UJohane 3:1-36

  • UJesu loNikhodemu (1-21)

    • Ukuzalwa kutsha (3-8)

    • UNkulunkulu wawuthanda umhlaba (16)

  • UJohane ufakaza okokucina ngoJesu (22-30)

  • Ovela phezulu (31-36)

3  Kwakulendoda eyayingumFarisi eyayithiwa nguNikhodemu eyayingumbusi wamaJuda.  Yavakatshela uJesu ebusuku, yathi kuye: “Rabi, siyakwazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba kakho ongenza izimangaliso lezi ozenzayo engazange ancediswe nguNkulunkulu.”  UJesu wathi kuyo: “Ngiqinisile sibili ngithi kuwe, ngaphandle kokuthi umuntu azalwe kutsha, ngeke awubone uMbuso kaNkulunkulu.”  UNikhodemu wasesithi kuye: “Umuntu angazalwa njani yena esemdala? Kambe angabuyela esibelethweni sikanina abesezalwa kutsha?”  UJesu wamphendula wathi: “Ngiqinisile sibili ngithi kuwe, ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngamanzi langomoya, ngeke angene eMbusweni kaNkulunkulu.  Lokho okuzelwe ngenyama kuyinyama, lalokho okuzelwe ngomoya kungumoya.  Kakungakumangalisi ukuthi ngithe kuwe: Lina bantu kumele lizalwe kutsha.  Umoya uvunguza usiya lapho ofuna khona. Liyawuzwa umsindo wawo kodwa kalikwazi ukuthi usuka ngaphi usiya ngaphi. Kunjalo lakubo bonke asebezelwe ngomoya.”  UNikhodemu wamphendula wathi: “Izinto lezi zingenzeka njani?” 10  UJesu wasesithi kuye: “Kanti kawuzazi izinto lezi wena ungumfundisiwako-Israyeli? 11  Ngiqinisile sibili ngithi kuwe, esikwaziyo siyakukhuluma lesikubonileyo siyakufakaza kodwa lina kalibamukeli ubufakazi esilinika bona. 12  Nxa ngilitshele izinto zasemhlabeni lasala lilokhu lingakholwa, lizakholwa njani sengilitshela ezasezulwini? 13  Kakho osewake waya ezulwini, kodwa iNdodana yomuntu yiyo yodwa eyehla ivela ezulwini. 14  Njengoba nje uMosi waphanyeka inyoka esenkangala, iNdodana yomuntu layo kumele iphanyekwe phezulu, 15  ukuze wonke umuntu okholwa kuyo abe lokuphila okungapheliyo. 16  “UNkulunkulu wawuthanda kakhulu umhlaba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu otshengisa ukuthi ulokholo kuyo angabhujiswa, kodwa abe lokuphila okungapheliyo, 17  ngoba uNkulunkulu kathumanga iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi izokwahlulela umhlaba, kodwa ukuthi umhlaba usindiswe ngayo. 18  Lowo otshengisa ukuthi ulokholo kuyo kasoze ahlulelwe. Kodwa ongelakholo kuyo wahlulelwe kudala ngenxa yokuthi kazange atshengise ukuthi ulokholo ebizweni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa. 19  Nanku abantu abazakwahlulelwa ngakho: ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni, kodwa bona bathanda ubumnyama kulokukhanya ngoba imisebenzi yabo mibi. 20  Lowo owenza izinto ezimbi uzonda ukukhanya njalo kezi ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa.* 21  Kodwa lowo owenza okuliqiniso uyabuya ekukhanyeni ukuze kubonakale ukuthi imisebenzi yakhe ivumelana lentando kaNkulunkulu.” 22  Ngemva kwalokho uJesu labafundi bakhe baya emaphandleni aseJudiya, wahlala okwesikhathi elabo njalo wayebhabhathiza. 23  Kodwa uJohane laye wayebhabhathiza e-Ayenoni eduze leSalimi ngoba kwakulamanzi amanengi kuleyondawo, futhi abantu babelokhu besiza bafike babhabhathizwe. 24  Ngalesosikhathi uJohane wayengakaphoselwa ejele. 25  Abafundi bakaJohane baphikisana lomunye umJuda ngendaba yokuhlanjululwa. 26  Basebesiya kuJohane bathi kuye: “Rabi, indoda leya owawulayo ngaphetsheya kweJodani futhi owawufakaza ngayo isibhabhathiza, njalo abantu bonke baya kuyo.” 27  UJohane wabaphendula wathi: “Umuntu ngeke athole ngitsho lento eyodwa ngaphandle nxa eyiphiwe ivela ezulwini. 28  Lani liyangifakazela ukuthi ngathi, ‘Kangisuye uKhristu kodwa ngathunywa ukuthi ngibuye kuqala kulaye.’ 29  Lowo olomlobokazi nguye umyeni. Kodwa nxa umngane womyeni emi eduze komyeni emuzwa ekhuluma, uyathokoza kakhulu ngenxa yelizwi lakhe. Ngakho injabulo yami isiphelele. 30  Yena kumele aqhubeke esiba mkhulu kodwa mina kumele ngiqhubeke ngincipha.” 31  Ovela phezulu uphezu kwabanye bonke. Ovela emhlabeni uvela emhlabeni njalo ukhuluma ngezinto zomhlaba. Ovela ezulwini uphezu kwabanye bonke. 32  Ufakaza izinto azibonileyo lazizwileyo kodwa kakho obamukelayo ubufakazi bakhe. 33  Loba ngubani osebamukele ubufakazi bakhe usezifakele uphawu lokuthi* uNkulunkulu uqinisile. 34  Lowo owathunywa nguNkulunkulu ukhuluma amazwi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kancitshani nxa esipha umoya wakhe. 35  UBaba uyayithanda iNdodana njalo usebeke izinto zonke esandleni sayo. 36  Otshengisa ukuthi ulokholo eNdodaneni ulokuphila okungapheliyo, kodwa ongayilaleliyo iNdodana kasoze akubone ukuphila futhi ulaka lukaNkulunkulu luqhubeka luphezu kwakhe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ingavezwa egcekeni.”
Kumbe, “usegcizelele ukuthi.”