ULukha 17:1-37

  • Ukukhubeka, ukuxolela, lokholo (1-6)

  • Izinceku ezingatsho lutho (7-10)

  • Amadoda alitshumi alobulephero ayasiliswa (11-19)

  • Ukuza koMbuso kaNkulunkulu (20-37)

    • UMbuso kaNkulunkulu “uphakathi kwenu” (21)

    • “Khumbulani umkaLothi” (32)

17  Wasesithi kubafundi bakhe: “Kuzahlala kulezinto ezenza abantu bakhubeke. Kodwa maye kulowo owenza abanye bakhubeke!  Bekungaba ngcono kakhulu kuye ukuthi entanyeni yakhe kugaxwe inkalakatha yelitshe lokuchola, abesephoselwa elwandle kulokuthi akhube omunye walaba abancinyane.  Nanzelelani. Nxa umfowenu angenza isono mkhuze, njalo nxa angaphenduka mxolele.  Lanxa ekonela kasikhombisa ngelanga, aphenduke kuwe kasikhombisa elokhu esithi, ‘Ngiyaxolisa,’ kumele umxolele.”  Abaphostoli basebesithi eNkosini: “Sincedise ukuthi sibe lokholo oluqinileyo.”  INkosi yona yathi: “Nxa lilokholo olungangentanga yemastadi, lizakuthi esihlahleni lesi somabhulosi, ‘Quphuka lapho uyegxumeka elwandle!’ Lakanye sililalele.  “Ukhona yini phakathi kwenu ongatshela inceku yakhe ivela lima emasimini kumbe ivela kwelusa athi, ‘Wohle ubuye ngapha etafuleni uzokudla’?  Hatshi, kodwa uzathi kuyo, ‘Akungilungisele ukudla kwami kwantambama, ugqoke ezokupheka ungiphe engikufunayo ngize ngiqede ukudla lokunatha. Ungaqeda lawe usungadla unathe.’  Kambe angatshona ebonga inceku yona yenze umsebenzi ebithunywe ukuthi iwenze? 10  Lani nxa selizenzile zonke izinto ebelithunywe ukuthi lizenze kumele lithi: ‘Siyizinceku ezingatsho lutho. Senze obekumele sikwenze.’” 11  Ngesikhathi esiya eJerusalema wadlula emngceleni weSamariya leGalile. 12  Uthe esengena kwesinye isigaba wahlangabezwa ngamadoda alitshumi ayelobulephero, kodwa afika amela khatshana. 13  Asememeza esithi: “Jesu, Mfundisi, sizwele isihawu!” 14  Wawabona wasesithi kuwo: “Hambani liyeziveza kubaphristi.” Athi esesendleleni, ahlambuluka. 15  Enye yawo yathi ibona ukuthi isisilisiwe yaphenduka idumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. 16  Yafika yathi mbo phansi ngobuso enyaweni zikaJesu yambonga, yona ingumSamariya. 17  UJesu wasesithi: “Bonke abalitshumi bahlanjululiwe angithi? Pho bangaphi abayisitshiyagalolunye? 18  Litsho ukuthi kakho loyedwa ophenduke wazodumisa uNkulunkulu ngaphandle kwendoda le evela kwesinye isizwe?” 19  Wasesithi kuyo: “Sukuma uzihambele; ukholo lwakho lukusilisile.” 20  AbaFarisi bambuza ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ubuya nini. Wabaphendula wathi: “UMbuso kaNkulunkulu kawusoze ubuye ngendlela ezabonakala kuye wonke umuntu, 21  njalo abantu kabasoze bathi, ‘Nanku lapha!’ kumbe bathi, ‘Nankuya,’ ngoba vele uMbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu.”* 22  Wasesithi kubafundi bakhe: “Zizafika insuku elizafisa khona ukubona usuku olulodwa lweNdodana yomuntu kodwa kalisoze lilubone. 23  Abantu bazathi kini, ‘Khangelani nanguya!’ kumbe bathi, ‘Nangu lapha!’ Lingaphumi futhi lingabalandeli, 24  ngoba njengombane obaneka ukhanyise kusukela kwelinye icele lezulu kusiya kwelinye icele, izakuba njalo iNdodana yomuntu ngosuku lwayo. 25  Kodwa kumele iqale yehlelwe zinhlupho ezinengi futhi ilahlwe yisizukulwane lesi. 26  Njengoba nje kwenzakala ezinsukwini zikaNowa, kuzakuba njalo ezinsukwini zeNdodana yomuntu: 27  babesidla, benatha, amadoda ethatha labesifazana besendiswa, kwaze kwaba lilanga uNowa angena ngalo emkhunjini, uZamcolo wafika wababhubhisa bonke. 28  Kwakunjalo langensuku zikaLothi, abantu babesidla, benatha, bethenga, bethengisa, behlanyela futhi besakha. 29  Kodwa ngelanga uLothi aphuma ngalo eSodoma, kwana umlilo lesalufa kuvela ezulwini kwabatshabalalisa bonke. 30  Kuzakuba njalo langelanga iNdodana yomuntu ezavezwa ngalo. 31  “Ngalelolanga umuntu ophezu kophahla lwendlu kodwa impahla yakhe isendlini akumelanga ehle ayeyithatha, lomuntu ophandle emasimini akumelanga abuyele ezintweni ezisemuva. 32  Khumbulani umkaLothi. 33  Loba ngubani ozama ukulondoloza ukuphila* kwakhe kuzamlahlekela, kodwa loba ngubani okumlahlekelayo uzakulondoloza aphile. 34  Ngilitshela ukuthi ngalobobusuku, ababili bazabe besembhedeni owodwa; kodwa kuzathathwa oyedwa, omunye atshiywe. 35  Kuzabe kulabesifazana ababili abayabe bechola elitsheni, omunye uzathathwa, omunye atshiywe.” 36  *—— 37  Basebemphendula bathi: “Ngaphi Nkosi?” Yena wathi kubo: “Lapho okulesidumbu khona, yikho lapho inkozi ezizabuthana khona.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukini.”
Kumbe, “umphefumulo.”
Ivesi le kayitholakali kweminye imibhalo yasendulo njalo ubufakazi obukhona butshengisa ukuthi yayingekho eMibhalweni ephefumulelweyo.