UJohane 7:1-52

  • UJesu eMkhosini WamaThabanikeli (1-13)

  • UJesu uyafundisa emkhosini (14-24)

  • Imibono etshiyeneyo ngoKhristu (25-52)

7  Ngemva kwalokho uJesu waqhubeka ebhoda* eGalile. Wayengafuni ukuba seJudiya ngenxa yokuthi amaJuda ayefuna ukumbulala.  Lanxa kunjalo, uMkhosi Wamathabanikeli* owawusenziwa ngamaJuda wawususeduze.  Ngakho abafowabo bathi kuye: “Suka lapha uye eJudiya ukuze abafundi bakho labo babone imisebenzi oyenzayo,  ngoba kakho owenza izinto efihla, yena efuna ukwaziwa ngabantu. Nxa usenza izinto lezi phumela egcekeni umhlaba ukubone.”  Phela abafowabo babengelakholo kuye.  Yikho uJesu wathi kubo: “Isikhathi sami kasikafiki, kodwa kini loba yisiphi isikhathi sifanele.  Umhlaba kawulasizatho sokulizonda kodwa mina uyangizonda ngoba ngifakaza ukuthi imisebenzi yawo mibi.  Hambani lina emkhosini. Mina kangikahambi emkhosini lo ngoba isikhathi sami kasikafiki.”  Uthe esebatshele izinto lezi wasala eGalile. 10  Abafowabo bathi sebehambile emkhosini, laye walandela kodwa wahamba ngudlu, engabonwa ngabantu. 11  Ngakho amaJuda aqalisa ukumdinga emkhosini esithi: “Ingaphi indoda leya?” 12  Abantu babekhuluma izinto ezinengi ngaye ensitha. Abanye babesithi: “Uyindoda elungileyo,” abanye besithi: “Kalunganga, udukisa abantu.” 13  Kodwa kakho owayekhuluma ngaye phakathi kwabantu ngenxa yokwesaba amaJuda. 14  Umkhosi wathi usuphakathi laphakathi uJesu wangena ethempelini waqalisa ukufundisa. 15  AmaJuda aphelelwa, athi: “Indoda le yaluthatha ngaphi ulwazi lweMibhalo olunengi kangaka yona ingazange ifunde ezikolo?”* 16  UJesu wabaphendula wathi: “Engikufundisayo kayisikho kwami, ngokwalowo ongithumileyo. 17  Loba ngubani ofuna ukwenza intando kaNkulunkulu uzakwazi ukuthi engikufundisayo kuvela kuNkulunkulu yini kumbe ngikhuluma engizicabangela khona. 18  Loba ngubani okhuluma azicabangela khona ufuna ukudunyiswa, kodwa loba ngubani ofuna kudunyiswe lowo omthumileyo, ukhuluma iqiniso njalo akukho ukungalungi kuye. 19  Angithi uMosi walinika uMthetho? Kodwa kakho loyedwa phakathi kwenu olalela uMthetho. Lifuna ukungibulalelani?” 20  Ixuku lamphendula lathi: “Uledimoni wena. Ngubani kanti ofuna ukukubulala?” 21  UJesu wabaphendula wathi: “Ngenze into eyodwa lonke lamangala. 22  Yikho uMosi walinika umthetho wokusoka (hatshi ukuthi uvela kuye kodwa kubokhokho) njalo liyamsoka umuntu ngesabatha. 23  Nxa umuntu esokwa ngesabatha ukuze kungephulwa uMthetho kaMosi, kungani lingivukela ngolaka ngokuthi ngisilise indoda ngesabatha yaqina saka? 24  Yekelani ukwahlulela ngelikubona ngamehlo nje kodwa yahlulelani ngendlela elungileyo.” 25  Ezinye izakhamizi zaseJerusalema zasezisithi: “Indoda le kayisiyo yini abafuna ukuyibulala? 26  Kodwa khangelani! Lanxa izikhulumela phakathi kwabantu, kabatsho lutho kuyo. Kanti ababusi sebekwazi sibili ukuthi lo nguye uKhristu? 27  Thina siyakwazi ukuthi indoda le ivela ngaphi. Kodwa nxa uKhristu efika kakho ozabe ekwazi ukuthi uvela ngaphi.” 28  UJesu wathi esafundisa ethempelini, wamemeza wathi: “Liyangazi futhi liyakwazi ukuthi ngivela ngaphi. Angibuyanga lapha ngokuthanda kwami kodwa ongithumileyo ukhona sibili, lina kalimazi. 29  Ngiyamazi ngoba ngingummeli wakhe, njalo nguye ongithumileyo.” 30  Ngakho bazama ukumbamba kodwa kakho owenelisa ukumbeka isandla ngoba isikhathi* sakhe sasingakafiki. 31  Lanxa kunjalo abanengi exukwini baba lokholo kuye, futhi babesithi: “Kambe nxa uKhristu esebuyile uzakwenza izimangaliso ezedlula ezenziwa yindoda le?” 32  AbaFarisi bezwa ixuku lingunguna likhuluma izinto lezi ngaye. Abaphristi abakhokhelayo labaFarisi bathuma abalindi ukuthi bayembamba.* 33  UJesu wasesithi: “Ngizabe ngilani okwesikhatshana ngingakayi kuLowo ongithumileyo. 34  Lizangidinga kodwa kalisoze lingithole njalo lapho engizabe ngikhona kalingeke libuye.” 35  Ngakho amaJuda abuzana athi: “Kanti indoda le ifuna ukuya ngaphi lapho esingasoze siyithole khona? Pho kayifuni ukuya kumaJuda asabalale agcwala kumaGrikhi ukuze iyefundisa amaGrikhi? 36  Itshoni nxa isithi, ‘Lizangidinga kodwa kalisoze lingithole njalo lapho engizabe ngikhona kalingeke libuye’?” 37  Ngelanga lokucina, okwakulilanga lomkhosi eliqakatheke kakhulu, uJesu wasukuma wamemeza esithi: “Loba ngubani owomileyo kabuye kimi azonatha. 38  Njengoba nje umbhalo usitsho, loba ngubani okholwa kimi, ‘Izifudlana zamanzi okuphila zizageleza zisuka ekujuleni kwenhliziyo yakhe.’” 39  Kodwa uJesu watsho lokhu ekhuluma ngomoya owawusuzakwamukelwa yilabo ababekholwa kuye, ngoba kuze kube yilesosikhathi babengakawamukeli njengoba wayengakakhazinyuliswa. 40  Abanye ababesexukwini bathe besizwa amazwi la bathi: “Lo nguye umPhrofethi sibili.” 41  Abanye babesithi: “Lo nguKhristu,” kodwa abanye besithi: “Angithi uKhristu kaveli eGalile? 42  Kanti umbhalo kawutsho yini ukuthi uKhristu uzavela enzalweni kaDavida, eBhethilehema, isigaba uDavida ayekuso?” 43  Ngakho ixuku lehlukana phakathi liphikisana ngaye. 44  Abanye exukwini babefuna ukumbamba,* kodwa kakho owambeka isandla. 45  Abalindi bathe sebephendukile, abaphristi abakhokhelayo labaFarisi bababuza bathi: “Kungani lingabuyanga laye?” 46  Abalindi baphendula bathi: “Kakukaze kube lomuntu okhuluma kanje.” 47  AbaFarisi bona baphendula bathi: “Kanti lani selidukisiwe? 48  Akulambusi kumbe umFarisi osemkholiwe, angithi? 49  Kodwa ixuku leli elingawaziyo uMthetho lingabantu abaqalekisiweyo.” 50  UNikhodemu owayeke wamvakatshela njalo owayengomunye wabo wathi kubo: 51  “Kanje eMthethweni wethu siyamahlulela yini umuntu singaqalanga samlalela sakwazi ukuthi wenzeni?” 52  Bamphendula bathi: “Kanti lawe uvela eGalile yini? Dinga, uzabona ukuthi akulamphrofethi ozavela eGalile.”*

Amabala angaphansi

Kumbe, “ehambahamba.”
Kumbe, “Wezihonqo.”
Lapha kutshiwo izikolo zaboRabi.
NgesiGrikhi, “ihola.”
Kumbe, “bayembopha.”
Kumbe, “ukumbopha.”
Imibhalo eminengi yasendulo ethenjwayo iyaweqa amavesi asukela kuvesi 53 kusiya kusahluko 8 ivesi 11.