ULukha 13:1-35

  • Phendukani ukuze lingatshabalali (1-5)

  • Umzekeliso wesihlahla somkhiwa esingatheliyo (6-9)

  • Owesifazana ogogekileyo usiliswa ngeSabatha (10-17)

  • Umzekeliso wentanga yemastadi lowemvubelo (18-21)

  • Zama ngamandla ukungena ngomnyango omncane (22-30)

  • UHerodi “ikhanka leliyana” (31-33)

  • UJesu ulilela iJerusalema (34, 35)

13  Ngalesosikhathi abanye ababelapho bamtshela ngabantu baseGalile ababebulewe nguPhilathu besanikela imihlatshelo yabo.  Yena wabaphendula wathi: “Licabanga ukuthi amaGalile lawo ehlelwa yizinto lezo ngoba ayelezono ezimbi kulabantu bonke baseGalile?  Hatshi, ngilitshela ukuthi lonke lizatshabalala njengabo nxa lingaphendukanga.  Kumbe licabanga ukuthi abangu-18 abafayo baze bawelwe ngumphotshongo weSilowami babelezono ezinkulu kulabantu bonke baseJerusalema?  Hatshi, ngilitshela ukuthi lonke lizatshabalala njengabo nxa lingaphendukanga.”  Wasebatshela umzekeliso wathi: “Kulomuntu owayelesihlahla somkhiwa esivandeni sakhe samagilebisi, wasesiyadinga izithelo kuso, kodwa wathola singazalanga.  Ngakho wathi kowayesebenza esivandeni leso, ‘Lo sekungumnyaka wesithathu ngizodinga izithelo esihlahleni lesi kodwa ngingatholi lutho. Sigamule! Kanti siyabe sigcinelwani sona siqeda indawo?’  Isisebenzi saphendula sathi, ‘Nkosi, siyekele okomnyaka owodwa ngiqale ngigebhe emaceleni aso ngithele umquba.  Nxa singathela izithelo kuyabe kukuhle, kodwa kungehlula usungasigamula.’” 10  Ngelinye ilanga wayefundisa kwelinye isinagogi kuliSabatha, 11  njalo kwakulowesifazana owayeledimoni elaselimgulise okweminyaka engu-18. Wayehlala ekhotheme, esehluleka ukuma aqonde. 12  UJesu uthe embona wathi kuye: “Dadewethu, ususilisiwe emkhuhlaneni wakho.” 13  Wasembeka izandla, wahle wama waqonda waqalisa ukukhazimulisa uNkulunkulu. 14  Umphathi wesinagogi wacaphuka ebona uJesu eselapha ngeSabatha, wasesithi exukwini: “Kulamalanga ayisithupha okusebenza, libobuya lizokwelatshwa ngalawo malanga, lingabuyi ngeSabatha.” 15  Kodwa iNkosi yamphendula yathi: “Bazenzisi, ukhona yini phakathi kwenu ongayivuleliyo inkunzi yakhe kumbe ubabhemi wakhe ngelanga leSabatha ayemnathisa? 16  Bekungamelanga yini owesifazana lo oyindodakazi ka-Abrahama obesehlukuluzwe nguSathane okweminyaka engu-18 akhululwe ngelanga leSabatha?” 17  Wathi esekutshilo lokhu, bonke ababemphikisa baba lenhloni kodwa ixuku lonke lathokoza ngenxa yazo zonke izinto ezimangalisayo ayezenza. 18  Wasesithi: “UMbuso kaNkulunkulu unjengani? Ngingawufanisa lani? 19  Unjengentanga yemastadi eyathathwa ngumuntu wayihlanyela esivandeni sakhe, yakhula yaba yisihlahla, izinyoni zezulu zasezihlala ezingatsheni zaso.” 20  Waphinda wathi: “Ngingawufanisa lani uMbuso kaNkulunkulu? 21  Unjengemvubelo eyathathwa ngowesifazana wayihlanganisa lefulawa enengi,* inhlama yonke yaze yakhukhumala.” 22  Wahamba engena idolobho ngedolobho lesigaba ngesigaba efundisa, njalo waqhubeka ngohambo lwakhe lokuya eJerusalema. 23  Enye indoda yathi kuye: “Nkosi, balutshwana yini abazasindiswa?” Yena wathi kubo: 24  “Zamani ngamandla wonke ukungena ngomnyango omncane ngoba ngilitshela ukuthi abanengi bazafuna ukungena kodwa kabasoze benelise. 25  Nxa umnikazi wendlu angasukuma akhiye umnyango, lizakuma phandle liqoqoda lisithi, ‘Nkosi, sivulele.’ Kodwa yena uzakuthi kini: ‘Kangikwazi ukuthi lingabangaphi.’ 26  Lina beselisithi, ‘Sadla sanatha lawe, njalo wawufundisa emigwaqweni yethu emikhulu.’ 27  Kodwa uzakuthi kini, ‘Kangikwazi ukuthi lingabangaphi. Sukani phansi kwami, lonke lina elenza okungalunganga!’ 28  Yikho lapho elizakhala khona litshayanise amazinyo, selibona u-Abrahama, lo-Isaka, loJakhobe kanye labo bonke abaphrofethi beseMbusweni kaNkulunkulu, kodwa lina seliphoselwe ngaphandle. 29  Abantu bazabuya bevela empumalanga, lentshonalanga, lenyakatho kanye leningizimu, futhi bazahlala etafuleni eMbusweni kaNkulunkulu, 30  njalo kulabokucina abazakuba ngabokuqala, labokuqala abazakuba ngabokucina.” 31  Ngalelohola walandwa ngabanye abaFarisi bafika bathi kuye: “Suka lapha uhambe ngoba uHerodi ufuna ukukubulala.” 32  Yena wathi kubo: “Hambani liyetshela ikhanka leliyana ukuthi ngithe: ‘Lalela, lamuhla lakusasa ngizabe ngikhipha amadimoni ngiselapha labagulayo, kodwa ngizabe sengiqedile ngelanga lesithathu.’ 33  Kungasenani ngizaqhubeka ngohambo lwami lamuhla lakusasa laphambi kwakusasa ngoba kakwenzeki ukuthi umphrofethi abulawelwe ngaphandle kweJerusalema. 34  Jerusalema, Jerusalema, mbulali wabaphrofethi. Wena okhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe. Kunini ngifuna ukubuthela abantwabakho ndawonye sasikhukhukazi esibuthela ndawonye amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso! Kodwa lina belingafuni. 35  Khangelani manje! Indlu yenu isideliwe yatshiyelwa lina. Ngilitshela ukuthi kalisoze langibona futhi lize lithi: ‘Ubusisiwe lowo oza ngebizo likaJehova!’”

Amabala angaphansi

Ifulawa engamaseya ayizilinganiso ezintathu, okutsho amakhilogiramu angaba litshumi.