ULukha 19:1-48

  • UJesu uvakatshela uZakhewu (1-10)

  • Umzekeliso wamamina alitshumi (11-27)

  • UJesu ungena njengomnqobi (28-40)

  • UJesu ukhalela iJerusalema (41-44)

  • UJesu uhlambulula ithempeli (45-48)

19  Wasengena eJerikho, waquma phakathi kwalo.  Kulelodolobho kwakulendoda okwakuthiwa nguZakhewu. Indoda le yayiyinduna yabathelisi futhi yayinothile.  Yayifuna ukumbona ngawayo uJesu kodwa yayisehluleka ngoba kwakulexuku njalo yayimfitshane.  Ngakho yagijima yaya phambili yafika yakhwela esihlahleni somsikhamori ukuze imbone ngoba wayesiza ngaleyondlela, esezadlula khonapho.  UJesu wathi efika kulesosihlahla wakhangela phezulu wathi kuyo: “Zakhewu, yehla masinyane ngoba lamuhla ngizokuvakatshela emzini wakho.”  Isizwa lelo yahle yehla, yamemukela emzini wayo ithokoza.  Bathi bekubona lokhu bonke bangunguna besithi: “Uvakatshele emzini wendoda eyisoni.”  Kodwa uZakhewu wasukuma wathi eNkosini: “Nkosi, impahla engilayo ngizayehlukanisa phakathi, enye ngiyinike abayanga, njalo loba ngubani engamqila imali ngizambuyisela isiphindwe kane.”  UJesu wasesithi kuye: “Lamuhla insindiso ifikile endlini le ngoba lawe uyindodana ka-Abrahama. 10  Phela iNdodana yomuntu yalanda ukuzodinga lokuzosindisa abalahlekileyo.” 11  Bathi belokhu belalele izinto lezi, wabatshela omunye umzekeliso ngoba wayeseseduze leJerusalema njalo babecabanga ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wawuzahle ufike ngalesosikhathi. 12  Ngakho wathi: “Omunye umuntu wesikhosini wahamba elizweni elikhatshana ukuze ayephiwa ubukhosi abesephenduka. 13  Wabiza izinceku zakhe ezilitshumi wazinika imali engamamina* alitshumi, wathi kuzo, ‘Yenzani ibhizimusi ngamamina la ngize ngiphenduke.’ 14  Kodwa abantu bakibo babemzonda, yikho bathuma iqembu labameli ukuthi limlandele lifike lithi, ‘Kasifuni ukuthi indoda le ibe yinkosi yethu.’ 15  “Ekucineni waphenduka esebuphiwe ubukhosi,* wasebiza izinceku ayezinike imali* ukuze azwe ukuthi zazitholeni kubhizimusi ezazisele ziyenza. 16  Yikho-ke eyokuqala yasondela yathi, ‘Nkosi, ngithole amanye amamina alitshumi ngemina lakho.’ 17  Wathi kuyo, ‘Wenze kuhle nceku enhle! Busa amadolobho alitshumi ngoba utshengise ukuthi uthembekile entweni encane kakhulu.’ 18  Eyesibili yafika yathi, ‘Nkosi, ngithole amamina amahlanu ngemina lakho.’ 19  Lasencekwini le wathi, ‘Lawe busa amadolobho amahlanu.’ 20  Kodwa enye yafika yathi, ‘Nkosi, nanti imina lakho ebengilokhu ngilifihle elenjini. 21  Bengikwesaba ngoba wena ulomoya omubi; uthatha imali ongazange uyifake ebhanga njalo uvuna ongakuhlanyelanga.’ 22  Wasesithi kuyo, ‘Ngikwahlulela ngamazwi akho nceku embi. Angithi ubukwazi ukuthi ngilomoya omubi futhi ngithatha imali ebengingayifakanga ebhanga, ngivune lengingakuhlanyelanga? 23  Manje wayekelelani ukufaka imali* yami ebhanga? Bengizayithatha isizele ngesikhathi ngifika.’ 24  “Wasesithi kwababemi khonapho, ‘Mthatheleni imina lelo lilinike olamamina alitshumi.’ 25  Kodwa bona bathi kuye, ‘Nkosi, yena evele elamamina alitshumi?’— 26  ‘Ngithi kini, wonke umuntu olakho uzaphiwa okunye futhi, kodwa ongelakho uzathathelwa lalokho alakho, 27  njalo lethani lapha izitha zami ezazingafuni ukuthi ngibe yinkosi yazo, lizibulalele phambi kwami.’” 28  Esekutshilo lokhu waqhubeka ngohambo lwakhe eqansa esiya eJerusalema. 29  Wathi eseseduze leBhethifage leBhethani, eNtabeni Yama-Oliva, wathuma abafundi bakhe ababili, 30  wathi: “Hambani esigabeni lesiya elisikhangeleyo, lingangena kuso lizafica kulethole likababhemi elibotshelweyo elingakaze ligadwe ngumuntu. Lilikhulule beselibuya lalo lapha. 31  Kodwa kungaba lomuntu olibuza esithi, ‘Lilikhululelani?’ lithi kuye, ‘INkosi ifuna ukulisebenzisa.’” 32  Ngakho ababethunyiwe bahamba bafika balithola njengoba wayebatshelile. 33  Kodwa bathi besalikhulula abanikazi balo bathi kubo: “Lilikhululelani ithole likababhemi?” 34  Bona bathi: “INkosi ifuna ukulisebenzisa.” 35  Basebeliqhuba belisa kuJesu, babeka izembatho zabo zangaphandle phezu kwalo, uJesu waseligada. 36  Lapho ayehamba khona, abantu babesendlala izembatho zabo zangaphandle emgwaqweni. 37  Wathi efika nje emgwaqweni owawusehla usuka eNtabeni Yama-Oliva, bonke abafundi bajabula badumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu ngenxa yazo zonke izimangaliso ababezibonile. 38  Babesithi: “Ubusisiwe lowo oyiNkosi oza ngebizo likaJehova! Akube lokuthula ezulwini lenkazimulo kulowo ophezulu emazulwini!” 39  Kodwa abanye abaFarisi ababesexukwini bathi kuye: “Mfundisi, khuza abafundi bakho.” 40  Yena wabaphendula wathi: “Ngilitshela ukuthi nxa laba bangathula, amatshe azamemeza.” 41  Wathi eseseduze kweJerusalema, walikhangela idolobho lelo walikhalela 42  esithi: “Aluba nje ubuzizwisisile lamuhla izinto eziphathelane lokuthula—kodwa khathesi sezifihliwe emehlweni akho. 43  Phela insuku zizafika lapho izitha zakho ezizafaka khona uthango lwezigodo ezicijileyo, zikugombolozele njalo zikuvalele uswele lesikhala sokuphunyuka. 44  Zizakutaklazela phansi wena labantwabakho bonke, zingatshiyi ilitshe phezu kwelinye phakathi kwakho ngoba kawuzange usinanzelele isikhathi sokuhlolwa kwakho.” 45  Wasengena ethempelini waqalisa ukubaxotshela phandle ababethengisa, 46  esithi kubo: “Kubhaliwe ukuthi, ‘Indlu yami izakuba yindlu yokuthandazela,’ kodwa lina seliyenza ubhalu lwamasela.” 47  Waqhubeka efundisa nsuku zonke ethempelini. Kodwa abaphristi abakhokhelayo, lababhali kanye labakhokheli besizwe babefuna ukumbulala. 48  Lanxa kunjalo, babesehluleka ngoba bonke abantu basebehlala bethe nama kuye befuna ukumlalela.

Amabala angaphansi

Imina lamaGrikhi elilodwa lalingamagiramu angu-340 njalo kwakuthiwa lilingana lamadrakhima angu-100.
Kumbe, “esewuphiwe umbuso.”
NgesiGrikhi, “isiliva.”
NgesiGrikhi, “isiliva.”