UJohane 16:1-33

  • Kungenzeka ukuthi abafundi bakaJesu babulawe (1-4a)

  • Okuzakwenziwa ngumoya ongcwele (4b-16)

  • Usizi lwabafundi luzakuba yintokozo (17-24)

  • UJesu unqoba umhlaba (25-33)

16  “Ngilitshele izinto lezi ukuze lingakhubeki.  Abantu bazalixotsha esinagogeni. Isikhathi* siyeza sibili lapho wonke umuntu olibulalayo ezacabanga ukuthi wenza inkonzo engcwele kuNkulunkulu.  Kodwa okuzakwenza abantu benze izinto lezi yikuthi kabazange bangazi mina kanye loBaba.  Lanxa kunjalo, izinto lezi ngilitshele zona ukuze nxa isikhathi* sokuthi zenzakale sifika, likhumbule ukuthi bengilitshele ngazo. “Kangilitshelanga ngazo ekuqaleni ngoba ngangilani.  Khathesi sengisiya kuLowo ongithumileyo, kodwa kakho phakathi kwenu ongibuza esithi, ‘Uyangaphi?’  Loba kunjalo izinhliziyo zenu sezigcwele usizi ngoba ngilitshele izinto lezi  Kungasenani ngiqinisile ngithi kini, ukuhamba kwami kunceda lina. Nxa ngingayekela ukuhamba, umsizi kasoze abuye kini kodwa ngingahamba ngizalithumela yena.  Angabuya uzanika umhlaba ubufakazi obusuthisayo mayelana lesono lokulunga kanye lokwahlulela:  obokuqala bumayelana lesono ngoba umhlaba kawulalo ukholo kimi, 10  obunye bumayelana lokulunga ngoba ngiya kuBaba futhi kalisoze libe lisangibona, 11  besekusithi obunye bumayelana lokwahlulela ngoba umbusi womhlaba lo wahlulelwe kudala. 12  “Ngiseselezinto ezinengi okumele ngilitshele zona kodwa khathesi ngeke lenelise ukuzithwala. 13  Loba kunjalo, nxa lowo* esebuyile, umoya weqiniso, uzalikhokhela kulo lonke iqiniso ngoba kasoze akhulume okuvela kuye kodwa uzakhuluma akuzwayo njalo uzalitshela izinto ezizayo. 14  Lowo uzangikhazimulisa ngoba uzakwamukela okungokwami abeselitshela khona. 15  Zonke izinto uBaba alazo ngezami. Yikho ngithe lo wamukela okungokwami abeselitshela khona. 16  Ngesikhatshana nje kalisoze lingibone, kodwa lizaphinda lingibone ngesikhatshana nje.” 17  Abanye abafundi bakhe basebebuzana besithi: “Kanti kuyini akutshoyo nxa esithi kithi, ‘Ngesikhatshana nje kalisoze libe lisangibona, kodwa lizaphinda lingibone ngesikhatshana nje,’ aphinde athi, ‘ngoba ngiya kuBaba’?” 18  Babelokhu besithi: “Utshoni nxa esithi, ‘ngesikhatshana nje’? Kasikwazi ukuthi ukhuluma ngani.” 19  UJesu wayekwazi ukuthi babefuna ukumbuza, yikho wathi kubo: “Kanti libuzana lokhu ngoba ngithe kini: ‘Ngesikhatshana nje kalisoze libe lisangibona, kodwa lizaphinda lingibone ngesikhatshana nje’? 20  Ngiqinisile sibili ngithi kini, lizakhala lilile kodwa umhlaba wona uzathokoza, lizakuba losizi kodwa usizi lwenu luzantshintshwa lube yinjabulo. 21  Nxa owesifazana ebeletha, uba losizi ngenxa yokuthi isikhathi* sakhe siyabe sesifikile, kodwa nxa esebelethile kasabukhumbuli ubuhlungu obukhulu abekubo, ngoba usethokoziswa yikuthi kulomuntu osezelwe emhlabeni. 22  Lani liphakathi kosizi khathesi, kodwa ngizaphinda ngilibone, futhi izinhliziyo zenu zizathokoza njalo kakho ozalithathela injabulo yenu. 23  Ngalelolanga kalisoze lingibuze lowodwa umbuzo. Ngiqinisile sibili ngithi kini, nxa lingacela loba yini kuBaba, uzalinika yona ebizweni lami. 24  Kalikaze licele lutho ebizweni lami kuze kube lamuhla. Celani lizakwamukela, ukuze injabulo yenu iphelele. 25  “Ngilitshele izinto lezi ngemizekeliso. Isikhathi* siyeza lapho engingasayikukhuluma lani ngemizekeliso, kodwa ngizalitshela ngoBaba ngendlela ecacileyo. 26  Ngalelolanga lizacela kuBaba ngebizo lami, kodwa kangitsho ukuthi ngizalicelela. 27  UBaba uyalithanda kakhulu ngoba lina lingithandile futhi lakholwa ukuthi ngeza ngingummeli kaNkulunkulu. 28  Ngeza ngingummeli kaBaba, ngabuya emhlabeni. Khathesi sengisuka emhlabeni njalo sengisiya kuBaba.” 29  Abafundi bakhe bathi: “Awuboni-ke! Khathesi usukhuluma ngendlela ecacileyo futhi kawusasebenzisi imizekeliso. 30  Sesikwazi ukuthi wazi zonke izinto lokuthi akudingeki ukuthi umuntu akubuze. Ngenxa yalokho, siyakholwa ukuthi wavela kuNkulunkulu.” 31  UJesu wabaphendula wathi: “Selikholwa yini? 32  Lalelani! Isikhathi* siyeza futhi sesifikile, lapho elizasabalala khona ngamunye wenu aye endlini yakhe, lingitshiye ngedwa. Kodwa kangingedwa ngoba uBaba ulami. 33  Ngilitshele izinto lezi ukuze libe lokuthula ngenxa yami. Emhlabeni lizahlupheka, kodwa wobani lesibindi! Mina ngiwunqobile umhlaba.”

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “Ihola.”
NgesiGrikhi, “ihola.”
Ibala elithi “lowo” elikuvesi 13 lo-14 litsho “umsizi” okukhulunywe ngaye kuvesi 7. UJesu wasebenzisa ibizomuntu elithi “umsizi,” ukuze limele umoya ongcwele (amandla, hatshi umuntu).
NgesiGrikhi, “ihola.”
NgesiGrikhi, “Ihola.”
NgesiGrikhi, “Ihola.”