UJakhobe 5:1-20

  • Ukuxwayisa abanothileyo (1-6)

  • UNkulunkulu uyababusisa ababekezelayo labaqiniselayo (7-11)

  • “UYebo” wenu kabe nguyebo (12)

  • Umthandazo owenziwa ngokholo uyasebenza (13-18)

  • Ukunceda isoni ukuthi siphenduke (19, 20)

5  Zwanini lina elinothileyo, khalani futhi lilile ngenxa yosizi oluzalehlela.  Inotho yenu isibolile, lezigqoko zenu sezidliwe yizibungu.*  Igolide lenu lesiliva lenu sekurusile njalo irusi leyo izafakaza okubi ngani futhi izakudla inyama yenu. Elikubutheleleyo kuzakuba njengomlilo ezinsukwini zokucina.  Lalelani! Izisebenzi ezivune emasimini enu ziqhubeka zikhala ngoba kalizibhadalanga iholo lazo, lokukhala kwabavunayo bekhalela uncedo sekufike endlebeni zikaJehova wamabutho.  Liphila ntofontofo, liphilela ukusuthisa izifiso zenu kulumhlaba. Izinhliziyo zenu selizinonisile angathi zinyamazana ezinoniselwa ilanga lokuhlatshwa kwazo.  Seligwebe abanye, labulala olungileyo. Pho yena kaliphikisi yini?  Ngakho bekezelani bafowethu kuze kube yisikhathi sokuba khona kweNkosi. Phela umlimi uqhubeka ezilindele izithelo zomhlabathi eziligugu, etshengisa ukuthi uyazibekezelela kuze kune izulu lokuqala, kune lelokucina.  Lani tshengisani ukuthi liyabekezela, liqinise izinhliziyo zenu ngoba ukuba khona kweNkosi sekusondele.  Lingasolani* bafowethu ukuze lingahlulelwa. UMahluleli usemi emnyango. 10  Bafowethu, lingiselani abaphrofethi abakhuluma ebizweni likaJehova, ababehlupheka futhi bebekezela. 11  Sithi bayathokoza* sibili labo abaqiniselayo! Selezwa ngokuqinisela kukaJobe, labona ukuthi uJehova wacina emenzeleni, ukuthi uJehova ulozwelo kakhulu futhi ulesihawu. 12  Phezu kwakho konke bafowethu, yekelani ukufunga ngezulu loba ngomhlaba kumbe ngesinye isifungo nje. Kodwa “uYebo” wenu kabe nguyebo, “loHatshi” wenu kabe nguhatshi, ukuze lingabi ngabafanele ukwahlulelwa. 13  Ukhona yini phakathi kwenu osebunzimeni? Kaqhubeke ethandaza. Ukhona yini othabileyo? Kahlabele izingoma zokudumisa. 14  Ukhona yini ogulayo phakathi kwenu? Kabize abadala bebandla njalo kabamthandazele, bamgcobe ngamafutha ebizweni likaJehova. 15  Umthandazo owenziwa ngokholo uzakwenza ogulayo* asile futhi uJehova uzamvusa. Kanti njalo nxa enze izono, uzathethelelwa. 16  Ngakho vumani izono zenu komunye lomunye, lithandazelane ukuze lisiliswe. Umthandazo womuntu olungileyo okhuleka encenga ulamandla futhi uyanceda kakhulu.* 17  U-Elija wayengumuntu olemizwa enjengeyethu, kodwa wathi ethandaza ngenhliziyo yonke ecela ukuthi izulu lingani, lakanye kalizange line elizweni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha. 18  Waphinda wathandaza, kwasekusina izulu futhi umhlabathi wathela. 19  Bafowethu, nxa omunye wenu angaduka eqinisweni kodwa omunye abesembuyisela endleleni, 20  yazini ukuthi lowo onceda umuntu oyisoni ambuyisele endleleni eyiyo, uzamsindisa* ekufeni njalo uzasibekela izono ezinengi.

Amabala angaphansi

Kumbe, “yinondo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha litsho izibungu eziphaphayo ezidla amalembu.
Kumbe, “Lingakhononi ngabanye.”
Kumbe, “babusisiwe.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “odiniweyo.”
NgesiGrikhi, “ulamandla nxa ususebenza.”
Kumbe, “uzasindisa umphefumulo walowomuntu.”