UJohane 2:1-25

  • Umtshado eKhana; amanzi aba liwayini (1-12)

  • UJesu uhlambulula ithempeli (13-22)

  • UJesu uyakwazi okuphakathi komuntu (23-25)

2  Ngelanga lesithathu kwaba ledili lomtshado eKhana yaseGalile, njalo unina kaJesu wayekhona.  UJesu labafundi bakhe labo babenxusiwe emtshadweni lo.  Iwayini lathi selisiyaphela, unina kaJesu wathi kuye: “Kabaselawayini.”  Kodwa uJesu wathi kuye: “Mfazi,* mina lawe silani lakho lokho? Isikhathi* sami kasikafiki.”  Unina wathi kulabo ababenika abantu ukudla: “Yenzani konke alitshela khona.”  Khonapho kwakulembiza eziyisithupha ezenziwe ngamatshe, njengoba imithetho yamaJuda yokuzihlambulula yayisithi kube njalo. Ngayinye yayingagcwaliswa ngemigqomo* emibili loba emithathu.  UJesu wathi kubo: “Gcwalisani imbiza lezi ngamanzi.” Lakanye bazigcwalisa phamu.  Wasesithi kubo: “Khanini liyenika umphathi wedili.” Ngakho benza njalo.  Umphathi wedili uthe enambitha amanzi la ayesentshintshwe aba liwayini kazange akwazi ukuthi lelowayini lalivele ngaphi (lanxa izinceku ezazikhe amanzi zazikwazi). Ngakho wabiza umyeni 10  wasesithi kuye: “Wonke umuntu uqala akhiphe iwayini elimnandi, besekusithi nxa abantu sebedakiwe abanike elingamnandi. Wena ugcine elimnandi kwaze kwaba khathesi.” 11  Lesi kwakuyisimangaliso sikaJesu sokuqala futhi wasenza eseKhana eGalile. Waveza inkazimulo yakhe, abafundi bakhe baba lokholo kuye. 12  Ngemva kwalokho yena lonina labafowabo kanye labafundi bakhe behla baya eKhaphenawume, kodwa kabazange bafike bahlale amalanga amanengi. 13  IPhasika lamaJuda lithe seliseduze, uJesu waqansa waya eJerusalema. 14  Wathola ethempelini kulababethengisa inkomo lezimvu kanye lamajuba. Labantshintsha imali babekhona besezihlalweni zabo. 15  Yikho wathi esenze umchilo wentambo, wabadudula ethempelini bonke ababelezimvu lenkomo, wachitha imali yesiliva yababentshintsha imali, wagenqula lamatafula abo. 16  Wasesithi kulabo ababethengisa amajuba: “Susani izinto lezi lapha! Yekelani ukwenza indlu kaBaba indlu yokuthengiselana!”* 17  Abafundi bakhe bakhumbula ukuthi kubhaliwe ukuthi: “Ukutshisekela indlu yakho kuzangidla ngaphakathi.” 18  AmaJuda athe esebone lokho athi kuye: “Yisibonakaliso bani ongasitshengisa sona njengoba usenza izinto lezi?” 19  UJesu wawaphendula wathi: “Dilizani ithempeli leli, mina ngizalivusa ngamalanga amathathu.” 20  AmaJuda asesithi: “Kwathatha iminyaka engu-46 ukuthi ithempeli leli lakhiwe. Pho wena ungalivusa ngamalanga amathathu?” 21  Kodwa ithempeli ayelitsho ngumzimba wakhe. 22  Lanxa kunjalo, wathi esevusiwe kwabafileyo abafundi bakhe bakhumbula ukuthi wayejayele ukutsho njalo, basebewukholwa umbhalo kanye lokwakukhulunywe nguJesu. 23  Uthe eseJerusalema ngomkhosi wePhasika, abanengi baba lokholo ebizweni lakhe sebebone izimangaliso ayezenza. 24  Kodwa uJesu kazange abathembe ngenhliziyo yonke ngoba wayebazi bonke, 25  futhi wayengadingi muntu owayengamtshela ngabantu ngoba yena wayekwazi okuphakathi komuntu.

Amabala angaphansi

Ngolimi lwesiGrikhi, ukusetshenziswa kwebala elithi “mfazi” akutsho ukuthi wayengamhloniphi.
NgesiGrikhi, “Ihola.”
Umgqomo ngamunye wawungaba ngamalitha angu-22.
Kumbe, “imakethe; ibhizimusi.”