UJohane 18:1-40

  • UJudasi uthengisa uJesu (1-9)

  • UPhetro usebenzisa inkemba (10, 11)

  • UJesu uhanjiswa ku-Anasi (12-14)

  • UPhetro uphika uJesu okokuqala (15-18)

  • UJesu uphambi kuka-Anasi (19-24)

  • UPhetro uphika uJesu okwesibili lokwesithathu (25-27)

  • UJesu uphambi kukaPhilathu (28-40)

    • “UMbuso wami kawusiwo walo umhlaba” (36)

18  UJesu wathi esekhulume lokhu, waphuma labafundi bakhe badabula eSigodini SaseKhidroni besiya kwenye insimu, wafika wangena kuyo elabafundi bakhe.  LoJudasi, lowo owayezamthengisa, wayeyazi leyondawo ngoba uJesu labafundi bakhe babejayele ukuhlangana kuyo.  Yikho uJudasi wafika ehamba leqembu lamasotsha kanye labalindi ababevela kubaphristi abakhokhelayo labaFarisi. Babephethe izikhali lezibane.  UJesu wayezazi zonke izinto ezazizakwenzakala kuye. Ngakho wasondela kubo wathi: “Lidinga bani?”  Bamphendula bathi: “UJesu umNazaretha.” Wasesithi kubo: “Yimi.” UJudasi umthengisi wakhe laye wayemi labo.  Kodwa uJesu wathi esithi kubo, “Yimi,” batshedela emuva bawela phansi.  Wasebabuza futhi, wathi: “Lidinga bani?” Bathi: “UJesu umNazaretha.”  UJesu waphendula wathi: “Ngilitshelile ukuthi yimi. Nxa lidinga mina, yekelani amadoda la ahambe.”  Lokhu kwenzakala ukuze kugcwaliseke amazwi awatshoyo athi: “Kubo bonke ongiphe bona, angilahlekelwanga langoyedwa.” 10  USimoni Phetro, lowo owayelenkemba, wayihwatsha wagalela inceku yomphristi omkhulu, wayiquma indlebe yesokudla. Ibizo lenceku le kwakuthiwa nguMalikhusi. 11  Kodwa uJesu wathi kuPhetro: “Buyisela inkemba leyo esikhwameni sayo. Akufanelanga ngiyinathe yini inkomitsho uBaba anginike yona?” 12  Amasotsha lenduna yamabutho kanye labalindi ababevela kumaJuda basebembamba uJesu, bambopha. 13  Baqala bamusa ku-Anasi ngoba wayenguyisezala kaKhayifasi, owayengumphristi omkhulu ngalowomnyaka. 14  UKhayifasi lo nguye owayecebise amaJuda ngokuthi kwakunceda wona ukuthi indoda eyodwa ifele abantu. 15  USimoni Phetro lomunye umfundi babelandela uJesu. Umfundi lo wayesaziwa ngumphristi omkhulu, njalo wangena loJesu egumeni lomphristi omkhulu, 16  kodwa uPhetro yena wayemi phandle emnyango.* Yikho-ke umfundi lo owayesaziwa ngumphristi omkhulu waphuma wayakhuluma lalowo owayelinde emnyango, wamngenisa uPhetro. 17  Intombazana eyincekukazi eyayilinde emnyango yasisithi kuPhetro: “Pho lawe kawusimfundi wendoda le?” Yena wathi: “Kangisuye.” 18  Izinceku labalindi babesotha umlilo wamalahle ababewubasile ngoba kwakuqanda. Babemile bewugombolozele njalo uPhetro laye wayemi labo esotha umlilo. 19  Umphristi okhokhelayo wasebuza uJesu ngabafundi bakhe langemfundiso yakhe. 20  UJesu wamphendula wathi: “Ngikhulume lomhlaba egcekeni. Bengihlala ngifundisa esinagogeni lasethempelini, lapho wonke amaJuda abuthana khona. Kangitshongo lutho ensitha. 21  Manje kungani ubuza mina? Buza labo abazwileyo engibatshele khona. Bayakwazi engikukhulumileyo.” 22  Uthe esekutshilo lokhu, omunye wabalindi owayemi khonapho watshaya uJesu ngempama ebusweni, wathi: “Ungaphendula njalo umphristi okhokhelayo?” 23  UJesu wasesithi kuye: “Nxa engikukhulumileyo kungaqondanga, fakaza ukuthi ngiphambaniseni, kodwa nxa kuqondile, ungitshayelani?” 24  U-Anasi wasemdlulisela kuKhayifasi umphristi omkhulu, ebotshiwe. 25  USimoni Phetro yena wayelokhu emi esotha umlilo. Basebesithi kuye: “Pho lawe kawusimfundi wakhe?” Waphika wathi: “Kangisuye.” 26  Enye inceku yomphristi omkhulu, eyayiyisihlobo sendoda eyayiqunywe indlebe nguPhetro, yathi: “Kanti wena kangizange ngikubone ulaye ensimini?” 27  Kodwa uPhetro waphinda waphika, iqhude lahle lakhala. 28  Basebesuka loJesu kuKhayifasi bamusa esigodlweni sikasibalukhulu.* Kwasekusekuseni kakhulu. Lanxa kunjalo, bona kabazange bangene esigodlweni sikasibalukhulu ukuze bangazingcolisi besebesehluleka ukudla iPhasika. 29  Ngakho uPhilathu waphuma wabalanda, wafika wathi: “Liyimangalela ngani indoda le?” 30  Bamphendula bathi: “Ngabe indoda le ibingayisiso sigangi, besingasoze siyilethe kuwe.” 31  UPhilathu wasesithi kubo: “Mthatheni lina limahlulele ngomthetho wenu.” AmaJuda athi kuye: “Akukho emthethweni ukuthi sibulale umuntu.” 32  Lokhu kwenzakala ukuze kugcwaliseke ilizwi uJesu ayelitshilo eveza ukuthi wayezakufa njani. 33  Ngakho usibalukhulu uPhilathu waphinda wangena esigodlweni sakhe, wabiza uJesu wasesithi kuye: “UyiNkosi yamaJuda yini?” 34  UJesu waphendula wathi: “Lokhu okubuzayo uzicabangele kumbe kulabanye abakutshele ngami?” 35  UPhilathu waphendula wathi: “NgingumJuda yini mina? Isizwe sakini labaphristi abakhokhelayo yibo abakulethe kimi. Kanti wenzeni?” 36  UJesu waphendula wathi: “UMbuso wami kawusiwo walo umhlaba. Aluba uMbuso wami ubungowalumhlaba, izinceku zami bezizakulwa ukuze nginganikelwa kumaJuda. Kodwa uMbuso wami wona kawuveli lapha.” 37  UPhilathu wasesithi kuye: “Uyinkosi yini?” UJesu waphendula wathi: “Njengoba nje usitsho ukuthi ngiyinkosi. Ngazalelwa ukuthi ngizofakaza iqiniso futhi lokho yikho engakulandayo emhlabeni. Wonke umuntu osekela iqiniso uyalilalela ilizwi lami.” 38  UPhilathu wathi kuye: “Liyini iqiniso?” Uthe esekutshilo lokhu waphinda waphuma waya kumaJuda, wafika wathi kuwo: “Mina angitholi cala kuye. 39  Phezu kwalokho lijayele ukuthi ngilikhululele umuntu ngePhasika. Manje liyafuna yini ukuthi ngilikhululele iNkosi yamaJuda?” 40  Baphinda bamemeza bathi: “Sifuna uBharabha, hatshi indoda le!” UBharabha lo wayeyisigebenga.

Amabala angaphansi

Kumbe, “esangweni.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.