UJohane 10:1-42

 • Umelusi lezibaya zezimvu (1-21)

  • UJesu ngumelusi omuhle (11-15)

  • “Ngilezinye izimvu” (16)

 • AmaJuda ahlangana loJesu eMkhosini Wokunikela Ithempeli (22-39)

  • AmaJuda amanengi kawafuni ukukholwa (24-26)

  • “Izimvu zami ziyalilalela ilizwi lami” (27)

  • INdodana imunye loYise (30, 38)

 • Abanengi abangaphetsheya kweJodani bayakholwa (40-42)

10  “Ngiqinisile sibili ngithi kini, lowo ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa okhwela angene ngenye indawo, ulisela njalo uyisigebenga.  Ongena ngesango nguye umelusi wezimvu.  Olinda esangweni uyamvulela futhi izimvu ziyalilalela ilizwi lakhe. Izimvu zakhe uzibiza ngamabizo, azikhokhele aphume lazo.  Nxa esezikhiphile zonke ezakhe, uhamba phambi kwazo njalo ziyamlandela ngoba ziyalazi ilizwi lakhe.  Kazingeke zilandele umuntu ezingamaziyo kodwa ziyambalekela ngoba kazilazi ilizwi lezihambi.”  UJesu wabatshela umzekeliso lo kodwa kabazange bazwisise ukuthi wayesitshoni.  Ngakho uJesu waphinda wathi: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, mina ngilisango izimvu ezingena ngalo.  Bonke ababuye bezenza mina bangamasela futhi bayizigebenga, kodwa izimvu kazizange zibalalele.  Mina ngilisango; loba ngubani ongena ngami uzasindiswa njalo uzangena aphume, athole amadlelo. 10  Nxa isela lifika liyabe lilande ukuzontshontsha lokubulala lokutshabalalisa kuphela. Mina ngabuya ukuze abantu bathole ukuphila futhi baphile isikhathi eside. 11  Ngingumelusi omuhle. Umelusi omuhle unikela ngokuphila kwakhe* ngenxa yezimvu zakhe. 12  Indoda eqhatshiweyo engasimelusi futhi engasimnikazi wezimvu iyathi ibona impisi isiza itshiye izimvu ibaleke, impisi ifike ibambe ezinye, ezinye zisabalale, 13  ngoba yona iqhatshiwe, kayilandaba lezimvu. 14  Mina ngingumelusi omuhle. Ngiyazazi ­izimvu zami lezimvu zami ziyangazi, 15  njengoba nje loBaba engazi njalo lami ngimazi uBaba. Nginikela ngokuphila kwami* ngenxa yezimvu zami. 16  “Ngilezinye izimvu ezingasizo zalesi isibaya. Lazo kumele ngizilethe, futhi zizalilalela ilizwi lami, zibe ngumhlambi owodwa phansi komelusi oyedwa. 17  Yikho uBaba engithanda, ngoba nginikela ngokuphila kwami* ukuze ngiphinde ngikwamukele. 18  Kakho ongangithathela khona kodwa ngikunikela ngokuthanda kwami. Ngilelungelo lokukunikela njalo ngilelungelo lokuphinda ngikwamukele. Umlayo lo ngawuphiwa nguBaba.” 19  AmaJuda aphinda adabukana phakathi ngenxa yamazwi la. 20  Amanengi ayesithi: “Uledimoni futhi usephambene. Limlalelelani?” 21  Abanye bathi: “La akusimazwi omuntu oledimoni. Kambe idimoni lingavula amehlo eziphofu?” 22  Ngalesosikhathi eJerusalema kwaba loMkhosi Wokunikela Ithempeli, njalo kwakusebusika. 23  UJesu wayesethempelini ehamba endleleni* okwakuthiwa ngekaSolomoni. 24  AmaJuda asembuthanela athi kuye: “Kuzaze kube nini usitshiya silenga? Nxa kunguwe uKhristu sitshele kucace.” 25  UJesu waphendula wathi: “Ngilitshelile kodwa kalikholwa. Imisebenzi engiyenza ngebizo likaBaba iyafakaza ngami. 26  Kodwa lina kalikholwa ngoba kalisizozimvu zami. 27  Izimvu zami ziyalilalela ilizwi lami, ngiyazazi njalo ziyangilandela. 28  Ngizinika ukuphila okungapheliyo. Kazisoze zibhujiswe loba sekutheni futhi kakho ozazihluthuna esandleni sami. 29  Lokho uBaba angiphe khona kuqakatheke kulazo zonke izinto njalo kakho ongahluthuna izimvu esandleni sikaBaba. 30  Mina loBaba simunye.”* 31  AmaJuda aphinda adobha amatshe efuna ukumkhanda ngawo. 32  UJesu wasesithi kuwo: “Ngilitshengisile imisebenzi kaBaba eminengi emihle. Yiwuphi phakathi kwayo elifuna ukungitshayela wona ngamatshe?” 33  AmaJuda amphendula athi: “Kasikutshayeli umsebenzi omuhle, sikutshayela ukuthuka uNkulunkulu ngoba uzenza unkulunkulu wena ungumuntu.” 34  UJesu wawaphendula wathi: “Akubhalwanga yini eMthethweni wenu ukuthi, ‘Ngathi: “Lingonkulunkulu”’? 35  UNkulunkulu wababiza ngokuthi ‘bangonkulunkulu’ labo ilizwi lakhe elabasolayo, futhi wona umbhalo uhlala uliqiniso. 36  Pho kungani lisithi mina engangcweliswa nguBaba ngasengithunywa emhlabeni ngithuka uNkulunkulu ngenxa yokuthi ngithe, ‘NgiyiNdodana kaNkulunkulu’? 37  Nxa ngingenzi imisebenzi kaBaba, lingaze langikholwa. 38  Kodwa nxa ngisenza yona, yikholweni lanxa mina lingangikholwa, ukuze lazi njalo liqhubeke lisazi ukuthi uBaba munye lami, lami ngimunye loBaba.” 39  Ngakho bazama futhi ukumbamba, kodwa wasuka kubo. 40  Waphinda waya ngaphetsheya kweJodani, lapho uJohane ayebhabhathizela khona ekuqaleni, wafika wahlala kuleyondawo. 41  Abantu abanengi babuya kuye njalo babesithi: “UJohane kazange enze ngitsho lesimangaliso esisodwa, kodwa zonke izinto uJohane azikhulumayo ngendoda le zaziliqiniso.” 42  Abanengi endaweni le bakholwa kuye.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngomphefumulo wakhe.”
Kumbe, “ngomphefumulo wami.”
Kumbe, “ngomphefumulo wami.”
Indlela le yayilophahla.
Kumbe, “simanyene.”