UJohane 8:12-59

 • UJesu eMkhosini WamaThabanikeli (1-13)

 • UJesu uyafundisa emkhosini (14-24)

 • Imibono etshiyeneyo ngoKhristu (25-52)

 • UYise uyafakaza ngoJesu (12-30)

  • UJesu, ‘ukukhanya komhlaba’ (12)

 • Abantwana baka-Abrahama (31-41)

  • ‘Iqiniso lizalikhulula’ (32)

 • Abantwana bakaDeveli (42-47)

 • UJesu lo-Abrahama (48-59)

8   12  UJesu waphinda wathi kubo: “Mina ngiyikukhanya komhlaba. Loba ngubani ongilandelayo kasoze ahambe emnyameni loba sekutheni kodwa uzakuba lokukhanya kwempilo.” 13  AbaFarisi basebesithi kuye: “Wena uyazifakazela, ubufakazi bakho kayisibo beqiniso.” 14  UJesu wabaphendula wathi: “Lanxa ngizifakazela, ubufakazi bami ngobeqiniso ngoba ngiyakwazi lapho engavela khona lalapho engiya khona. Kodwa lina kalikwazi ukuthi ngavela ngaphi lokuthi ngiya ngaphi. 15  Lahlulela ngendlela yabantu,* mina kangahluleli muntu ngitsho. 16  Lanxa ngingahlulela, ngahlulela ngeqiniso ngoba kangingedwa, uBaba ongithumileyo ulami. 17  LaseMthethweni wenu kubhaliwe ukuthi: ‘Ubufakazi babantu ababili buliqiniso.’ 18  Mina ngiyazifakazela futhi loBaba ongithumileyo uyangifakazela.” 19  Basebesithi kuye: “Ungaphi uYihlo?” UJesu waphendula wathi: “Kalingazi njalo loBaba kalimazi. Aluba belingazi, belizamazi loBaba.” 20  Wakhuluma amazwi la ngesikhathi efundisa ethempelini, esendaweni okwakufakwa kuyo iminikelo. Kodwa kakho owambambayo ngoba isikhathi* sakhe sasingakafiki. 21  Yikho waphinda wathi kubo: “Ngiyahamba futhi lizangidinga, kodwa lizafela esonweni senu. Lapho engiyakhona ngeke libuye.” 22  AmaJuda asesithi: “Kambe usefuna ukuzibulala? Phela uthi, ‘Lapho engiyakhona ngeke libuye.’” 23  Waqhubeka wathi kubo: “Lina lingabezindaweni zaphansi, mina ngingowezindaweni zaphezulu. Lingabalumhlaba, mina kangisuye owalumhlaba. 24  Yikho ngithe kini: Lizafela ezonweni zenu. Nxa lingayekela ukukholwa ukuthi nginguye, lizafela ezonweni zenu.” 25  Ngakho bathi kuye: “Ungubani wena?” UJesu wabaphendula wathi: “Kanti vele ngizihluphelani ngokukhuluma lani? 26  Ngilezinto ezinengi okumele ngizikhulume ngani futhi kulezindaba ezinengi engizazahlulela. Phezu kwalokho, Lowo ongithumileyo uqinisile njalo zona kanye izinto engazizwa ngaye ngiyazikhuluma emhlabeni.” 27  Kabazange bazwisise ukuthi wayebatshela ngoYise. 28  UJesu wasesithi kubo: “Nxa seliyiphanyekile iNdodana yomuntu, lizakwazi ukuthi nginguye lokuthi kangenzi lutho engizicabangela lona, kodwa izinto lezi engizikhulumayo ngazifundiswa nguBaba. 29  Lowo ongithumileyo ulami, kazange angitshiye ngedwa ngoba ngihlala ngisenza izinto ezimthokozisayo.” 30  Wathi ekhuluma konke lokhu, abanengi bamkholwa. 31  UJesu wasesithi kumaJuda ayemkholiwe: “Nxa lingahlala liselizwini lami, liyabe lingabafundi bami sibili, 32  futhi lizalazi iqiniso, njalo iqiniso lizalikhulula.” 33  Bamphendula bathi: “Thina siyinzalo ka-Abrahama njalo kasikaze sibe yizigqili zamuntu. Manje kungani usithi, ‘Lizakhululeka’?” 34  UJesu wabaphendula wathi: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, wonke umuntu owenza isono uyisigqili sesono. 35  Phezu kwalokho isigqili kasihlali kokuphela endlini yenkosi, indodana yiyo ehlala kuze kube nini lanini. 36  Yikho nxa iNdodana ingalikhulula, lizakhululeka sibili. 37  Ngiyakwazi ukuthi liyinzalo ka-Abrahama. Kodwa lifuna ukungibulala ngoba kalilemukeli ilizwi lami. 38  Ngikhuluma izinto engizibone ngesikhathi ngiloBaba, kodwa lina lenza izinto elizizwe ngoyihlo.” 39  Bamphendula bathi: “UBaba wethu ngu-Abrahama.” UJesu wasesithi kubo: “Aluba belingabantwana baka-Abrahama, belizabe lisenza imisebenzi ka-Abrahama. 40  Kodwa lifuna ukungibulala, mina ngilitshele iqiniso engilizwe ngoNkulunkulu. U-Abrahama kazange akwenze lokho elikwenzayo. 41  Lenza imisebenzi kayihlo.” Bona bathi kuye: “Thina kasizalwanga ngobufebe,* siloBaba oyedwa, uNkulunkulu.” 42  UJesu wathi kubo: “Aluba uNkulunkulu ubenguYihlo belizangithanda ngoba ngavela kuNkulunkulu futhi ngilapha. Kangibuyanga lapha ngokuthanda kwami, kodwa yena ungithumile. 43  Kungani lingakuzwisisi engikukhulumayo? Kungenxa yokuthi liyehluleka ukulalela ilizwi lami. 44  Lina livela kuyihlo uDeveli, njalo lifuna ukwenza izifiso zikayihlo. Yena wayengumbulali kusukela ekuqaleni* futhi kazange ame eqinisweni ngoba iqiniso kalikho kuye. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma okuhambelana lalokho ayikho khona ngoba ungusomangase futhi unguyise wamanga. 45  Kodwa mina kalingikholwa ngoba ngilitshela iqiniso. 46  Ngubani phakathi kwenu ongaveza ubufakazi bokuthi ngilesono? Manje nxa ngikhuluma iqiniso, kuyini okwenza lingangikholwa? 47  Ovela kuNkulunkulu uyawalalela amazwi kaNkulunkulu. Okwenza lina lingalaleli yikuthi kaliveli kuNkulunkulu.” 48  AmaJuda amphendula athi: “Silamanga yini nxa sisithi, ‘UngumSamariya njalo uledimoni’?” 49  UJesu waphendula wathi: “Kangiladimoni mina, ngidumisa uBaba, kodwa lina liyangeyisa. 50  Lanxa kunjalo kangizifuneli inkazimulo kodwa ukhona ofuna ngiyithole njalo yena ungumahluleli. 51  Ngiqinisile sibili ngithi kini, nxa umuntu elalela amazwi ami, kasoze akubone ukufa loba sekutheni.” 52  AmaJuda athi kuye: “Khathesi sesikwazi ukuthi uledimoni. U-Abrahama wafa, labaphrofethi labo bafa kodwa wena uthi, ‘Nxa umuntu elalela amazwi ami, kasoze afe loba sekutheni.’ 53  Kanti wena umkhulu yini kulobaba wethu u-Abrahama? Yena wafa labaphrofethi labo bafa. Pho wena uzenza bani?” 54  UJesu waphendula wathi: “Nxa ngizikhazimulisa, inkazimulo yami kayitsho lutho. UBaba, lowo lina elimbiza ngokuthi nguNkulunkulu wenu, nguye ongikhazimulisayo. 55  Lanxa kunjalo kalimazi, kodwa mina ngiyamazi. Nxa bengingathi kangimazi bengizabe ngiqamba amanga njengani. Mina ngiyamazi futhi ngiyalilalela ilizwi lakhe. 56  Uyihlo u-Abrahama wathokoza kakhulu ekhangelele ukubona usuku lwami, lakanye walubona wajabula.” 57  Ngakho amaJuda athi kuye: “Kawukafikisi leminyaka engu-50. Manje kungani usithi wake wambona u-Abrahama?” 58  UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, ngasengikhona u-Abrahama engakabi khona.” 59  Ngakho badobha amatshe befuna ukumjikijela, kodwa uJesu wacatsha wasephuma ethempelini.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “yenyama.”
NgesiGrikhi, “ihola.”
Kumbe, “ngokuziphatha okubi kwezemacansini.” NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “eqalisa.”