UJohane 21:1-25

  • UJesu ubonakala kubafundi bakhe (1-14)

  • UPhetro utshela uJesu ukuthi uyamthanda (15-19)

    • “Nika amazinyane ezimvu zami ukudla” (17)

  • Ikusasa lomfundi owayethandwa nguJesu (20-23)

  • Isiphetho (24, 25)

21  Ngemva kwalokho uJesu waphinda waziveza* kubafundi bakhe eLwandle LwaseThibheriya. Nansi indlela aziveza ngayo:  KwakuloSimoni Phetro, loTomasi (owayebizwa ngokuthi liPhahla), loNathaniyeli owayedabuka eKhana yaseGalile, lamadodana kaZebhedi kanye labanye abafundi bakhe ababili.  USimoni Phetro wathi kubo: “Ngisayagola inhlanzi.” Bona bathi kuye: “Sizahamba lawe.” Basebephuma bayangena esikepeni. Lanxa kunjalo kababambanga lutho ngalobobusuku.  Kwathi sekuzakusa uJesu wafika wama ekhunjini, kodwa abafundi kabananzelelanga ukuthi kwakunguJesu.  UJesu wathi kubo: “Bantwana, lilakho yini ukudla?”* Baphendula bathi: “Hatshi!”  Wasesithi kubo: “Phoselani umambule* ngakwesokunene sesikepe, lizabamba inhlanzi.” Lakanye bawuphosela, kodwa behluleka ukuwudonsela esikepeni ngoba inhlanzi zazizinengi kakhulu.  Umfundi owayethandwa nguJesu wasesithi kuPhetro: “YiNkosi!” USimoni Phetro uthe esizwa ukuthi kwakuyiNkosi, wagqoka isembatho sakhe sangaphandle njengoba wayengagqokanga phezulu,* wasebhudlukela elwandle.  Abanye abafundi bona beza ngesikepe esincane ababekuso, bedonsa umambule ogcwele* inhlanzi. Babengekho khatshana lekhunjini, kungaba ngamamitha angu-100* kuphela ukufika khona.  Bathi befika ekhunjini babona kulomlilo wamalahle, phezu kwawo kulenhlanzi lesinkwa. 10  UJesu wathi kubo: “Lethani ezinye inhlanzi elisanda kuzibamba.” 11  Yikho uSimoni Phetro wangena esikepeni wadonsela umambule* ekhunjini futhi wawugcwele inhlanzi ezinkulu ezingu-153. Lanxa zazizinengi kangako, umambule* kawuzange udabuke. 12  UJesu wasesithi kubo: “Buyani lizokudla ukudla kwenu kwekuseni.” Kakho loyedwa umfundi owayelesibindi sokumbuza athi: “Ungubani wena?” ngoba babesazi ukuthi kwakuyiNkosi. 13  UJesu wathatha isinkwa wabapha, wabanika lenhlanzi. 14  Kwasekungokwesithathu uJesu ebonakala kubafundi bakhe esevusiwe kwabafileyo. 15  Bathe sebedlile ukudla kwekuseni, uJesu wathi kuSimoni Phetro: “Simoni ndodana kaJohane, uyangithanda yini ukwedlula lezi?” Waphendula wathi: “Yebo Nkosi, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu.” Yena wasesithi kuye: “Nika amazinyane ami ukudla.” 16  Waphinda wathi kuye: “Simoni ndodana kaJohane, uyangithanda yini?” Waphendula wathi: “Yebo Nkosi, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu.” Wasesithi kuye: “Yelusa amazinyane ezimvu zami.” 17  Waphinda okwesithathu wathi kuye: “Simoni ndodana kaJohane, uyangithanda kakhulu yini?” UPhetro wakhathazeka ngokuthi wayesembuza okwesithathu esithi: “Uyangithanda kakhulu yini?” Ngakho wathi kuye: “Nkosi, wena uyazazi zonke izinto; uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu.” UJesu wasesithi kuye: “Nika amazinyane ezimvu zami ukudla. 18  Ngiqinisile sibili ngithi kuwe, usesemncane wawuzigqokela uzihambele lapho ofuna ukuya khona. Kodwa nxa usuluphele, uzakwelula izandla zakho ugqokiswe ngenye indoda, ikuthwale ikuse lapho ongafuni khona.” 19  Lokhu wakutsho ukuze aveze indlela uPhetro ayezakufa ngayo, eyayizakhazimulisa uNkulunkulu. Esetsho njalo, wathi kuye: “Qhubeka ungilandela.” 20  UPhetro watshibilika wabona umfundi owayethandwa nguJesu elandela, lowo oweyama esifubeni sakhe besidla ukudla kwantambama, wathi: “Nkosi, ngubani ozakuthengisa?” 21  Yikho-ke uPhetro uthe embona wathi kuJesu: “Nkosi, indoda le yona ke?” 22  UJesu wasesithi kuye: “Nxa kuyintando yami ukuthi aqhubeke ekhona ngize ngibuye, kulani lawe lokho? Wena qhubeka ungilandela.” 23  Yikho ilizwi lokuthi umfundi lo wayengasoze afe lamemetheka phakathi kwabazalwane. Kodwa uJesu katshongo ukuthi kasoze afe, wathi: “Nxa kuyintando yami ukuthi aqhubeke ekhona ngize ngibuye, kulani lawe lokho?” 24  Umfundi lo nguye ofakaza izinto lezi futhi nguye owazibhalayo, njalo siyakwazi ukuthi ubufakazi bakhe buliqiniso. 25  Kulezinto ezinengi sibili uJesu ayezenza. Aluba zonke zabhalwa, ngibona angathi lomhlaba wawungeke ube lendawo eyeneleyo yokubeka izincwadimgoqwa zakhona.

Amabala angaphansi

Kumbe, “wabonakala.”
Kumbe, “lilazo yini inhlanzi zokudla?”
Kumbe, “inethi.”
NgesiGrikhi, “wayenqunu.”
Kumbe, “inethi eligcwele.”
NgesiGrikhi, “kungaba zingalo ezingu-200.”
Kumbe, “inethi.”
Kumbe, “inethi.”