ULukha 22:1-71

 • Abaphristi babumba icebo lokubulala uJesu (1-6)

 • Amalungiselelo ePhasika lokucina  (7-13)

 • Ukusungulwa kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa (14-20)

 • ‘Ozangithengisa uhlezi lami etafuleni’ (21-23)

 • Impikiswano etshisayo yokuthi ngubani omkhulu (24-27)

 • UJesu wenza isivumelwano sokuthi babuse embusweni (28-30)

 • UPhetro utshelwa ukuthi uzaphika uJesu (31-34)

 • Kuqakathekile ukuzilungiselela; inkemba ezimbili (35-38)

 • Umthandazo kaJesu eNtabeni Yama-Oliva (39-46)

 • UJesu uyabotshwa (47-53)

 • UPhetro uphika uJesu (54-62)

 • UJesu wenziwa inhlekisa (63-65)

 • Ukuthonisiswa phambi kweSanihedrini (66-71)

22  Wawususeduze uMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo, lowo obizwa ngokuthi liPhasika.  Abaphristi abakhokhelayo lababhali babedinga iqhinga elihle lokumbulala ngoba babesesaba abantu.  USathane wasengena kuJudasi obizwa ngokuthi Iskariyothi, owayengomunye wabaliTshumi Lambili.  UJudasi waya kubaphristi abakhokhelayo labaphathi bethempeli, wakhuluma labo ngokuthi wayengamthengisa njani kubo.  Bathaba bafa besizwa lelo, bavuma lokuthi babezamnika imali yesiliva.  Yikho wavumelana labo waseqalisa ukudinga ithuba elihle lokumthengisa kubo kungelabantu eduze.  Lafika-ke ilanga loMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo, ilanga okwakumele kunikelwe ngalo umhlatshelo wePhasika.  Ngakho uJesu wathuma uPhetro loJohane wathi: “Hambani liyesilungisela iPhasika sidle.”  Bathi kuye: “Ufuna sililungiselele ngaphi iPhasika?” 10  Yena wathi kubo: “Lizakuthi lingena edolobheni, lihlangane lendoda ethwele imbiza yamanzi. Liyilandele, lingene endlini ezangena kuyo, 11  beselisithi kumnikazi wendlu, ‘UMfundisi uthe: “Ingaphi indlu yezethekeli lapho engingadlela khona iPhasika kanye labafundi bami?”’ 12  Uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu, elezinto esifuna ukuzisebenzisa. Lililungiselele khonapho iPhasika.” 13  Lakanye basuka bathola kunjengoba nje wayebatshelile, basebelungiselela iPhasika. 14  Isikhathi* sathi sesifikile, wahlala etafuleni kanye labaphostoli bakhe. 15  Wasesithi kubo: “Bengifisa kakhulu ukulidla lani iPhasika leli ngingakahlupheki, 16  ngoba ngilitshela ukuthi kangisoze ngiphinde ngilidle kuze kube yisikhathi lapho konke okuphathelane lalo kugcwaliseka eMbusweni kaNkulunkulu.” 17  Wamukela inkomitsho wabonga uNkulunkulu, wasesithi: “Thathani inkomitsho le liyiqhubelane, 18  ngoba ngilitshela ukuthi kusukela khathesi kangisoze ngiphinde nginathe iwayini elenziwe ngamagilebisi kuze kufike uMbuso kaNkulunkulu.” 19  Wathatha lesinkwa wabonga uNkulunkulu, wasihlephuna wasebanika, wathi: “Lokhu kumela umzimba wami ozanikelwa ngenxa yenu. Qhubekani likwenza lokhu lingikhumbula.” 20  Bathe sebeqedile ukudla, wenza njalo langenkomitsho, wathi: “Inkomitsho le imela isivumelwano esitsha esenziwa ngegazi lami elizachithwa ngenxa yenu. 21  “Kodwa umuntu ozangithengisa uhlezi lami khonapha etafuleni! 22  INdodana yomuntu izalitshiya njengoba nje kwavele kwatshiwo. Lanxa kunjalo, maye kulowo muntu ozayithengisa!” 23  Ngakho baqalisa ukubuzana ukuthi ngubani sibili phakathi kwabo owayesezamthengisa. 24  Kusenjalo baphikisana kwathunqa uthuli, bebanga ukuthi ngubani owayemkhulu kulabo bonke phakathi kwabo. 25  Yena wasesithi kubo: “Amakhosi ezizwe azenzela umathanda phezu kwezizwe lezo, leziphathamandla zazo zibizwa ngokuthi ngabantu abanceda uzulu. 26  Kodwa lina akumelanga libe njalo. Omkhulu kulani lonke kumele abe njengomncane kulani lonke, lalowo okhokhelayo abe njengesisebenzi senu. 27  Kanti omkhulu ngohlezi etafuleni* kumbe ngosebenzayo? Ngulowo ohlezi etafuleni* angithi? Kodwa phakathi kwenu mina nginjengalowo osebenzayo. 28  “Lanxa kunjalo, lina kalizange lingilahle ebunzimeni bami;* 29  futhi ngenza lani isivumelwano sokuthi libuse embusweni, njengoba uBaba enze lami isivumelwano, 30  ukuze lidle njalo linathe etafuleni yami eMbusweni wami, lihlale ezihlalweni zobukhosi lisahlulela izizwana zako-Israyeli ezilitshumi lambili. 31  “Simoni, Simoni! USathane uthi uyalifuna lonke ukuze alenze lokho okwenziwa ngumuntu owehlukanisa ingqoloyi lamakhoba. 32  Kodwa sengikuthandazele ngikuncengela ukuthi ukholo lwakho lungapheli, njalo nxa usuphendukile uqinise abafowenu.” 33  Yena wathi kuye: “Nkosi, ngizimisele ukuhamba lawe ejele, lokufa lawe.” 34  Kodwa uJesu wathi: “Phetro, ngikutshela ukuthi lamuhla iqhude lingakakhali, uzabe usuphike kathathu ukuthi uyangazi.” 35  Waphinda wathi kubo: “Ngize ngilithume lingela sikhwama semali lesokudla kanye lamanyathela, kulolutho elake laluswela yini?” Bathi: “Hatshi!” 36  Wasesithi kubo: “Kodwa khathesi olesikhwama semali kasithathe, lalowo olesokudla kenze njalo, futhi ongelankemba kathengise isembatho sakhe sangaphandle ayithenge, 37  ngoba ngilitshela ukuthi kufanele kugcwaliseke okwabhalwa mayelana lami, ukuthi, ‘Laye kwathiwa ngomunye wezephulamthetho.’ Amazwi la ayagcwaliseka kimi.” 38  Basebesithi: “Nkosi, khangela! Nanzi izinkemba ezimbili.” Wathi kubo: “Zanele.” 39  Wasuka waya eNtabeni Yama-Oliva njengenjayelo, abafundi bakhe bamlandela. 40  Bathi befika lapho wathi kubo: “Hlalani lithandaza ukuze lingangeni ekulingweni.” 41  Wasesuka kubo waya phambidlana, wafika waguqa waqalisa ukuthandaza 42  esithi: “Baba, nxa ufuna susa inkomitsho le kimi. Kodwa akungenzakali intando yami, kakwenzakale eyakho.” 43  Ingilosi yasibonakala kuye ivela ezulwini yamqinisa. 44  Loba kunjalo waqhubeka ekhuleka ngenhliziyo yonke ngoba wayesizwa ubuhlungu obukhulu, njalo izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi ethontela phansi. 45  Wathi eseqedile ukuthandaza, wasukuma waya kubafundi bakhe wabathola belele, bediniwe ngenxa yosizi ababekulo. 46  Wasesithi kubo: “Kungani lilele? Vukani liqhubeke lithandaza ukuze lingangeni ekulingweni.” 47  Uthe esakhuluma kwathutsha indoda okuthiwa nguJudasi, eyayingomunye wabaliTshumi Lambili. Yafika ikhokhela ixuku labantu, yasiqonda kuJesu yamqabuza. 48  Kodwa yena wathi kuyo: “Judasi, kambe uthengisa iNdodana yomuntu ngokuyiqabuza?” 49  AbabeloJesu bathe bebona okwasekuzakwenzakala bathi: “Nkosi, sigadle ngenkemba yini?” 50  Omunye wabo wahle wagalela inceku yomphristi ngenkemba, wayijuqula indlebe yesokudla. 51  Kodwa uJesu wathi: “Kwanele.” Wasethinta indlebe yenceku leyo, wayelapha. 52  UJesu wasesithi kubaphristi abakhokhelayo labaphathi bethempeli kanye labadala ababezombopha: “Kanti lingilanda lithwele izinkemba lezinduku angani ngiyisigebenga? 53  Bengilani ethempelini nsuku zonke kodwa kalizange lingibambe. Lanxa kunjalo, lesi yisikhathi* senu futhi yisikhathi sokubusa kobumnyama.” 54  Basebembopha bahamba laye, bafika bamngenisa endlini yomphristi omkhulu. Kodwa uPhetro wayelandela ehambela khatshana. 55  Babasa umlilo phakathi laphakathi kweguma, bathi gwaqa ndawonye. UPhetro laye wayehlezi labo. 56  Kodwa enye intombazana eyincekukazi yathi imbona ehlezi emlilweni yamkhangelisisa yathi: “Indoda le layo ibihamba laye.” 57  Yena waphika wathi: “Kangimazi mina.” 58  Ngemva kwesikhatshana waphinda wabonwa ngomunye, wathi kuye: “Lawe ungomunye wabo.” Kodwa uPhetro wathi: “Ndoda, kangisuye.” 59  Kwadlula isikhathi esingaba lihola elilodwa, enye indoda yaqalisa ukugcizelela isithi: “Loba sekuthiwani indoda le ingomunye wabo. ­Phela ingumGalile!” 60  Kodwa uPhetro wathi: “Ndoda, angikwazi ukuthi ukhuluma ngani.” Engakaqedi lokukhuluma, iqhude lahle lakhala. 61  INkosi yasitshibilika yamkhangela yamuthi nhlo uPhetro, wasekhumbula lokho eyayikukhulumile ize ithi kuye: “Lamuhla iqhude lingakakhali, uzabe usungiphike kathathu.” 62  Waphuma phandle wakhala okuzwisa usizi. 63  Amadoda ayelinde uJesu aqalisa ukumchothoza emtshaya, 64  asemvala ubuso elokhu esithi: “Phrofetha phela! Ngubani okutshayileyo?” 65  Amthethisa ekhuluma izinto ezinengi ezimbi ngaye. 66  Kwathi sekusekuseni, iqembu labadala besizwe elalibunjwa ngabaphristi abakhokhelayo lababhali lahlangana, laselimqhuba limusa ewolu yeSanihedrini. Bathi: 67  “Nxa unguKhristu sitshele.” Kodwa wathi kubo: “Ngingaze ngilitshele, kalisoze lakholwa loba sekutheni, 68  futhi nxa ngingalibuza ngeke liphendule. 69  Kodwa kusukela khathesi iNdodana yomuntu izahlala esandleni sikaNkulunkulu sokudla esilamandla.” 70  Besizwa lokho bonke bathi kuye: “Manje uyiNdodana kaNkulunkulu yini?” Yena wathi kubo: “Lina ngokwenu lithi ngiyiyo.” 71  Basebesithi: “Sisabufunelani obunye ubufakazi? Sesizizwele ekutsho ngowakhe umlomo.”

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “Ihola.”
Kumbe, “ngodlayo.”
Kumbe, “odlayo.”
NgesiGrikhi, “ezilingweni zami.”
NgesiGrikhi, “lihola.”