UJuda 1:1-25

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Abafundisi bamanga bazakwahlulelwa loba sekutheni (3-16)

    • UMikhayeli uphikisana loDeveli (9)

    • Isiphrofetho sika-Enoki (14, 15)

  • Zigcineni lisethandweni lukaNkulunkulu (17-23)

  • Inkazimulo kayibe kuNkulunkulu (24, 25)

 Mina Juda, engiyinceku kaJesu Khristu kodwa engingumfowabo kaJakhobe, ngibhalela ababiziweyo njalo abathandwa nguNkulunkulu uBaba futhi abagcinelwe uJesu Khristu:  Isihawu lokuthula kanye lothando kakwandiswe kini.  Bathandekayo, lanxa ngangitshisekela ukulibhalela mayelana lensindiso esilayo sonke, ngikubone kuqakathekile ukuthi ngililobele ngilikhuthaza ukuthi lilulwele ngamandla enu wonke ukholo olwaphiwa abangcwele kwaba kanye kuphela.  Ngilibhalela incwadi le ngoba kulamanye amadoda asengene phakathi kwenu lingananzeleli. IMibhalo yayivele yatsho kudala ukuthi azakwahlulelwa. La ngamadoda angamhloniphiyo uNkulunkulu, antshintsha umusa wakhe omkhulu awenze ube yisizatho sokuxhwala* njalo kawathembekanga eNkosini yethu eyiyo yodwa eyasithengayo,* uJesu Khristu.  Kungelani lokuthi likwazi mhlophe konke lokhu, ngifuna ukulikhumbuza ukuthi lanxa uJehova wayekhulule abantu bakhe elizweni laseGibhithe, ngemva kwalokho wabhubhisa labo abangazange babe lokholo.  Lezingilosi ezingazange ziqhubeke zisendaweni yazo yasekuqaleni kodwa ezatshiya indawo yazo okwakumele zihlale kuyo, uNkulunkulu uzibophe phakade futhi zisebumnyameni obukhulu, zigcinelwe ukwahlulelwa ngosuku olukhulu.  Labantu beSodoma leGomora kanye lababesemadolobheni aseduze babelomkhuba wokuziphatha kubi kwezemacansini* ngendlela eyenyanyekayo futhi babelandela izifiso zenyama ezingayisizo zemvelo. Amadolobho la ayisixwayiso kithi ngoba ahlulelwa ajeziswa ngokubhujiswa ngomlilo waphakade.  Lanxa kunjalo, abantu laba asebengene phakathi kwenu labo bahlala beziphuphela, balemikhuba engcolileyo, badelela abakhokhelayo futhi bakhuluma kubi ngabalenkazimulo.  Kodwa lapho uMikhayeli ingilosi enkulu ephikisana loDeveli bebanga isidumbu sikaMosi, kazange ake amahlulele emthuka, kodwa wathi: “Kwangathi uJehova angakukhuza.” 10  Loba kunjalo, khathesi abantu laba bona bakhuluma kubi ngakho konke abangakuzwisisiyo futhi baqhubeka bezonakalisa lasezintweni zonke abazizwisisa ngemizwa yemvelo njengezinyamazana ezingacabangiyo. 11  Maye kubo ngoba balandele indlela kaKhayini njalo bagijimele endleleni embi kaBhalamu befuna ukuthola umvuzo, futhi sebebhujisiwe ngoba bayahlamuka njengoKhora, bechothoza abakhokhelayo! 12  Nxa besidla lani emadilini enu lilabazalwane, bangamadwala acatshe ngaphansi kwamanzi. Bangabelusi abasuthisa ezabo izisu bengesabi lutho, amayezi angelazulu aphetshulwa ngumoya esiya le lale. Bayizihlahla ezingelazithelo lanxa kuyisikhathi sazo sokuthela,* ezife kabili* njalo zaqutshulwa lempande zazo. 13  Bangamagagasi olwandle alamandla, akhaphazelayo ephosela le lale ihlazo labo futhi bayizinkanyezi ezingelandlela eqondileyo eziyilandelayo, ezigcinelwe ukuba sebumnyameni obesabekayo kuze kube nini lanini. 14  Yikho u-Enoki owayengowesikhombisa kusukela ku-Adamu laye waphrofetha ngabo wathi: “UJehova weza lezingilosi zakhe ezingcwele ezingamatshumi ezinkulungwane 15  ezokwahlulela bonke abantu njalo ezobalahla ngecala bonke abangamesabiyo ngenxa yezenzo zabo ezimbi kakhulu langenxa yezinto ezethusayo izoni ezingamesabiyo uNkulunkulu ezazizikhuluma ngaye.” 16  Abantu laba bathanda ukusola, bekhonona ngempilo yabo futhi balandela izifiso zabo ezimbi. Emilonyeni yabo kuphuphuma amazwi okuzikhukhumeza, ngapha bencoma abanye ngamanga ukuze bathole inzuzo. 17  Kodwa lina bathandekayo, khumbulani amazwi ayekhulunywa* ngabaphostoli beNkosi yethu uJesu Khristu. 18  Babejayele ukuthi kini: “Esikhathini sokucina kuzakuba labeyisayo,* belandela izinkanuko zabo zokungamesabi uNkulunkulu.” 19  Laba yibo ababangela ukuthi kube lokwehlukana, banjengezinyamazana njalo kabalawo umoya kaNkulunkulu. 20  Kodwa lina bathandekayo, zakheni phezu kwesisekelo sokholo lwenu olungcwele kakhulu, futhi lithandaze liqondiswa ngumoya ongcwele 21  ukuze lizigcine lisethandweni lukaNkulunkulu, lisalindele isihawu seNkosi yethu uJesu Khristu esizakwenza ukuthi lithole ukuphila okungapheliyo. 22  Kanti njalo qhubekani lisiba lesihawu kulabo abathandabuzayo; 23  bancedeni ngokubophula masinyane emlilweni. Kodwa qhubekani lisiba lesihawu lakwabanye, likwenze lokhu lisesaba, lizonde ngitsho lesigqoko esingcoliswe yimisebenzi emibi.* 24  Kulowo owenelisayo ukulivikela ukuze lingakhubeki njalo olamandla okwenza ukuthi lingabi lesici phambi kwenkazimulo yakhe,* lithokoza kakhulu, 25  kuye yedwa uNkulunkulu uMsindisi wethu osisindisa ngoJesu Khristu iNkosi yethu, kakube lenkazimulo, lobukhulu, lobukhosi kanye lamandla kusukela nini lanini kuze kube khathesi, kuqhubeke kuze kube phakade. Ameni.

Amabala angaphansi

Kumbe, “sokuziphatha okulihlazo.” NgesiGrikhi, a·selʹgei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “engumnikazi wethu.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “kuyisikhathi sekwindla.”
Kumbe, “ezife okokuthi ngeke ziphinde zihlume.”
Kumbe, “akhulunywa ngaphambili.”
Kumbe, “labaklolodayo.”
NgesiGrikhi, “yinyama.”
Kumbe, “phambi kwakhe yena okhazimulayo.”