UJohane 15:1-27

  • Umzekeliso wevini leqiniso (1-10)

  • Umlayo wokuthi babe lothando olunjengolukaKhristu (11-17)

    • ‘Kakho olothando olwedlula lolu’ (13)

  • Umhlaba uzonda abafundi bakaJesu (18-27)

15  “Mina ngilivini* leqiniso, uBaba yena ngumlimi.  Uyaziquma zonke ingatsha ezikimi ezingatheli izithelo njalo zonke ezithelayo uyazithena ukuze zihlanzeke besezithela izithelo ezinengi.  Lina selihlanzekile kudala ngenxa yelizwi engilitshele lona.  Hlalani limunye lami, lami ngizahlala ngimunye lani. Njengoba nje ugatsha lungeke luthele izithelo lulodwa, ngaphandle kokuthi luqhubeke lusevinini, lani ngeke lithele izithelo ngaphandle lingaqhubeka limunye lami.  Mina ngilivini, lina lizingatsha. Loba ngubani ohlala emunye lami njalo lami ngimunye laye uzathela izithelo ezinengi, ngoba nxa lingekho kimi ngeke lenze lutho ngitsho.  Lowo ongahlali emunye lami uyalahlwa njengogatsha, abune. Abantu bayazibutha izingatsha lezo baziphosele emlilweni zitshe.  Nxa lihlala limunye lami, lamazwi ami ehlala ekini, celani loba yini eliyifisayo, lizayiphiwa.  UBaba uyakhazinyuliswa nxa liqhubeka lithela izithelo ezinengi futhi litshengisa ukuthi lingabafundi bami.  Njengoba nje uBaba engithandile, lami ngilithandile. Hlalani lisethandweni lwami. 10  Nxa lingayigcina imilayo yami, lizahlala lisethandweni lwami njengoba lami ngiyigcinile imilayo kaBaba ngahlala ngisethandweni lwakhe. 11  “Ngilitshele izinto lezi ukuze injabulo yami ibe kini, lokuthi injabulo yenu iphelele. 12  Umlayo wami yilo: Thandanani njengoba nje lami ngilithandile. 13  Kakho olothando olwedlula olwalowo onikela ngokuphila kwakhe* ngenxa yabangane bakhe. 14  Lingabangane bami nxa lisenza engililaya khona. 15  Kangisalibizi ngokuthi liyizigqili ngoba isigqili kasikwazi okwenziwa yinkosi yaso. Kodwa ngilibiza ngokuthi lingabangane bami ngoba sengilitshele zonke izinto engizizwe ngoBaba. 16  Kalizange lingikhethe, kodwa yimi engalikhethayo, ngalibeka ukuthi liqhubeke lithela izithelo lokuthi izithelo zenu zihlale zikhona ukuze loba yini eliyicela kuBaba ngebizo lami alinike yona. 17  “Ngililaya ukuthi lenze izinto lezi ukuze lithandane. 18  Nxa umhlaba ulizonda, liyakwazi ukuthi waqala ngokuzonda mina ungakalizondi lina. 19  Ngabe belingabomhlaba lo, umhlaba ubuzathanda okungokwawo. Kodwa umhlaba uyalizonda ngoba kalisibo bomhlaba, kodwa ngilikhethile emhlabeni lo. 20  Hlalani likhumbula ilizwi engalitshela lona elithi: Inceku kayinkulu kulenkosi yayo. Nxa bengihlukuluzile, lani bazalihlukuluza; nxa belalele ilizwi lami, bazalilalela lelenu. 21  Kodwa bazalenza zonke izinto lezi ngenxa yebizo lami ngoba kabamazi Lowo ongithumileyo. 22  Aluba kangizange ngibuye ngazokhuluma labo, bebengasoze babe lesono. Kodwa khathesi kabalaso isizatho sokuzigeza ngesono sabo. 23  Loba ngubani ongizondayo uzonda loBaba. 24  Ngabe bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engakaze yenziwe ngomunye, bebengasoze babe lesono. Kodwa bangibonile futhi bangizondile bazonda loBaba. 25  Lanxa kunjalo, lokhu kwenzakele ukuze kugcwaliseke ilizwi elibhalwe eMthethweni wabo, elithi: ‘Bangizonda kungelasizatho.’ 26  Nxa umsizi efika, engizalithumela yena esuka kuBaba njalo ongumoya weqiniso ovela kuBaba, lo uzafakaza ngami. 27  Ngemva kwalokho, lani kumele lifakaze ngami ngoba belilami kusukela ekuqaleni.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngiyisihlahla samagilebisi.”
Kumbe, “ngomphefumulo wakhe.”