UJohane 4:1-54

  • UJesu lowesifazana ongumSamariya (1-38)

    • Khonza uNkulunkulu “ngomoya langeqiniso” (23, 24)

  • AmaSamariya amanengi akholwa kuJesu (39-42)

  • UJesu welapha indodana yesiphathamandla (43-54)

4  INkosi yananzelela ukuthi abaFarisi basebezwile ukuthi yona* yenza abafundi abanengi ukwedlula uJohane futhi iyababhabhathiza.  (Lanxa kunjalo kwakungayisuye uJesu owayebhabhathiza, kwakubhabhathiza abafundi bakhe.)  Ngakho waphinda waya eGalile esuka eJudiya,  kodwa kwakumele adlule eSamariya.  Wafika-ke edolobheni leSamariya okuthiwa yiSikhari. Laliseduze lensimu, leyo uJakhobe ayinika uJosefa indodana yakhe.  Yikho lapho okwakulomthombo kaJakhobe. UJesu wafika wahlala emthonjeni, edinwe efile ngenxa yohambo. Kwakungaba lihola lesithupha.*  Kwasekufika owesifazana waseSamariya ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye: “Akunginathise.”  (Ngalesosikhathi abafundi bakhe babeyethenga ukudla edolobheni.)  Owesifazana ongumSamariya wathi kuye: “Mina ngingowesifazana ongumSamariya. Manje ucelelani ukuthi ngikunathise wena ungumJuda?” (Phela amaJuda kawadlelani lamaSamariya.) 10  UJesu wamphendula wathi: “Aluba ubusazi isipho samahala esivela kuNkulunkulu lokuthi ngubani othi kuwe, ‘Akunginathise,’ ubuzacela kuye futhi yena ubezakupha amanzi okuphila.” 11  Owesifazana wathi kuye: “Mnumzana, awula lamgqomo wokukha amanzi njalo umthombo lo uyatshona. Pho uwathatha ngaphi lawomanzi okuphila? 12  Kambe wena umkhulu kulokhokho wethu uJakhobe owasipha umthombo lo ayenatha kuwo lamadodana akhe kanye lenkomo zakhe?” 13  UJesu wamphendula wathi: “Wonke umuntu onatha amanzi la uzaphinda ome. 14  Kodwa loba ngubani onatha amanzi engizamupha wona kasoze aphinde ome loba sekutheni. Amanzi engizamupha wona azakuba ngumthombo wamanzi ogobhozayo phakathi kwakhe, amnika ukuphila okungapheliyo.” 15  Owesifazana wathi kuye: “Mnumzana, ngipha lawomanzi ukuze ngingomi futhi ngingabi ngilokhu ngibuya lapha ngizokukha amanzi.” 16  Wathi kuye: “Hamba uyebiza umkakho, ubuye laye lapha.” 17  Owesifazana wamphendula wathi: “Angilandoda mina.” UJesu wathi kuye: “Uqinisile nxa usithi awulayo indoda, 18  ngoba usube lamadoda amahlanu futhi indoda olayo khathesi kayisiyo yakho. Okukhulumileyo kuliqiniso.” 19  Owesifazana wasesithi kuye: “Mnumzana, ngiyabona ukuthi ungumphrofethi. 20  Okhokho bethu babekhonzela entabeni le, kodwa lina lithi iJerusalema yiyo indawo abantu okumele bakhonzele kuyo.” 21  UJesu wathi kuye: “Kukholwe engikutshoyo mama. Isikhathi* siyeza lapho elingasoze likhonzele uBaba entabeni le kumbe eJerusalema. 22  Lina likhonza elingakwaziyo, kodwa thina sikhonza esikwaziyo ngoba insindiso iqala kumaJuda. 23  Lanxa kunjalo, isikhathi* siyeza futhi sesifikile, lapho abakhonzi beqiniso abazakhonza khona uBaba ngomoya langeqiniso. UBaba udinga abanjalo ukuthi bamkhonze. 24  UNkulunkulu unguMoya futhi abamkhonzayo kumele bamkhonze ngomoya langeqiniso.” 25  Owesifazana wathi kuye: “Ngiyakwazi ukuthi uMesiya uyeza, lowo obizwa ngokuthi nguKhristu. Loba nini lapho azafika khona, uzasichasisela zonke izinto.” 26  UJesu wathi kuye: “Mina engikhuluma lawe nginguye.” 27  Ngalesosikhathi abafundi bakhe bafika, bamangala bembona ekhuluma lowesifazana. Kodwa kakho owathi kuJesu: “Ufunani kuye?” kumbe, “Ukhulumelani lowesifazana lo?” 28  Owesifazana wasetshiya imbiza yakhe yamanzi waya edolobheni, wafika wathi ebantwini: 29  “Buyani lizobona indoda engitshele konke engakwenzayo. Pho kayisuye yini uKhristu?” 30  Basuka edolobheni baya kuye. 31  Ngalesosikhathi abafundi babemncenga besithi: “Rabi, dlana.” 32  Yena wathi kubo: “Ngilokudla elingazi lutho ngakho.” 33  Abafundi bakhuluma bebodwa bathi: “Kanti kulomuntu oke wamphathela ukudla?” 34  UJesu wasesithi kubo: “Ukudla kwami yikwenza intando yalowo ongithumileyo lokuqeda umsebenzi wakhe. 35  Kalitsho yini ukuthi sekusele inyanga ezine ukuthi ukuvuna kufike? Ngithi kini: Phakamisani amehlo enu likhangele amasimu, asemhlophe njalo aselindele ukuvunwa. Khathesi 36  ovunayo usesamukela umholo wakhe futhi usebuthelela izithelo zokuphila okungapheliyo ukuze ohlanyelayo lovunayo bathokoze bonke. 37  Isitsho esithi: Omunye ngumhlanyeli, omunye ngumvuni, siliqiniso endabeni le. 38  Ngalithuma ukuthi liyevuna lokho elingakusebenzelanga. Kwasebenza abanye kodwa lani selisabelana labo lokho abakusebenzelayo.” 39  AmaSamariya amanengi akulelodolobho akholwa kuye ngenxa yelizwi lowesifazana owayefakaze wathi: “Ungitshele zonke izinto engazenzayo.” 40  AmaSamariya la afika kuye amcela ukuthi ahlale lawo. Wasehlala lawo okwamalanga amabili. 41  Ngakho kwaba labanye abanengi abakholwayo ngenxa yalokho uJesu ayekutsho, 42  njalo batshela owesifazana bathi: “Kasisakholwa ngenxa nje yalokho ositshele khona, kodwa sesikholwa ngoba sesizizwele ngezethu. Siyakwazi ukuthi indoda le ingumsindisi womhlaba sibili.” 43  Ngemva kwamalanga amabili wasuka lapho waya eGalile. 44  Lanxa kunjalo, uJesu wafakaza ukuthi umphrofethi kahlonitshwa lapho adabuka khona. 45  Wathi efika eGalile, abantu beGalile bamamukela ngoba babezibonile izinto zonke ayezenzile emkhosini owawuseJerusalema, njengoba labo babehambile kulowomkhosi. 46  Waphinda wabuyela eKhana yaseGalile lapho ayentshintshe khona amanzi aba liwayini. Kwakulesiphathamandla sasesikhosini esasigulelwa yindodana yaso eKhaphenawume. 47  Indoda le yathi isizwa ukuthi uJesu wayesefikile eGalile evela eJudiya, yamlanda yamcela ukuthi ahambe layo ayesilisa indodana yayo ngoba yayisigulela ukufa. 48  Kodwa uJesu wathi kuyo: “Lina bantu kalisoze lafa lakholwa nxa lingabonanga izibonakaliso lezimanga.” 49  Isiphathamandla sasesikhosini sathi kuye: “Nkosi, buya umntanami engakafi.” 50  UJesu wathi kuso: “Zihambele, indodana yakho isiphilile.” Indoda le yawakholwa amazwi kaJesu, yasihamba. 51  Kodwa ithe isesendleleni izinceku zayo zayihlangabeza zayitshela ukuthi indodana yayo isiphilile.* 52  Ngakho yabuza izinceku zayo ukuthi yayisile ngaliphi ihola. Zaphendula zathi: “Ukutshisa komzimba kuphele izolo ngehola lesikhombisa.”* 53  Uyise wahle wananzelela ukuthi kwakuyilo kanye ihola uJesu ayethe kuye: “Indodana yakho isiphilile.” Yikho yena labo bonke ayehlala labo bakholwa. 54  Lesi kwakuyisimangaliso sesibili uJesu asenza eGalile evela eJudiya.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “uJesu.”
Ngabo-12 emini.
NgesiGrikhi, “Ihola.”
NgesiGrikhi, “ihola.”
Kumbe, “isingcono.”
Ngabo-1 emini.