UJohane 9:1-41

  • UJesu usilisa indoda eyazalwa iyisiphofu (1-12)

  • Indoda esilisiweyo ithonisiswa ngabaFarisi (13-34)

  • Ubuphofu babaFarisi (35-41)

9  Wathi edlula wabona indoda eyayizelwe iyisiphofu.  Abafundi bakhe bambuza bathi: “Rabi, kanti yisono sikabani esenza indoda le yazalwa iyisiphofu? Ngesayo kumbe ngesabazali bayo?”  UJesu waphendula wathi: “Indoda le kayonanga njalo labazali bayo kabonanga, kodwa lokhu kwenzakala ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ibonakale ngayo.  Kumele senze imisebenzi yaLowo ongithumileyo kusesemini. Ubusuku buyeza lapho abantu abangasoze benelise khona ukusebenza.  Nxa ngisesekhona emhlabeni ngizabe ngilokhu ngiyikukhanya komhlaba.”  Uthe eqeda ukukhuluma izinto lezi wakhafulela phansi wabumba udaka ngamathe, waseluninda emehlweni endoda le,  wathi kuyo: “Hamba uyegeza echibini laseSilowami.” (Ukuthi Silowami kutsho ukuthi “Okuthunyiweyo.”) Yahamba yayageza, yaphenduka isibona.  Omakhelwane lalabo ababejayele ukuyibona icela uncedo ebantwini baqalisa ukuthi: “Angithi indoda le yiyo eyayijayele ukucela uncedo ihlezi phansi?”  Abanye babesithi: “Yiyo,” abanye besithi: “Kayisiyo, yikufanana kuphela.” Yona yayilokhu isithi: “Yimi.” 10  Ngakho bayibuza bathi: “Manje amehlo akho avuleke njani?” 11  Yaphendula yathi: “Indoda okuthiwa nguJesu ibumbe udaka yaluninda emehlweni ami yasisithi kimi, ‘Hamba uyegeza eSilowami.’ Ngasengihamba ngayageza ngaqalisa ukubona.” 12  Bekuzwa lokho bathi kuyo: “Ingaphi indoda leyo?” Yona yathi: “Angazi.” 13  Bathatha indoda eyayikade iyisiphofu bahamba layo kubaFarisi. 14  Manje uJesu wayebumbe udaka wavula amehlo endoda le ngosuku lweSabatha. 15  Yikho ngalesosikhathi labaFarisi baqalisa ukuyibuza ukuthi amehlo ayo ayevuleke njani. Yaphendula yathi: “Uninde udaka emehlweni ami, ngageza, khathesi sengibona.” 16  Abanye abaFarisi basebesithi: “Umuntu lo kaveli kuNkulunkulu ngoba kaligcini iSabatha.” Abanye bathi: “Umuntu oyisoni angazenza njani izimangaliso ezinjalo?” Ngakho behlukana phakathi. 17  Baphinda bathi endodeni eyayikade iyisiphofu: “Wena uthini ngaye njengoba evule amehlo akho?” Yaphendula yathi: “Ungumphrofethi.” 18  Kodwa amaJuda ayengakholwa ukuthi ekuqaliseni yayiyisiphofu yacina isibona. Yikho abiza abazali bayo, 19  ababuza athi: “Le yiyo yini indodana yenu elithi yazalwa iyisiphofu? Pho kwenzakale njani ukuthi icine isibona?” 20  Abazali bayo baphendula bathi: “Thina esikwaziyo yikuthi uyindodana yethu lokuthi wazalwa eyisiphofu. 21  Kodwa kasikwazi ukuthi kwenzakale njani ukuthi acine esebona lokuthi ngubani ovule amehlo akhe. Mbuzeni, ukhulile. Kumele azikhulumele.” 22  Abazali bendoda eyayikade iyisiphofu batsho njalo ngoba babesesaba amaJuda. Phela amaJuda ayesevumelene ukuthi loba ngubani ovuma ukuthi uJesu unguKhristu kwakumele axotshwe esinagogeni. 23  Yikho okwenza abazali bayo bathi: “Ukhulile, buzani yena.” 24  Bayibiza okwesibili indoda eyayikade iyisiphofu bathi kuyo: “Khazimulisa uNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi indoda le iyisoni.” 25  Yona yathi: “Lokho okokuthi iyisoni mina kangikwazi. Engikwaziyo yikuthi kade ngiyisiphofu kodwa khathesi sengibona.” 26  Basebesithi kuyo: “Ikwenzeni? Iwavule njani amehlo akho?” 27  Yabaphendula yathi: “Ngilitshele kudala kodwa kalilaleli. Lifunelani ukuthi ngiphinde futhi? Kanti lani selifuna ukuba ngabafundi bayo?” 28  Bemuzwa esitsho njalo bakhuluma okokumeyisa bathi: “Wena ungumfundi wendoda leyo kodwa thina singabafundi bakaMosi. 29  Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma loMosi kodwa kasikwazi ukuthi indoda le ivela ngaphi.” 30  Indoda eyayikade iyisiphofu yabaphendula yathi: “Kuyamangalisa sibili ukuthi kalikwazi ukuthi ivela ngaphi, yona ivule amehlo ami. 31  Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu kalaleli izoni, kodwa ulalela loba ngubani omesabayo futhi owenza intando yakhe. 32  Kusukela kudala kasikaze sizwe ukuthi kulomuntu owavula amehlo omuntu owazalwa eyisiphofu. 33  Aluba umuntu lo ubengaveli kuNkulunkulu, ubengeke enze lutho.” 34  Bathi kuyo: “Kambe ungathi wazalwa ucwile esonweni ubususifundisa?” Basebeyiphosela phandle! 35  UJesu wezwa ukuthi babeyixotshele phandle. Uthe esehlangane layo wathi: “Uyayikholwa yini iNdodana yomuntu?” 36  Yona yaphendula yathi: “Ingubani mnumzana? Ngitshela ukuze ngikholwe kuyo.” 37  UJesu wathi kuyo: “Usuyibonile, yiyonale ekhuluma lawe.” 38  Yasisithi: “Ngiyakholwa kuyo Nkosi.” Ngemva kwalokho yamkhothamela. 39  UJesu wathi: “Ngabuya emhlabeni lo ukuze abantu bahlulelwe, abangaboniyo babone, lababonayo babe yiziphofu.” 40  Abanye abaFarisi ababelaye bathe sebezizwile izinto lezi bathi kuye: “Lathi siyiziphofu yini?” 41  UJesu wathi kubo: “Aluba beliyiziphofu, belizabe lingelasono. Kodwa lithi, ‘Siyabona.’ Isono senu sizahlala sikhona.”

Amabala angaphansi