UJohane 17:1-26

  • Umthandazo kaJesu wokucina elabaphostoli bakhe (1-26)

    • Ukwazi uNkulunkulu kwenza uthole ukuphila okungapheliyo (3)

    • AmaKhristu kawasiwo womhlaba (14-16)

    • “Ilizwi lakho liliqiniso”(17)

    • “Sengenze balazi ibizo lakho” (26)

17  UJesu wakhuluma izinto lezi wasephakamisa amehlo akhe wakhangela ezulwini wathi: “Baba, isikhathi sesifikile.* Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana yakho ikukhazimulise,  njengoba nje uyiphe amandla phezu kwabo bonke abantu* ukuthi ibaphe ukuphila okungapheliyo bonke obanike yona.  Ukuze bathole ukuphila okungapheliyo, kumele bakwazi* wena onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso lalowo omthumileyo, uJesu Khristu.  Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngiwuqedile umsebenzi obungiphe wona.  Khathesi-ke Baba, ngikhazimulisa eceleni kwakho ngenkazimulo engangilayo ngiseceleni kwakho umhlaba ungakabi khona.  “Sengenze laziwa* ibizo lakho ebantwini owangipha bona emhlabeni. Babengabakho wangipha bona, njalo baligcinile* ilizwi lakho.  Khathesi sebekwazi ukuthi zonke izinto owangipha zona zivela kuwe,  ngoba sengibaphile amazwi owanginika wona njalo bawamukele. Sebekwazi mhlophe ukuthi ngabuya ngingummeli wakho futhi bayakholwa ukuthi ungithumile.  Ngiyabacelela; kangiceleli umhlaba kodwa ngicelela labo ongiphe bona ngoba bangabakho. 10  Zonke izinto zami ngezakho, lezakho ngezami njalo sengikhazinyulisiwe kubo. 11  “Kangisekho emhlabeni kodwa bona basemhlabeni, mina sengisiza kuwe. Baba Ongcwele, bakhangele ngenxa yebizo lakho ongiphe lona ukuze babe munye* njengoba nje lathi simunye.* 12  Ngiseselabo bengibakhangele ngenxa yebizo lakho ongiphe lona. Bengibavikela njalo kakho loyedwa wabo oselahlekile ngaphandle kwendodana yokubhujiswa, ukuze umbhalo ugcwaliseke. 13  Kodwa khathesi ngiza kuwe futhi ngikhuluma izinto lezi emhlabeni ukuze intokozo yami ipheleliswe kubo. 14  Ngibaphile ilizwi lakho kodwa umhlaba ubazondile ngoba kabasibo bomhlaba njengoba nje lami ngingayisuye womhlaba. 15  “Angiceli ukuthi ubasuse emhlabeni kodwa engikucelayo yikuthi ubakhangele ngenxa yomubi. 16  Kabasibo bomhlaba njengoba nje lami ngingayisuye womhlaba. 17  Bangcwelise* ngeqiniso, ilizwi lakho liliqiniso. 18  Ngibathumile emhlabeni njengoba lawe wangithuma emhlabeni. 19  Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuze labo bangcweliswe ngeqiniso. 20  “Kodwa kangiceleli bona kuphela, ngicelela lalabo abathi bangezwa ilizwi labo babe lokholo kimi, 21  ukuze bonke babe munye njengoba wena Baba umunye lami, lami ngimunye lawe. Ngifuna babe munye lathi ukuze umhlaba ukholwe ukuthi ungithumile. 22  Ngibaphe inkazimulo onginike yona ukuze babe munye njengoba lathi simunye, 23  mina ngibe munye labo, lawe ube munye lami ukwenzela ukuthi bamanyane ngokupheleleyo ukuze umhlaba ukwazi ukuthi ungithumile lokuthi ubathandile njengoba nje ungithandile. 24  Baba, ngifuna ukuthi ongiphe bona babe lami lapho engikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngoba wangithanda umhlaba ungakasungulwa. 25  Baba Olungileyo, umhlaba kawukwazi sibili ukuthi ungubani, kodwa mina ngiyakwazi njalo laba sebekwazi ukuthi ungithumile. 26  Sengenze balazi ibizo lakho njalo ngizalenza laziwe ukuze uthando owangithanda ngalo lube kubo, lami ngibe munye labo.”

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ihola selifikile.”
NgesiGrikhi, “yonke inyama.”
Kumbe, “baqhubeke befunda ngawe.”
NgesiGrikhi, “Sengilivezile.”
Kumbe, “balilalele.”
Kumbe, “bamanyane.”
Kumbe, “simanyene.”
Kumbe, “Behlukanise labanye; Benze babe ngcwele.”