ULukha 21:1-38

 • Inhlamvu zemali ezimbili zomfelokazi ongumyanga (1-4)

 • ISIBONAKALISO SOKUZAYO (5-36)

  • Izimpi, ukuzamazama komhlaba okukhulu, imikhuhlane emibi, ukuswelakala kokudla (10, 11)

  • IJerusalema igonjolozelwe ngamabutho (20)

  • Izikhathi ezibekiweyo zabezizwe (24)

  • Ukuza kweNdodana yomuntu (27)

  • Umzekeliso wesihlahla somkhiwa (29-33)

  • Hlalani liphapheme (34-36)

 • UJesu ufundisa ethempelini (37, 38)

21  Wathi evusa amehlo wabona abanothileyo bephosela izipho zabo emabhokisini eminikelo.  Wasebona umfelokazi oswelayo ephosela okuzinhlamvu kwemali okubili okungatsho lutho,*  wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, umfelokazi lo ongumyanga unikele okwedlula bonke abanye  ngoba bonke laba banikele becupha enothweni yabo, kodwa yena lanxa eswela,* ufake konke abephila ngakho.”  Kwathi abanye sebekhuluma ngokuthi ithempeli laliceciswe ngamatshe amahle langezinto ezinikelwe kuNkulunkulu,  yena wathi: “Ziyeza insuku lapho izinto lezi elizibonayo ezizadilizelwa khona phansi, kungasali ilitshe phezu kwelinye.”  Basebembuza bathi: “Mfundisi, izinto lezi zizakwenzakala nini sibili, njalo sizakuba yini isibonakaliso sokuthi sezizakwenzakala?”  Wathi: “Nanzelelani ukuze lingadukiswa ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami besithi bangoKhristu, baphinde bathi, ‘Isikhathi esibekiweyo sesiseduze.’ Lingabalandeli.  Kanti njalo nxa lisizwa ngezimpi lokungahlaliseki* lingabanjwa ngumhedehede ngoba izinto lezi kumele ziqale zenzakale, kodwa ukuphela kakusoze kuhle kufike.” 10  Wasesithi kubo: “Isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso. 11  Kuzakuba lokuzamazama komhlaba okwesabekayo, lezinto ezesabisayo lezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini. Ezindaweni ezehlukeneyo kuzakuba lokuswelakala kokudla lemikhuhlane emibi. 12  “Kodwa izinto zonke lezi zingakenzakali, abantu bazalibamba balihlukuluze, balihambise emasinagogeni lasemajele. Lizalethwa phambi kwamakhosi labosibalukhulu ngenxa yebizo lami. 13  Lokhu kuzalinika ithuba lokufakaza. 14  Ngakho zimiseleni ezinhliziyweni zenu ukuthi lingalungiseleli ukuthi lizazivikela njani, 15  ngoba ngizalipha amazwi lokuhlakanipha okokuthi bonke abaliphikisayo ngeke bamelane lani kumbe baliphikise. 16  Phezu kwalokho lizanikelwa* langabazali benu, labafowenu, lezihlobo zenu kanye labangane benu; njalo abanye benu bazabulawa. 17  Lizazondwa ngabantu bonke ngenxa yebizo lami. 18  Kodwa kakusoze kutshabalale ngitsho lonwele olulodwa emakhanda enu. 19  Nxa lingaqinisela lizalondoloza impilo zenu.* 20  “Kodwa lingabona iJerusalema seligonjolozelwe ngamabutho, yazini ukuthi sekusondele ukutshabalaliswa kwalo. 21  Lapho-ke abaseJudiya kabaqalise ukubalekela ezintabeni, abaphakathi kweJerusalema baphume, labasemaphandleni bangangeni kulo 22  ngoba lezo kuzakuba zinsuku zokujezisa* ukuze konke okwabhalwayo kugcwaliseke. 23  Maye kubomama abazithweleyo lakulabo abazabe besondla izinsane ngalezonsuku! Indawo le izakwehlelwa zinhlupho ezinkulu futhi abantu bazajeziswa. 24  Bazakuwa bebulawa ngenkemba njalo bazathunjwa yizizwe zonke. IJerusalema lizanyathenyathelwa yizizwe kuze kuphele izikhathi ezibekiweyo zabezizwe. 25  “Kanti njalo kuzakuba lezibonakaliso elangeni lasenyangeni lasezinkanyezini, futhi emhlabeni izizwe zizakuba phakathi kosizi, zingasakwazi lokuthi zingaphunyuka njani ulwandle selubhonga njalo seluzondile. 26  Abantu bazaphela amandla ngenxa yokwesaba lokulindela izinto ezizakwehlela umhlaba wonke ngoba amandla amazulu azanyikinywa. 27  Ngemva kwalokho bazabona iNdodana yomuntu isiza ngeyezi ilamandla lenkazimulo enkulu. 28  Kodwa nxa izinto lezi seziqalisa ukwenzakala, sukumani lime liphakamise amakhanda ngoba ukukhululwa kwenu kuyabe sekuseduze.” 29  Waqhubeka wabatshela umzekeliso wathi: “Cabangani ngesihlahla somkhiwa lazo zonke ezinye izihlahla. 30  Nxa lizibona sezihluma lihle likwazi ukuthi ihlobo seliseduze. 31  Lani nxa libona izinto lezi zisenzakala, yazini ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ususeduze. 32  Ngiqinisile ngithi kini, loba sekutheni isizukulwane lesi kasisoze sidlule zingakenzakali zonke izinto. 33  Izulu lomhlaba kuzadlula, kodwa amazwi ami kawasoze afa adlula. 34  “Nanzelelani izinhliziyo zenu zingakhulelwa yikudla kakhulu lokunatha ledlulise kanye lezinkathazo zokuphila, lolosuku beselulifica lilibele, lulijume 35  njengomjibila. Phela luzafikela bonke abahlala emhlabeni. 36  Ngakho hlalani liphapheme, lithandaze zikhathi zonke lincenga ukuze lenelise ukuphunyuka ezintweni zonke lezi okumele zenzakale njalo lenelise lokuma phambi kweNdodana yomuntu.” 37  Emini wayefundisa ethempelini kodwa ebusuku wayehamba ayephumula eNtabeni Yama-Oliva. 38  Bonke abantu babevukela kuye ekuseni kakhulu ukuze bamuzwe efundisa ethempelini.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “amalephuthoni amabili.”
Kumbe, “engumyanga.”
Kumbe, “lemivukela; lokuxokozela.”
Kumbe, “lizathengiswa.”
Kumbe, “lizazuza imiphefumulo yenu.”
Kumbe, “zokuphindisela.”