UJohane 5:1-47

  • Indoda egulayo iyelatshwa eBhethizatha (1-18)

  • UJesu uphiwa amandla nguYise (19-24)

  • Abafileyo bazalizwa ilizwi likaJesu (25-30)

  • Ubufakazi ngoJesu (31-47)

5  Ngemva kwalokho kwaba lomkhosi wamaJuda, uJesu wasesuka waya eJerusalema.  Manje eJerusalema, eSangweni Lezimvu, kulechibi elibizwa ngokuthi yi-Bhethizatha ngesiHebheru, futhi kulendlela ezinhlanu* ezigombolozele ichibi lelo.  Kulezondlela kwakulele abantu abanengi ababegula, leziphofu, labagogekileyo kanye labakhubazekileyo.  *——  Enye indoda eyayilapho yayisileminyaka engu-38 igula.  UJesu uthe eyibona ilele khonapho njalo esazi ukuthi yayisilesikhathi eside igula, wathi kuyo: “Uyafuna yini ukusila?”  Indoda eyayiphathekile yaphendula yathi: “Mnumzana, angilamuntu ongangifaka echibini nxa amanzi enyakaziswa. Ngisathi kahle ngingene, kudala omunye engiqalele.”  UJesu wathi kuyo: “Sukuma, udobhe ithala* lakho uhambe!”  Indoda leyo yahle yasila, yadobha ithala* layo yaqalisa ukuhamba. Ngalelolanga kwakuliSabatha. 10  Ngakho amaJuda athi endodeni eyayisilisiwe: “Lamuhla liSabatha, akukho emthethweni ukuthi uthwale ithala* lelo.” 11  Kodwa yona yabaphendula yathi: “Umuntu ongisilisileyo nguye othe kimi, ‘Dobha ithala* lakho uhambe.’” 12  Basebeyibuza bathi: “Ngubani lowo okutshele ukuthi ulidobhe uhambe?” 13  Kodwa leyondoda eyayisilisiwe yayingakwazi ukuthi ngubani ngoba uJesu wayesethe nyelele, wangena exukwini elalilapho. 14  Ngemva kwalokho uJesu wayithola ethempelini wasesithi kuyo: “Khangela, ususilile. Ungoni futhi, ukuze ungehlelwa yibunzima obedlula obukubo.” 15  Indoda le yasisiyatshela amaJuda ukuthi yayisiliswe nguJesu. 16  Yikho amaJuda amthwalisa nzima uJesu ngoba wayesenza izinto lezi ngeSabatha. 17  Kodwa wawaphendula wathi: “UBaba ulokhu esebenza kuze kube khathesi, lami ngiqhubeka ngisebenza.” 18  Lapho-ke amaJuda azimisela kakhulu ukumbulala, esithi kephuli iSabatha kuphela kodwa uphinda abize uNkulunkulu ngokuthi nguYise, ezenza olingana loNkulunkulu. 19  Ngakho uJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, iNdodana ngeke yenze lento eyodwa ezicabangela yona, kodwa yenza kuphela lokho ebona uYise ekwenza. Loba yiziphi izinto uBaba azenzayo, leNdodana iyazenza 20  ngoba uBaba uyayithanda kakhulu iNdodana futhi uyitshengisa konke akwenzayo. Uzayitshengisa lemisebenzi emikhulu kulale ukuze lina limangale. 21  INdodana iphilisa loba ngubani efuna ukumphilisa, njengoba nje loBaba evusa abafileyo abenze baphile. 22  UBaba kahluleli muntu ngitsho, kodwa wonke umsebenzi wokwahlulela uwuphathise iNdodana, 23  ukuze bonke badumise iNdodana njengoba bedumisa uYise. Loba ngubani ongayidumisiyo iNdodana kamdumisi loYise oyithumileyo. 24  Ngiqinisile sibili ngithi kini, loba ngubani olizwayo ilizwi lami amkholwe Lowo ongithumileyo, ulokuphila okungapheliyo njalo kasoze ahlulelwe, kodwa usesukile ekufeni wadlulela ekuphileni. 25  “Ngiqinisile sibili ngithi kini, isikhathi* siyeza futhi sesifikile, lapho abafileyo abazalizwa khona ilizwi leNdodana kaNkulunkulu, njalo abakade belalela bazaphila. 26  Njengoba nje uBaba elokuphila* phakathi kwakhe, usevumele leNdodana ukuthi ibe lokuphila phakathi kwayo, 27  njalo useyiphe amandla okwahlulela ngoba iyiNdodana yomuntu. 28  Kakungalimangalisi lokhu ngoba isikhathi* siyeza lapho bonke abasemathuneni* abazalizwa khona ilizwi layo 29  baphume, labo abenze izinto ezinhle bavukele ukuphila, lalabo abenze izinto ezimbi bavukele ukulahlwa. 30  Ngeke ngenze loba yini engizicabangela yona. Ngahlulela ngalokho engikutshelwayo futhi ukwahlulela kwami kulungile ngoba kangifuni ukwenza intando yami, kodwa intando yalowo ongithumileyo. 31  “Nxa kuyimi ngedwa engizifakazelayo, ubufakazi bami kabusiqiniso. 32  Kulomunye ofakaza ngami futhi ngiyakwazi ukuthi lokho akufakazayo ngami kuliqiniso. 33  Selike lathuma abantu kuJohane, yena wafakazela iqiniso. 34  Loba kunjalo kangamukeli ubufakazi bomuntu, kodwa ngikhuluma izinto lezi ukuze lisindiswe. 35  Indoda le yayiyisibane esasibhebha sikhanyisa, futhi okwesikhatshana lalizimisele ukuthokoza kakhulu ekukhanyeni kwayo. 36  Kodwa mina ngilobufakazi obedlula obukaJohane ngenxa yokuthi yona kanye imisebenzi uBaba athe ngiyenze, yona le engiyenzayo, iyafakaza ukuthi uBaba ungithumile. 37  UBaba ongithumileyo laye ufakazile ngami. Kalikaze lilizwe ilizwi lakhe loba nini futhi kalikaze lisibone isimo sakhe. 38  Ilizwi lakhe kalihlali kini ngoba lowo amthumileyo kalimkholwa. 39  “Lihlolisisa iMibhalo ngoba licabanga ukuthi lizathola ukuphila okungapheliyo ngayo. IMibhalo le yiyo kanye efakaza ngami. 40  Kodwa kalifuni ukubuya kimi ukuze lithole ukuphila. 41  Mina kangamukeli udumo oluvela ebantwini, 42  njalo ngikwazi mhlophe ukuthi ezinhliziyweni zenu kalimthandi uNkulunkulu. 43  Ngibuye ngebizo likaBaba kodwa kalingamukeli. Nxa omunye umuntu ubengabuya ngebizo lakhe, belizamamukela. 44  Kambe lingakholwa lithini lina lisamukela udumo elilunikanayo, lingazami ukuthola udumo oluvela kuNkulunkulu onguye yedwa? 45  Lingacabangi ukuthi ngizalimangalela kuBaba. Ukhona olimangalelayo, nguMosi lowo elithemba kuye. 46  Aluba belimkholwa uMosi, belizangikholwa lami ngoba wabhala ngami. 47  Kodwa lizakukholwa njani engikutshoyo lina lingakukholwa okwabhalwa nguye?”

Amabala angaphansi

Indlela lezi zazilophahla.
Ivesi le kayitholakali kweminye imibhalo yasendulo njalo ubufakazi obukhona butshengisa ukuthi yayingekho eMibhalweni ephefumulelweyo.
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
NgesiGrikhi, “ihola.”
Kumbe, “elesipho sokuphila.”
NgesiGrikhi, “ihola.”
Kumbe, “abasemathuneni ayisikhumbuzo.” Khangela iNgcazelo Yamabala.