UJohane 19:1-42

  • UJesu uyabhaxabulwa enziwe inhlekisa (1-7)

  • UPhilathu uphinda athonisise uJesu (8-16a)

  • UJesu ubethelwa esigodweni eGoligotha (16b-24)

  • UJesu ulungiselela unina ukuze asale enakekelwa (25-27)

  • Ukufa kukaJesu (28-37)

  • UJesu uyangcwatshwa (38-42)

19  UPhilathu wasesithi uJesu kathathwe abhaxabulwe.  Amasotsha eluka umqhele wameva asewubeka ekhanda lakhe, amgqokisa ijazi elalilombala oyibubende.*  Ayelokhu esiza kuye esithi: “Sakubona,* wena Nkosi yamaJuda!” Kanti njalo ayelokhu emtshaya ngamampama ebusweni.  UPhilathu waphinda waphuma phandle wathi kubo: “Khangelani! Sengimletha phandle kini ukuze likwazi ukuthi kangiboni lutho aluphambanisileyo.”  UJesu wasephuma phandle egqoke umqhele wameva lejazi eliyibubende.* UPhilathu wathi kubo: “Khangelani! Nansi indoda!”  Abaphristi abakhokhelayo labalindi bathe bembona bamemeza bathi: “Kabethelwe esigodweni! Kabethelwe esigodweni!” UPhilathu wasesithi kubo: “Mthatheni lina liyembulala,* mina kangiboni lutho aluphambanisileyo.”  AmaJuda amphendula athi: “Thina silomthetho wethu, futhi ngokwalowomthetho kumele afe ngoba ubezenza indodana kaNkulunkulu.”  UPhilathu wathi esizwa ababekukhuluma wesaba kakhulu.  Waphinda wangena esigodlweni sakhe wathi kuJesu: “Ungowangaphi wena?” Kodwa uJesu kazange amphendule. 10  UPhilathu wasesithi kuye: “Kanti kawufuni ukukhuluma lami? Kawukwazi yini ukuthi ngilamandla okukukhulula njalo ngilamandla okukubulala?”* 11  UJesu wamphendula wathi: “Wena ubungeke ube lamandla phezu kwami ngaphandle kokuthi uwaphiwe evela phezulu. Yikho umuntu ongilethe kuwe elesono esikhulu kakhulu.” 12  Ngenxa yalokho, uPhilathu waqhubeka ezama ukudinga indlela yokumkhulula. Kodwa amaJuda amemeza athi: “Nxa ungakhulula indoda le, uyabe ungayisuye mngane kaKhesari. Wonke umuntu ozenza inkosi uphikisana loKhesari.” 13  UPhilathu wathi esezwe amazwi la waphuma loJesu phandle wasehlala esihlalweni sokwahlulela endaweni ebizwa ngokuthi yiNdawo Egandelwe Ngamatshe, kodwa ngesiHebheru ebizwa ngokuthi yi-Gabatha. 14  Kwakulilanga Lokulungiselela iPhasika* futhi kwakungaba lihola lesithupha.* Wathi kumaJuda: “Khangelani inkosi yenu!” 15  Kodwa bamemeza bathi: “Msuse lapha! Msuse lapha! Kabethelwe esigodweni!” UPhilathu wathi kubo: “Ngibulale inkosi yenu yini?” Abaphristi abakhokhelayo baphendula bathi: “Kasila enye inkosi ngaphandle kukaKhesari.” 16  Wasemdlulisela kubo ukuthi ayebulawa ngokubethelwa esigodweni. Ngakho bamthatha uJesu. 17  Wazithwalela-ke isigodo sokuhlutshwa* waya endaweni ebizwa ngokuthi yiNdawo Yokhakhayi, ethiwa yi-Goligotha ngesiHebheru. 18  Bafika babethela uJesu esigodweni, ephahlwe ngamanye amadoda amabili. 19  UPhilathu wabhala amazwi la ebhakaneni: “UJesu UmNazaretha, INkosi YamaJuda.” Wasewafaka phezu kwesigodo sokuhlutshwa.* 20  AmaJuda amanengi awabala amazwi la ngoba indawo uJesu ayebethelwe kuyo esigodweni yayiseduze leJerusalema futhi ayebhalwe ngesiHebheru, ngesiLathini langesiGrikhi. 21  Kodwa abaphristi abakhokhelayo bamaJuda bathi kuPhilathu: “Ungabhali ukuthi, ‘INkosi YamaJuda,’ bhala ukuthi yena wathi, ‘NgiyiNkosi YamaJuda.’” 22  UPhilathu waphendula wathi: “Engikubhalileyo ngikubhalile.” 23  Amasotsha athi esebethele uJesu esigodweni athatha izembatho zakhe zangaphandle azehlukanisa zaba zingxenye ezine, isotsha ngalinye lathola ingxenye eyodwa. Athatha lesembatho sakhe sangaphakathi, kodwa sona sasingelamthungo, selukwe kusukela phezulu kusiya phansi. 24  Asekhuluma ewodwa athi: “Kasingasidabuli lesi, kodwa kasenzeni inkatho* ukuze sibone ukuthi sizathathwa ngubani.” Lokhu kwenzakala ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: “Babelana izembatho zami, futhi benza inkatho* ukuze bathathe izigqoko zami.” Amasotsha azenza sibili izinto lezi. 25  Eduze lesigodo sokuhlutshwa* uJesu ayekuso kwakumi unina lodadewabo kanina, loMariya umkaKlophasi kanye loMariya Magadalena. 26  UJesu uthe ebona unina lomfundi ayemthanda bemi eduze, wathi kunina: “Mama, nansi indodana yakho!” 27  Wasesithi kumfundi ayemthanda: “Nangu unyoko!” Kusukela ngalesosikhathi* umfundi lo wamthatha wahamba laye emzini wakhe. 28  Ngemva kwalokhu, uJesu esekwazi ukuthi izinto zonke zasezenzakele, wathi: “Sengomile.” Lokhu wakutsho ukuze umbhalo ugcwaliseke. 29  Khonapho kwakulembiza eyayigcwele iwayini elimunyu. Basebethatha isipontshi esasigxanyuzwe ewayinini leli basifaka emhlangeni wehisophi,* bawusa emlonyeni wakhe. 30  UJesu uthe eselinambithile iwayini elimunyu wathi: “Sekwenzakele!” Wasekhothamisa ikhanda lakhe, wafa.* 31  Njengoba kwakuliLanga Lokulungiselela, amaJuda ayengafuni ukuthi ababesezigodweni zokuhlutshwa baqhubeke belapho ngeSabatha. (Phela leli kwakulilanga leSabatha elikhulu.) Yikho acela kuPhilathu ukuthi inyawo zabo zephulwe, izidumbu besezisuswa. 32  Amasotsha asefika ephula inyawo zamadoda amabili ayebethelwe loJesu. 33  Kodwa athi efika kuJesu abona ukuthi wayevele esefile. Ngakho kawasazephulanga inyawo zakhe. 34  Loba kunjalo, elinye isotsha lamgwaza ngomkhonto emhlubulweni, kwahle kwaphuma igazi kanye lamanzi. 35  Osefakaze lokhu ngulowo owakubonayo njalo ubufakazi bakhe buliqiniso. Uyakwazi ukuthi akukhulumayo kuliqiniso ukuze lani likholwe. 36  Izinto lezi zenzakala ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: “Kakusoze kwephulwe* lelilodwa ithambo lakhe.” 37  Kanti njalo omunye umbhalo uthi: “Bazamkhangela lowo abamgwazayo.” 38  Ngemva kwalokhu uJosefa wase-Arimathiya, owayengumfundi kaJesu kodwa ekufihla lokho ngoba esesaba amaJuda, wacela kuPhilathu ukuthi athathe isidumbu sikaJesu, uPhilathu wamvumela. Ngakho wafika wasithatha isidumbu. 39  Kwabuya loNikhodemu, indoda leya eyayike yamlanda ebusuku. Wayethwele imure ehlanganiswe lenhlaba, ilesisindo esingaba ngamakhilogiramu angu-30. 40  Basebethatha isidumbu sikaJesu basigoqela ngamalembu elineni ayefakwe amakha, belandela umkhuba wamaJuda wokungcwaba. 41  Manje endaweni ayebulawelwe kuyo* kwakulensimu futhi ensimini le kwakulethuna elitsha okwakungakaze kungcwatshwe muntu kulo. 42  Ngakho bambeka lapho uJesu ngoba kwakulilanga lamaJuda Lokulungiselela njalo ithuna lelo laliseduze.

Amabala angaphansi

NgesiNgisi, “purple.”
Kumbe, “Bayethe.”
NgesiNgisi, “purple.”
Kumbe, “liyembulala ngokumbethela esigodweni.”
Kumbe, “okukubulala ngokukubethela esigodweni?”
Lapha kutshiwo iviki yePhasika kanye loMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo owawusenziwa ngamaJuda.
Ngabo-12 emini.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “ngalelohola.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “waphela.”
Kumbe, “kuhlifizwe.”
Kumbe, “ayebulawelwe kuyo ngokubethelwa esigodweni.”