UJohane 20:1-31

  • Ithuna elingelalutho (1-10)

  • UJesu ubonakala kuMariya Magadalena (11-18)

  • UJesu ubonakala kubafundi bakhe (19-23)

  • UTomasi uyathandabuza kodwa acine esekholiwe (24-29)

  • Inhloso yencwadimgoqwa le (30, 31)

20  Ngelanga lokuqala leviki, uMariya Magadalena wafika ethuneni ekuseni kusesemnyama, wabona ukuthi ilitshe laselisusiwe ethuneni.  Yikho wagijima waya kuSimoni Phetro kanye lomunye umfundi, lowo owayethandwa nguJesu, wafika wathi kubo: “Sebeyithethe iNkosi bayisusa ethuneni, kasikwazi ukuthi bayibeke ngaphi.”  UPhetro lomfundi lo basebesuka baya ethuneni.  Bobabili baqalisa ukugijima, kodwa umfundi lowo wagijima watshiya uPhetro njalo wafika kuqala ethuneni.  Wakhothama walunguza phakathi, wasebona amalembu elineni ephansi kodwa kazange angene.  Kwafika uSimoni Phetro emlandela. Yena wangena ethuneni, wawabona amalembu elineni ephansi.  Ilembu elalikade lisekhanda lakhe lalingekho kwamanye amalembu kodwa laligoqiwe labekwa lodwa.  Umfundi owayefike kuqala ethuneni laye wangena. Wabona futhi wakholwa.  Kodwa babengakawuzwisisi umbhalo othi kumele avuke kwabafileyo. 10  Abafundi basebesuka babuyela emizini yabo. 11  UMariya yena waqhubeka emi phandle eduze kwethuna, ekhala. Wakhothama elokhu ekhala, waselunguza ethuneni, 12  wabona izingilosi ezimbili zigqoke okumhlophe zihlezi lapho isidumbu sikaJesu esasikade sikhona, enye ngasekhanda enye ngasenyaweni. 13  Zathi kuye: “Dadewethu, ukhalelani?” Yena wathi kuzo: “Bathethe iNkosi yami njalo kangazi ukuthi bayibeke ngaphi.” 14  Esetsho njalo, watshibilika wabona uJesu emi khonapho, kodwa kananzelelanga ukuthi kwakunguJesu. 15  UJesu wathi kuye: “Dadewethu, ukhalelani? Udinga bani?” Wacabanga ukuthi ngumuntu osebenza ensimini, wathi kuye: “Mnumzana, nxa umthethe ngitshela ukuthi umbeke ngaphi ngiyemthatha.” 16  UJesu wasesithi kuye: “Mariya!” Yena wathi jeqe, wasesithi kuye ngesiHebheru: “Rabhoni!” (okutsho ukuthi “Mfundisi!”) 17  UJesu wathi kuye: “Yekela ukunginamathela ngoba kangikayi kuBaba. Kodwa hamba uyetshela abafowethu uthi, ‘Ngiya phezulu kuBaba onguYihlo, loNkulunkulu wami onguNkulunkulu wenu.’” 18  UMariya Magadalena wasesiya kubafundi wafika wabika wathi: “Ngiyibonile iNkosi!” Wabatshela lokuthi yayitheni kuye. 19  Ngalelolanga ntambama, okwakulilanga lokuqala leviki, iminyango yalapho abafundi ababekhona yayikhiyiwe njengoba babesesaba amaJuda. UJesu wafika wama phakathi kwabo, wathi kubo: “Ukuthula kakube kini.” 20  Esetsho njalo wabatshengisa izandla zakhe lomhlubulo wakhe. Abafundi bathaba bafa bebona iNkosi. 21  UJesu waphinda wathi kubo: “Ukuthula kakube kini. Ngiyalithuma njengoba loBaba engithumile.” 22  Esekutshilo lokhu wavuthela kubo wathi: “Yamukelani umoya ongcwele. 23  Nxa lingaxolela loba ngubani, izono zakhe ziyathethelelwa, kodwa loba ngubani elingamxoleliyo, izono zakhe kazithethelelwa.” 24  Kodwa uTomasi, omunye wabaliTshumi Lambili owayebizwa ngokuthi liPhahla, wayengekho kwabanye ngesikhathi uJesu efika. 25  Abanye abafundi bamtshela bathi: “Siyibonile iNkosi!” Kodwa yena wathi kubo: “Kangisoze ngikukholwe lokho loba sekutheni, ngaphandle ngize ngibone amanxeba ezipikili ezandleni zakhe, ngihlome umunwe wami phakathi kwawo, ngihlome lesandla sami emhlubulweni wakhe.” 26  Ngemva kwensuku eziyisitshiyagalombili abafundi babesendlini, loTomasi elabo. Lanxa iminyango yayikhiyiwe, uJesu wafika wama phakathi kwabo wathi: “Ukuthula kakube kini.” 27  Wasesithi kuTomasi: “Faka umunwe wakho lapha, khangela izandla zami, uhlome isandla sakho lapha emhlubulweni wami. Yekela ukuthandabuza,* ukholwe.” 28  UTomasi yena waphendula wathi: “Nkosi yami, Nkulunkulu wami!” 29  UJesu wathi kuye: “Usukholwa yini njengoba usungibonile? Bayathokoza abakholwa lanxa bengazange babone.” 30  UJesu wazenza sibili ezinye izimangaliso ezinengi phambi kwabafundi bakhe. Zona azibhalwanga encwadinimgoqwa le. 31  Kodwa lezi zabhalwa phansi ukuze likholwe ukuthi uJesu unguKhristu iNdodana kaNkulunkulu, njalo ngokholo lolu lithole ukuphila ngebizo lakhe.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ukungakholwa.”