumbu sakhe singekho, basebebuya basitshela ukuthi babone isimanga sezingilosi ezibatshele ukuthi uyaphila. 24  Abanye ebesilabo basebesuka baya ethuneni, bathola kunjengoba nje abesifazana betshilo, kodwa yena kabambonanga.” 25  Ngakho wathi kubo: “Yeyi lina bantu abangafuni ukucabanga futhi abaphuza ukukholwa izinto zonke ezakhulunywa ngabaphrofethi! 26  Bekungafanelanga yini ukuthi uKhristu ahlupheke kanje njalo athole inkazimulo yakhe?” 27  Waseqalisa kuMosi lakubo bonke abaPhrofethi, wabachasisela izinto eziphathelane laye eziseMibhalweni yonke. 28  Bathe sebeseduze lesigaba ababesiyakuso, wenza angathi uzadlula aqhubeke ngohambo. 29  Basebemncenga ukuthi angahambi, bathi: “Hlala lathi ngoba sekusiba ntambama futhi ilanga selisiyatshona.” Yikho wangena labo endlini. 30  Wathi elokhu esahlezi labo etafuleni,* wathatha isinkwa wathandaza,* wasihlephuna waqalisa ukubaqhubela. 31  Kwasekusithi dlwe emehlweni abo bamnanzelela, kodwa yena wanyamalala wasuka kubo. 32  Babuzana bathi: “Izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu ngesikhathi ekhuluma lathi emgwaqweni, esichasisela kuhle* iMibhalo?” 33  Basukuma ngaso kanye lesosikhathi* babuyela eJerusalema, bathola abaliTshumi Lanye bebuthene labanye. 34  Laba bathi: “INkosi ivusiwe sibili futhi ibonakele kuSimoni!” 35  Abafundi ababili babalandisela okwakwenzakele emgwaqweni lokuthi uthe ehlephuna isinkwa bahle bananzelela ukuthi nguye. 36  Bathi belokhu besaxoxa ngezinto lezi, yena ngokwakhe wama phakathi kwabo wathi kubo: “Ukuthula kakube kini.” 37  Kodwa batshaywa luvalo bethuka becabanga ukuthi babebona isidalwa somoya. 38  Yikho wathi kubo: “Kungani likhathazekile futhi lithandabuza ezinhliziyweni zenu? 39  Khangelani izandla zami lenyawo zami, yimi kanye. Ngithintani lizibonele, umoya kawulanyama lamathambo kodwa liyazibonela ukuthi mina ngilakho.” 40  Watsho lokhu ebatshengisa izandla zakhe lenyawo zakhe. 41  Kodwa basebethabe bengasazazi futhi bemangele kakhulu okokuthi babelokhu bengamkholwa, wasesithi kubo: “Lilakho okudliwayo yini lapha?” 42  Ngakho bamqhubela inhlanzi ewosiweyo, 43  wayithatha wayidla bemkhangele. 44  Wasesithi kubo: “Nanka amazwi ami engalitshela wona ngiseselani. Ngalitshela ukuthi konke okumayelana lami okubhalwe eMthethweni kaMosi lakubaPhrofethi kanye lakumaHubo kufanele kugcwaliseke.” 45  Wasebavula ingqondo ukuze bazwisise kuhle ukuthi iMibhalo yayisitshoni, 46  njalo wathi kubo, “Kubhaliwe ukuthi uKhristu uzahlupheka abesevuka kwabafileyo ngelanga lesithathu, 47  lokuthi kusukela eJerusalema, kuzatshunyayelwa ezizweni zonke ngebizo lakhe ukuthi abantu baphenduke ukuze bathethelelwe izono. 48  Lizakuba ngofakazi bezinto lezi, 49  futhi zwanini! Ngizalithumela lokho uBaba akuthembisayo. Lina nje hlalani kulelidolobho lize lembathiswe amandla avela phezulu.” 50  Ngemva kwalokho wahamba labo baze bayafika eBhethani, wasephakamisa izandla zakhe wababusisa. 51  Wathi esababusisa wehlukaniswa labo, wathathwa waya ezulwini. 52  Bamkhothamela basebebuyela eJerusalema bethabe okwamagama. 53  Babehlala besethempelini bedumisa uNkulunkulu.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ngamastadiya angu-60.” Istadiya yayingamamitha angu-185.
Kumbe, “esadla labo.”
NgesiGrikhi, “wasibusisa.”
Kumbe, “esivulela.”
NgesiGrikhi, “ngalelohola.”