UJohane 6:1-71

  • UJesu unika abangu-5 000 ukudla (1-15)

  • UJesu uhamba phezu kwamanzi (16-21)

  • UJesu, ‘isinkwa sokuphila’ (22-59)

  • Abanengi bakhubekiswa ngamazwi kaJesu (60-71)

6  Ngemva kwalokho, uJesu waya ngaphetsheya koLwandle LwaseGalile olwalubizwa langokuthi yiThibheriya.  Ixuku elikhulu lalilokhu limlandela ngoba lalibona izimangaliso ayezenza, esilisa abagulayo.  Ngakho uJesu wakhwela entabeni wasehlala phansi labafundi bakhe.  Umkhosi wamaJuda okuthiwa liPhasika wawususondele.  UJesu wathi esithi mehlo suka wabona ixuku elikhulu labantu lisiza kuye, wasesithi kuFiliphu: “Sizazithenga ngaphi izinkwa zokuthi abantu laba badle?”  Kodwa watsho lokho emlinga ngoba wayekwazi ayesezakwenza.  UFiliphu wamphendula wathi: “Izinkwa zabodenariyu abangu-200 ngeke zenele lanxa umuntu ngamunye engaphiwa okulucezwana.”  Umfundi wakhe okwakuthiwa ngu-Andreya, owayengumfowabo kaSimoni Phetro, wathi kuye:  “Nangu umfanyana olezinkwa zebhali ezinhlanu lenhlanzi ezimbili ezincane. Kodwa zingabenela njani abantu abanengi kangaka?” 10  UJesu wathi: “Hlalisani abantu phansi.” Abantu basebehlala phansi njengoba endaweni leyo kwakulotshani obunengi. Kwakulamadoda angaba ngu-5 000. 11  UJesu wathatha izinkwa wabonga uNkulunkulu, wasezinika ababehlezi. Wenza njalo langenhlanzi ezincane, badla baze batshiya. 12  Bathi sebedle basutha wathi kubafundi bakhe: “Buthani iziqephu eziseleyo ukuze kungabi lolutho oludlaliswayo.” 13  Ngakho babutha iziqephu ezazitshiywe ngababedle izinkwa zebhali ezinhlanu, bagcwalisa amabhasikiti angu-12. 14  Kwathi abantu sebebone isimangaliso ayesenzile bathi: “Lo nguye sibili umPhrofethi okwa­kuthiwa uzabuya emhlabeni.” 15  UJesu wazi ukuthi basebezabuya bambambe ukuze bamenze inkosi. Ngakho waphinda wasuka kuleyondawo waya entabeni eyedwa. 16  Kwathi sekuntambama abafundi bakhe behla baya elwandle, 17  bafika bangena esikepeni badabula phakathi kolwandle besiya eKhaphenawume. Kwasekumnyama njalo uJesu wayelokhu engakafiki kubo, 18  futhi elwandle kwasekusiba lesiphepho ngoba kwakuvunguza umoya omkhulu. 19  Kodwa bathi sebegwedle okwamakhilomitha angaba mahlanu kumbe ayisithupha,* babona uJesu ehamba phezu kolwandle esondela esikepeni, bethuka. 20  Yena wathi kubo: “Yimi, lingesabi!” 21  Basebemngenisa esikepeni bekhululekile, ngemva kwesikhatshana isikepe safika endaweni ababesiya kuyo. 22  Ngelanga elilandelayo abantu abanengi ababesele ngaphetsheya kolwandle bananzelela ukuthi isikepe esisodwa esincane ababesicine sisekhunjini sasingasekho. Abafundi bakaJesu basebesuke ngaso, kodwa bengahambanga laye. 23  Lanxa kunjalo, izikepe ezazivela eThibheriya zafika eduze lalapho ababedlele khona izinkwa ngemva kokuba iNkosi ibonge uNkulunkulu. 24  Bathi sebebone ukuthi uJesu labafundi bakhe babengekho, bangena ezikepeni zabo bayadinga uJesu eKhaphenawume. 25  Basebemthola ngaphetsheya kolwandle bathi kuye: “Rabi, kanti ufike nini lapha?” 26  UJesu wabaphendula wathi: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, kalingidingeli ukuthi selibone izimangaliso, kodwa lingidinga ngenxa yokuthi lidle izinkwa lasutha. 27  Lingasebenzeli ukudla okubolayo kodwa sebenzelani ukudla okungaboliyo* okunika impilo engapheliyo, elizakuphiwa yiNdodana yomuntu. UBaba, uNkulunkulu ngokwakhe, ubeke kuyo uphawu lokuthi uyayamukela.” 28  Basebesithi kuye: “Kumele senzeni ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu?” 29  UJesu wabaphendula wathi: “Umsebenzi kaNkulunkulu liwenza ngokutshengisa ukuthi lilokholo kulowo amthumileyo.” 30  Bathi kuye: “Uzasenzela siphi isimangaliso ukuze sisibone besesikukholwa? Uzakwenzani? 31  Okhokho bethu badla imana enkangala, njengoba nje kubhaliwe ukuthi: ‘Wabapha isinkwa esasivela ezulwini ukuze badle.’” 32  UJesu wasesithi kubo: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, uMosi kazange aliphe isinkwa esivela ezulwini kodwa uBaba ulipha isinkwa seqiniso esivela ezulwini, 33  ngoba isinkwa sikaNkulunkulu ngulowo oyehla ezulwini anike umhlaba ukuphila.” 34  Ngakho bathi kuye: “Nkosi, siphe isinkwa leso zikhathi zonke.” 35  UJesu wathi kubo: “Ngiyisinkwa sokuphila. Loba ngubani oza kimi kasoze afa alamba, njalo loba ngubani otshengisa ukuthi ulokholo kimi kasoze ome loba sekutheni. 36  Kodwa lilokhu lingakholwa lanxa selingibonile, njengoba nje ngangitshilo kini. 37  Bonke engibaphiwa nguBaba bazakuza kimi njalo lowo oza kimi kangisoze ngimxotshe loba sekutheni, 38  ngoba ngehle ezulwini ukuze ngizokwenza intando yalowo ongithumileyo hatshi eyami. 39  Intando yalowo ongithumileyo yikuthi ngingalahlekelwa langoyedwa kubo bonke angiphe bona, kodwa ngibavuse kwabafileyo ngelanga lokucina, 40  ngoba intando kaBaba yikuthi wonke umuntu owamukela iNdodana futhi otshengisa ukuthi ulokholo kuyo athole ukuphila okungapheliyo. Mina ngizamvusa kwabafileyo ngelanga lokucina.” 41  AmaJuda aqalisa ukukhonona ngaye ngenxa yokuthi wayethe: “Mina ngiyisinkwa esehla ezulwini.” 42  Aseqalisa ukuthi: “Kanti lo kayisuye yini uJesu indodana kaJosefa? Angithi uyise lonina siyabazi? Manje kungani esesithi, ‘Ngehle ezulwini’?” 43  UJesu wasesithi kuwo: “Yekelani ukukhonona khonapho. 44  Kakho ongeza kimi engazange adonswe nguBaba ongithumileyo, futhi mina ngizamvusa kwabafileyo ngelanga lokucina. 45  Kubhaliwe kubaPhrofethi ukuthi: ‘Bonke bazafundiswa nguJehova.’ Wonke umuntu omlalelayo uBaba afunde, uyabuya kimi. 46  Kodwa kakho owake wabona uBaba ngaphandle kwalowo ovela kuNkulunkulu; lo nguye ombonileyo uBaba. 47  Ngiqinisile sibili ngithi kini, loba ngubani okholwayo ulokuphila okungapheliyo. 48  “Mina ngiyisinkwa sokuphila. 49  Okhokho benu bafa lanxa badla imana enkangala. 50  Nansi isinkwa esehla sivela ezulwini ukuze loba ngubani asidle, angafi. 51  Yimi isinkwa sokuphila esehla sivela ezulwini. Loba ngubani odla isinkwa lesi uzaphila kuze kube nini lanini. Isinkwa engizanikela ngaso yinyama yami ezakwenza ukuthi umhlaba uthole ukuphila.” 52  AmaJuda aseqalisa ukuphikisana esithi: “Indoda le ingasipha njani inyama yayo ukuthi siyidle?” 53  Ngakho uJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, nxa lingasayidlanga inyama yeNdodana yomuntu lanatha legazi layo kalilakho ukuphila phakathi kwenu. 54  Loba ngubani odla inyama yami anathe legazi lami ulokuphila okungapheliyo futhi ngizamvusa ngelanga lokucina, 55  ngoba inyama yami yikudla kweqiniso legazi lami ngokunathwayo okweqiniso. 56  Loba ngubani odla inyama yami anathe legazi lami uzahlala emunye lami, futhi lami ngizahlala ngimunye laye. 57  Lowo ongidlayo uzaphila ngenxa yami njengoba nje uBaba ophilayo kunguye ongithumileyo njalo ngiphila ngenxa yakhe. 58  Lesi yiso isinkwa esehla sivela ezulwini. Kasifanani laleso esadliwa ngokhokho benu abacina befile. Loba ngubani odla isinkwa lesi uzaphila kuze kube nini lanini.” 59  Izinto lezi wazitsho ngesikhathi efundisa esinagogeni* eKhaphenawume. 60  Abafundi bakhe abanengi bathe sebekuzwile lokhu bathi: “Amazwi la ayethusa, ngubani ongawalalela?” 61  Kodwa uJesu wayesazi enhliziyweni yakhe ukuthi abafundi bakhe babekhonona ngayekutshilo, wasesithi kubo: “Kuyalikhuba yini lokhu? 62  Pho lizathini lingabona iNdodana yomuntu iphakama isiya lapho eyayikhona kuqala? 63  Umoya yiwo onika ukuphila, inyama ayincedi ngalutho ngitsho. Amazwi engilitshele wona angumoya lokuphila. 64  Kodwa kulabanye benu abangakholwayo.” UJesu wakutsho lokhu ngoba wayesazi kusukela ekuqaleni ukuthi ngobani abangakholwayo lokuthi ngubani owayezamthengisa. 65  Waqhubeka wathi: “Yikho ngithe kini kakho ongeza kimi ngaphandle kokuthi uBaba amvumele.” 66  Abafundi bakhe abanengi bayekela ukuhamba laye ngenxa yalokho, babuyela ezintweni ababezitshiye emuva. 67  Ngakho uJesu wathi kwabaliTshumi Lambili: “Lani lifuna ukuhamba yini?” 68  USimoni Phetro wamphendula wathi: “Nkosi singaya kubani? Wena ulamazwi okuphila okungapheliyo. 69  Sesikholiwe futhi sesikwazi ukuthi ungoNgcwele kaNkulunkulu.” 70  UJesu wabaphendula wathi: “Lakhethwa yimi lina abalitshumi lambili angithi? Lanxa kunjalo, omunye wenu ungumnyundeli.”* 71  Wayekhuluma ngoJudasi indodana kaSimoni Iskariyothi, ngoba nguye owayezamthengisa lanxa wayengomunye wabaliTshumi Lambili.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “amastadiya angaba yi-25 kumbe yi-30.” Istadiya yayingamamitha angu-185.
NgesiGrikhi, “okuhlalayo.”
Kumbe, “abantu ababebuthene.”
Kumbe, “ungudeveli.”