ULukha 10:1-42

  • UJesu uthuma abangu-70 (1-12)

  • Maye emadolobheni angaphendukiyo (13-16)

  • Abangu-70 bayaphenduka (17-20)

  • UJesu udumisa uYise ngokuthi ukhetha abathobekileyo (21-24)

  • Umzekeliso womSamariya olomusa (25-37)

  • UJesu uvakatshela uMatha loMariya (38-42)

10  Ngemva kwakho konke lokhu iNkosi yakhetha abanye abangu-70 yabathuma ngababili ukuthi bahambe kuqala kuwo wonke amadolobho lakuzo zonke izindawo eyayizakuya kuzo.  Wasesithi kubo: “Isivuno sinengi sibili, kodwa izisebenzi zilutshwana. Ngakho ncengani iNkosi yokuvuna ukuthi ithumele izisebenzi emsebenzini wayo wokuvuna.  Hambani, kodwa linanzelele! Ngilithuma linjengamazinyane phakathi kwezimpisi.  Lingathwali isikhwama semali kumbe esokudla kumbe amanyathela, futhi lingabingeleli muntu* emgwaqweni.  Loba yiphi indlu elizangena kuyo, qalani ngokuthi: ‘Indlu le kayibe lokuthula,’  njalo nxa kulomngane wokuthula, ukuthula kwenu kuzakwehlela kuye. Kodwa nxa engekho, kuzabuyela kini.  Ngakho hlalani kuleyondlu, lidle futhi linathe lokho abazalinika khona, ngoba isisebenzi kusifanele ukuthola iholo laso. Lingabi lilokhu lithutha kwenye indlu lisiya kwenye.  “Kanti njalo kuloba yiliphi idolobho elingena kulo balamukele, dlanini okufakwe phambi kwenu,  lelaphe abagulayo kulo futhi libatshele lithi: ‘UMbuso kaNkulunkulu ususondele kini.’ 10  Kodwa kuloba yiliphi idolobho elingena kulo bangalamukeli, phumani liye emigwaqweni yalo emikhulu, lithi: 11  ‘Siluthintithela kini uthuli lwedolobho lenu olunamathele enyaweni zethu. Kodwa nanku okumele likwazi, uMbuso kaNkulunkulu ususondele.’ 12  Ngilitshela ukuthi okuzakwehlela iSodoma ngalelolanga kuzabe kungcono kakhulu kulalokho okuzakwehlela idolobho lelo. 13  “Maye kuwe Khorazini! Maye kuwe Bhethisayida! ngoba aluba izimangaliso ezenzakale kini zazenzakale eThire kanye leSidoni, ngabe abantu balapho kudala baphenduka, bahlala emlotheni bembethe izembatho zamasaka. 14  Yikho-ke­ okuzakwehlela iThire kanye leSidoni nxa sekusahlulelwa kuzabe kungcono kakhulu kulalokho okuzalehlela. 15  Lawe Khaphenawume, uzaphakanyiselwa ezulwini yini? Hatshi! Uzakwehlela eNgcwabeni.* 16  “Loba ngubani olilalelayo uyangilalela lami, futhi loba ngubani ongelandaba lani kalandaba lami. Kanti njalo loba ngubani ongelandaba lami kalandaba laLowo ongithumileyo.” 17  Abangu-70 baphenduka bejabula, bathi: “Nkosi, lamadimoni ayazehlisa kithi nxa sisebenzisa ibizo lakho.” 18  Sebetsho njalo yena wathi kubo: “Ngibona uSathane esewile njengombane ovela ezulwini. 19  Zwanini! Ngilinike amandla okunyathela inyoka lenkume njalo ngilinike lamandla adlula awesitha senu, akukho lokukodwa okuzalilimaza. 20  Lanxa kunjalo lingathokoziswa yikuthi amadimoni ayazehlisa kini, kodwa thokoziswani yikuthi amabizo enu asebhaliwe emazulwini.” 21  Ngalo kanye lelohola wathokoza kakhulu ngomoya ongcwele wathi: “Ngikudumisa phambi kwabo bonke Baba, Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba izinto lezi uzithukuzile, wazifihlela abahlakaniphileyo labafundileyo, waziveza ebantwaneni abancane. O! Baba, le yiyo kanye indlela owayamukelayo. 22  UBaba usengiphe zonke izinto, njalo kakho okwaziyo ukuthi iNdodana ingubani ngaphandle kukaBaba, futhi kakho okwaziyo ukuthi uBaba ungubani ngaphandle kweNdodana, kanye lalowo iNdodana efuna ukumveza kuye.” 23  Eqeda lapho wakhuluma labafundi bakhe bebodwa, wathi: “Ayathokoza amehlo abona izinto elizibonayo, 24  ngoba ngithi kini, amakhosi amanengi labaphrofethi abanengi babefisa ukuzibona izinto elizibonayo kodwa kabazibonanga, lokuzwa izinto elizizwayo kodwa kabazizwanga.” 25  Enye indoda eyayiyisazi soMthetho yasukuma yamlinga isithi: “Mfundisi, kumele ngenzeni ukuze ngizuze ilifa lokuphila okungapheliyo?” 26  Wathi kuyo: “EMthethweni kubhalweni? Ukuzwisisa njani lokho okubalayo?” 27  Yona yaphendula yathi: “‘Kumele uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo* wakho wonke, langamandla akho wonke, langengqondo yakho yonke,’ futhi ‘uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.’” 28  Wathi kuyo: “Impendulo yakho iqondile; qhubeka usenza njalo, uzakuzuza ukuphila.” 29  Kodwa indoda le yayifuna ukutshengisa ukuthi ilungile, yasisithi kuJesu: “Umakhelwane wami ngubani sibili?” 30  UJesu wayiphendula wathi: “Kulendoda eyayisehla isuka eJerusalema isiya eJerikho yasihlaselwa yizigebenga, zayihlubula izigqoko, zayitshaya zasuka zahamba, zayitshiya sokusele udokoza. 31  Omunye umphristi wathi ezihambela esehla ngomgwaqo lo wayibona leyondoda, kodwa wayiceza, wahambela kwelinye icele. 32  Kwasekufika lomLevi kuleyondawo, wayibona indoda leyo, laye wayiceza, wahambela kwelinye icele. 33  Kodwa kwafika umSamariya, laye ehamba ngalowomgwaqo. Uthe eyibona wayizwela usizi. 34  Ngakho wasondela kuyo wafika wabopha amanxeba ayo, wawathela amafutha lewayini. Waseyikhweza kubabhemi wakhe wahamba layo endlini yezihambi, wafika wayigcina. 35  Ngelanga elilandelayo wakhipha odenariyu ababili wabanika umnikazi wendlu yokugcina izihambi, wasesithi kuye: ‘Mnakekele, loba yimalini ozayisebenzisa eyedlula le, ngizabuya ngikubhadala.’ 36  Ubona angathi phakathi kwalaba abathathu ngubani owazenza waba ngumakhelwane wendoda eyahlaselwa yizigebenga?” 37  Yaphendula yathi: “Ngulowo owayenzela isihawu.” UJesu wasesithi kuyo: “Lawe hamba uyekwenza njalo.” 38  Bathe sebephakathi kohambo wangena kwesinye isigaba, lapho okwakulowesifazana okwakuthiwa nguMatha. Wamamukela kuhle emzini wakhe. 39  Wayelodadewabo okwakuthiwa nguMariya, yena wahlala enyaweni zeNkosi waqhubeka elalele eyayikukhuluma.* 40  Kodwa uMatha wayephathekile ebamba lokhu lalokhuya. Walanda iNkosi wathi: “Nkosi, kakuthi thiki kuwe ukuthi udadewethu ungitshiye ngedwa ngisenza izinto zonke? Mtshele abuye azongincedisa.” 41  INkosi yamphendula yathi: “Matha, Matha, ukhathazwa uphinde uhlutshwe yizinto ezinengi. 42  Kufuneka izinto ezilutshwana kumbe into eyodwa nje. UMariya yena ukhethe okuhle* njalo lokho ngeke akuthathelwe.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “lingabingeleli muntu ngokumgona.”
Kumbe, “eHayidesi.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “ilizwi layo.”
Kumbe, “okungcono kulakho konke.”