UJohane 14:1-31

  • UJesu yiyo yodwa indlela yokuya kuBaba (1-14)

    • “Mina ngiyindlela leqiniso kanye lokuphila” (6)

  • UJesu uthembisa umoya ongcwele (15-31)

    • “UBaba mkhulu kulami” (28)

14  “Izinhliziyo zenu kazingakhathazeki. Tshengisani ukuthi lilokholo kuNkulunkulu, litshengise lokuthi lilokholo kimi.  Endlini kaBaba kulezindawo ezinengi zokuhlala. Aluba bezingekho bengizalitshela. Ngiya khona ukuyalilungisela indawo.  Nxa sengihambile ngayalilungisela indawo ngizaphinda ngibuye, njalo ngizalemukela ekhaya lami ukuze lapho engiyabe ngikhona lani libe khona.  Liyayazi indlela eya lapho engiyakhona.”  UTomasi wathi kuye: “Nkosi, kasikwazi ukuthi uyangaphi. Manje singayazi njani indlela?”  UJesu wathi kuye: “Mina ngiyindlela leqiniso kanye lokuphila. Kakho ongeza kuBaba ngaphandle kokuthi eze ngami.  Ngabe lina madoda belingazi mina, belizamazi loBaba. Kusukela khathesi selimazi futhi selimbonile.”  UFiliphu wathi kuye: “Nkosi, sitshengise uYihlo sihle sisuthiseke.”  UJesu wathi kuye: “Filiphu, utsho ukuthi kawukangazi mina sengibe lani madoda okwesikhathi eside kangaka? Loba ngubani ongibonileyo usembonile loBaba. Pho kungani usithi, ‘Sitshengise uYihlo’? 10  Kalikholwa kanti ukuthi ngimunye loBaba lokuthi uBaba munye lami? Kangilitsheli izinto engizicabangela zona, kodwa uBaba ohlala emunye lami wenza imisebenzi yakhe. 11  Ngikholwani nxa ngilitshela ukuthi ngimunye loBaba lokuthi uBaba munye lami, kumbe likholwe ngenxa yemisebenzi yami. 12  Ngiqinisile sibili ngithi kini, loba ngubani otshengisa ukuthi ulokholo kimi uzakwenza imisebenzi engiyenzayo futhi uzakwenza imisebenzi emikhulu ukwedlula le ngoba mina sengisiya kuBaba. 13  Kanti njalo loba yini eliyicela ngebizo lami ngizayenza ukuze uBaba akhazinyuliswe ngeNdodana. 14  Nxa lingacela loba yini ngebizo lami ngizayenza. 15  “Nxa lingithanda, lizayilalela imilayo yami. 16  Ngizacela uBaba njalo uzalinika omunye umsizi* ukuthi abe lani kuze kube nini lanini, 17  umoya weqiniso, ongeke wemukelwe ngumhlaba ngenxa yokuthi umhlaba kawuwuboni njalo kawuwazi. Lina liyawazi ngoba ukini futhi uhlala ulani. 18  Kangisoze ngilitshiye lizintandane.* Ngiyabuya kini. 19  Ngesikhatshana nje umhlaba kawusoze uphinde ungibone kodwa lina lizangibona, njalo lizaphila ngoba mina ngiyaphila. 20  Ngalelolanga lizakwazi ukuthi ngimunye loBaba lokuthi lina limunye lami, kanye lokuthi mina ngimunye lani. 21  Loba ngubani olemilayo yami futhi oyilalelayo nguye ongithandayo. Besekusithi loba ngubani ongithandayo uzathandwa nguBaba njalo lami ngizamthanda ngiziveze kuye.” 22  UJudasi (hatshi uJudasi Iskariyothi) wathi kuye: “Nkosi, sekutheni usufuna ukuziveza kithi hatshi emhlabeni?” 23  UJesu wamphendula wathi: “Loba ngubani ongithandayo uzalilalela ilizwi lami. UBaba uzamthanda futhi sizabuya kulowomuntu sihlale laye. 24  Loba ngubani ongangithandiyo kawalaleli amazwi ami. Ilizwi elilizwayo kayisilo lami kodwa ngelikaBaba ongithumileyo. 25  “Ngilitshele izinto lezi ngiseselani. 26  Kodwa umsizi, umoya ongcwele uBaba azawuthumela ngebizo lami, uzalifundisa izinto zonke njalo uzalikhumbuza zonke izinto engilitshele zona. 27  Ngilitshiyela ukuthula; ngilinika ukuthula kwami. Angiliniki ukuthula ngendlela umhlaba onika ngayo. Izinhliziyo zenu kazingakhathazeki futhi kazingapheli amandla ngokwesaba. 28  Lizwile ukuthi ngithe kini, ‘Ngiyahamba njalo ngizaphenduka kini.’ Aluba belingithanda belizathokoza ngokuthi ngiya kuBaba ngoba uBaba mkhulu kulami. 29  Khathesi-ke sengilitshele lokhu kungakenzakali ukuze likholwe nxa sekusenzakala. 30  Kangisoze ngiqhubeke ngikhuluma lani okunengi ngoba umbusi womhlaba uyeza futhi kalamandla phezu kwami. 31  Kodwa ngenza njengoba nje uBaba engilayile ukuze umhlaba ukwazi ukuthi ngiyamthanda uBaba. Sukumani sisuke lapha.

Amabala angaphansi

Kumbe, “umduduzi.”
Kumbe, “lifelwe.”