ULukha 12:1-59

 • Imvubelo yabaFarisi (1-3)

 • Yesabani uNkulunkulu, lingesabi abantu (4-7)

 • Ukuvuma ukuba munye loKhristu (8-12)

 • Umzekeliso wendoda enothileyo eyisithutha (13-21)

 • Yekelani ukukhathazeka (22-34)

  • Umhlambi omncane (32)

 • Ukuhlala ulindile (35-40)

 • Umphathi othembekileyo lomphathi ongathembekanga (41-48)

 • Ukwehlukana, hatshi ukuthula (49-53)

 • Kuqakathekile ukuhlola izikhathi (54-56)

 • Ukulungisa izingxabano (57-59)

12  Ngalesosikhathi kwabuthana ixuku labantu abayizinkulungwane, kungasimuntu sebeze benyathelana. Waseqalisa ngokuthi kubafundi bakhe: “Qaphelani imvubelo yabaFarisi eyikuzenzisa.  Phela akulalutho oluthukuziweyo olungasoze luvezwe, futhi akulalutho oluyimfihlo olungasoze lwaziwe.  Ngakho loba kuyini elikukhuluma emnyameni kuzazwakala ekukhanyeni, lalokho elikunyenyeza lizivalele ezindlini kuzatshunyayelwa phezu kwezindlu,  njalo ngithi kini bangane bami, lingabesabi ababulala umzimba kodwa bengenelisi ukwenza okunye ngemva kwalokho.  Kodwa ngizalitshengisa okufanele limesabe: Yesabani lowo olamandla okuthi nxa engabulala umuntu amphosele eGehena.* Ngithi kini, yesabani yena sibili.  Intaka ezinhlanu zithengiswa ngenhlamvu ezimbili zemali* ezingatsho lutho angithi? Lanxa kunjalo, kayikho leyodwa uNkulunkulu ayikhohlwayo.*  Kodwa ngitsho lenwele ezisemakhanda enu zibaliwe zonke. Lingesabi; lina liqakatheke kakhulu kulentaka ezinengi.  “Ngithi kini, wonke umuntu ongivuma phambi kwabantu, iNdodana yomuntu layo izamvuma phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu.  Kodwa loba ngubani ongiphika phambi kwabantu, laye uzaphikwa phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu. 10  Wonke umuntu othuka iNdodana yomuntu uzathethelelwa, kodwa loba ngubani othuka umoya ongcwele kasoze athethelelwe. 11  Nxa sebelihambise lapho okubuthene khona abantu,* lakuziphathamandla zikahulumende kanye lakubabusi, lingakhathazeki ngokuthi lizakuthini langokuthi lizawabeka njani amazwi enu lizivikela, loba ngokuthi lizakhulumani, 12  ngoba umoya ongcwele uzalifundisa ngalesosikhathi izinto okufanele lizitsho.” 13  Kusenjalo enye indoda eyayisexukwini yathi kuye: “Mfundisi, tshela umfowethu abelane lami ilifa.” 14  Wathi kuyo: “Ndoda, ngubani ongibeke ukuthi ngibe ngumahluleli loba umlamuli wenu lobabili?” 15  Wasesithi kubo: “Hlalani livule amehlo futhi liqaphele yonke imihlobo yobuhwaba* ngoba lanxa umuntu elokunengi, izinto alazo kayisizo ezimnika impilo.” 16  Wasebalandisela umzekeliso, wathi: “Insimu yenye indoda enothileyo yathela kakhulu. 17  Yikho yathi enhliziyweni yayo, ‘Pho ngizakwenzani njengoba ngingaselandawo yokufaka amabele ami?’ 18  Yasisithi, ‘Nanku engizakwenza: Ngizadiliza iziphala zami ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona wonke amabele ami lezinto zami zonke, 19  besengisithi emphefumulweni wami: “Ulezinto* ezinengi ezinhle ozigcinileyo ozazisebenzisa okweminyaka eminengi elandelayo; khululeka, udle, unathe futhi uzikholisele.”’ 20  Kodwa uNkulunkulu wathi kuye, ‘Sithuthandini, lamuhla ebusuku bafuna impilo yakho.* Manje ngubani ozathatha izinto ozibutheleleyo?’ 21  Lokhu yikho okuzakwenzakala emuntwini obuthelela inotho kodwa enganothanga kuNkulunkulu.” 22  Ngemva kwalokho wathi kubafundi bakhe: “Yikho ngisithi kini, yekelani ukukhathazeka ngempilo* yenu, ukuthi lizakudlani, kumbe ngemizimba yenu, ukuthi lizagqokani. 23  Impilo* iqakathekile kulokudla, lomzimba uqakathekile kulezigqoko. 24  Cabangani ngamawabayi: Kawahlanyeli futhi kawavuni; kawalaziphala loba izindlu zokugcinela ukudla, kodwa uNkulunkulu uyawanika ukudla. Kanti lina kaliqakathekanga kakhulu kulezinyoni yini? 25  Ngubani phakathi kwenu ongangezelela umzuzu owodwa* empilweni yakhe ngokukhathazeka? 26  Pho nxa lisehluleka ukwenza into encane kangaka, kungani likhathazeka ngezinye izinto? 27  Khumbulani ukuthi amaluba eganga akhula njani: Kawasebenzi nzima njalo kaweluki; kodwa ngilitshela ukuthi ngitsho loSolomoni enkazimulweni yakhe yonke kazange acece njengelilodwa lawo. 28  Manje nxa uNkulunkulu ezigqokisa njalo izinto ezimila egangeni, ezikhona lamuhla kusasa beseziphoselwa emlilweni, ngeke yini aligqokise ngcono lina elilokholo oluncane? 29  Ngakho yekelani ukuzihlupha ngokuthi lizakudlani langokuthi lizanathani njalo yekelani ukukhathazeka kakhulu, 30  ngoba zonke izinto lezi yizo abantu bomhlaba abazidinga ngamehlo abomvu. UYihlo uyakwazi ukuthi liyaziswela izinto lezi. 31  Kodwa qhubekani lifuna uMbuso wakhe, izinto lezi lizaziphiwa lazo. 32  “Lingesabi mhlambi omncane ngoba uYihlo kwamthokozisa ukulinika uMbuso. 33  Thengisani impahla yenu liphe abayanga izipho.* Yenzani izikhwama zemali ezingagugiyo, eziyinotho engapheliyo ezulwini, lapho isela elingeke lisondele khona futhi lapho engeke idliwe khona yizibungu,* 34  ngoba lapho okulenotho yenu khona, yikho lapho okuzakuba lezinhliziyo zenu khona. 35  “Gqokani lihlale lizilungiselele* njalo izibane zenu kazihlale zibhebha. 36  Kumele libe njengamadoda amelele inkosi yawo esemtshadweni ukuthi iphenduke ukuze nxa ifika iqoqoda, ahle ayivulele. 37  Ziyathokoza lezozinceku inkosi ezithola zilindile! Ngiqinisile ngithi kini, izagqoka impahla zomsebenzi itshele izinceku ukuthi zihlale etafuleni, ibisisondela iziphe ukudla. 38  Nxa ingafika ngomlindo wesibili* loba owesithathu* izithole zizilungiselele, zizathokoza kakhulu! 39  Kodwa nanku okumele likwazi: Aluba umnikazi wendlu ubekwazi ukuthi isela lizakuza ngaliphi ihola, ubengeke avume ukuthi indlu yakhe igqekezwe. 40  Lani hlalani lizilungiselele ngoba iNdodana yomuntu izakuza ngehola elingalicabangeliyo.” 41  UPhetro wasesithi: “Nkosi, umzekeliso lo uwutshela thina kuphela kumbe uwutshela labanye bonke?” 42  INkosi yathi: “Ngubani sibili umphathi* othembekileyo futhi ohlakaniphileyo, lowo inkosi yakhe ezambeka ukuthi akhangele izisebenzi zayo* ukuze aqhubeke ezinika ukudla okwaneleyo ngesikhathi esifaneleyo? 43  Izathokoza kakhulu inceku leyo nxa inkosi yayo ingathi isiza, iyifice isenza njalo! 44  Ngiqinisile ngithi kini, izayibeka ukuthi ikhangele konke okungokwayo. 45  Kodwa nxa inceku leyo ingathi enhliziyweni yayo, ‘Inkosi yami isiphuzile ukubuya,’ ibisiqalisa ukutshaya izinceku lezincekukazi esebenza lazo, idle futhi inathe idakwe, 46  inkosi yayo izabuya ngelanga inceku leyo engalikhangelelanga langehola engalaziyo njalo izayijezisa ngendlela ebuhlungu kakhulu, ibisiyiphosela endaweni elabantu abangathembekanga. 47  Besekusithi leyonceku ezwisise okufunwa yinkosi yayo kodwa yekela ukuzilungiselela lokwenza ekutshelwe* yinkosi, izatshaywa kakhulu. 48  Kodwa leyo engazange izwisise yasisenza izinto ezenza ifanele ukutshaywa, izatshaywa kancane. Wonke umuntu ophiwe okunengi kuzafuneka okunengi kuye, lalowo obekwe ukuthi akhangele izinto ezinengi kuzafuneka okunengi kakhulu kuye. 49  “Ngalanda ukuzolumathisa umlilo emhlabeni. Pho kuyini okunye engingakufuna nxa usulumathile? 50  Phela kulobhabhathizo okumele ngibhabhathizwe ngalo, njalo ngizahlala ngikhathazeke kakhulu luze lwenzakale! 51  Kanti libona angathi ngalanda ukuzoletha ukuthula emhlabeni? Kangilandanga lokho, kodwa ngalanda ukuzoletha ukwehlukana, 52  ngoba kusukela khathesi kuzakuba labahlanu emulini abazakwehlukana, abathathu bexabana lababili, ababili bexabana labathathu. 53  Kuzakuba lokwehlukana phakathi kukababa lendodana, laphakathi kwendodana loyise, phakathi kukamama lendodakazi, laphakathi kwendodakazi lonina, phakathi kukamamazala lomalokazana, laphakathi kukamalokazana loninazala.” 54  Waphinda wathi exukwini: “Nxa libona iyezi liqubuka entshonalanga lihle lithi, ‘Kuza elithwele othekwane,’ lakanye kwenzakale. 55  Nxa lingabona kuvunguza umoya ovela eningizimu, lithi, ‘Lizatshisa bhe,’ lakanye kube njalo. 56  Bazenzisi, liyakwazi ukuhlola ukukhangeleka komhlaba lokwesibhakabhaka. Manje kungani lingakwazi ukuhlola okwenzakala ngalesisikhathi? 57  Kungani lingahluleli lina ukuthi kuyini okulungileyo? 58  Ngokwesibonelo, nxa usiya kumbusi lalowo okumangalela emthethweni, zama ukulungisa ingxabano yenu lisesendleleni ukuze angakuhambisi kumahluleli, umahluleli abesekudlulisela epholiseni lemthethwandaba, lona beselikuphosela ejele. 59  Ngikutshela ukuthi kawusoze wafa waphuma lapho uze ubhadale uhlamvu lokucina lwemali* olayo.”

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “ngama-asariyoni amabili.”
Kumbe, “angelandaba layo.”
Kumbe, “emasinagogeni.”
Kumbe, “yomhawu.”
Kumbe, “Mphefumulo wami, ulezinto.”
Kumbe, “umphefumulo wakho.”
Kumbe, “ngemiphefumulo.”
Kumbe, “Umphefumulo.”
NgesiGrikhi, “ingalo eyodwa.”
NgesiGrikhi, “izipho zesihawu.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “yinondo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha litsho izibungu eziphaphayo ezidla amalembu.
NgesiGrikhi, “Izinkalo zenu kazibotshwe.”
Lesi yisikhathi esisukela kubo-9 ebusuku kusiya phakathi kwamabili.
Lesi yisikhathi esisukela phakathi kwamabili kusiya ekuseni ngabo-3.
Kumbe, “umphathi wendlu.”
Kumbe, “izisebenzi zendlini.”
Kumbe, “okufunwa.”
NgesiGrikhi, “ilephuthoni yokucina.”