UJakhobe 4:1-17

  • Lingabi ngabangane bomhlaba (1-12)

    • Melanani loDeveli (7)

    • Sondelani kuNkulunkulu (8)

  • Isixwayiso ngokuzigqaja (13-17)

    • “Nxa kuyikuthanda kukaJehova” (15)

4  Kuyini okwenza ukuthi phakathi kwenu kube lokulwa lezimpi? Izinto lezi kaziveli ezifisweni zenyama yini eziqhubeka zilwisana lani phakathi kwenu?*  Liyafisa kodwa kalilalutho. Liqhubeka libulala njalo lihawukela kodwa kalizuzi. Liqhubeka lisilwa futhi lisiba lezimpi. Kalilalutho ngoba kaliceli.  Nxa lingacela kalitholi ngoba licela lilenhloso engayisiyo, lisenzela ukusebenzisa elikucelayo ezifisweni zenu zenyama.  Ziphingi,* kalikwazi yini ukuthi ukuba ngumngane womhlaba yikuba yisitha sikaNkulunkulu? Ngakho loba ngubani ofuna ukuba ngumngane womhlaba uzenza isitha sikaNkulunkulu.  Kumbe licabanga ukuthi akulasizatho sokuthi umbhalo uthi: “Umoya wokuba lomona ophakathi kwethu uqhubeka uzifisa kakhulu izinto zonke”?  Lanxa kunjalo, umusa omkhulu asenzela wona ungcono. Yikho umbhalo usithi: “UNkulunkulu umelana labaziphakamisayo, kodwa ulomusa omkhulu kwabathobekileyo.”  Ngakho-ke zehliseni kuNkulunkulu; kodwa melanani loDeveli, uzalibalekela.  Sondelani kuNkulunkulu, laye uzasondela kini. Gezani izandla zenu lina zoni, njalo lihlambulule izinhliziyo zenu lina abangqondombili.  Dabukani emoyeni, lilile futhi likhale. Ukuhleka kwenu kakuntshintshe kube yikulila, lentokozo yenu ibe yikuphelelwa lithemba. 10  Zithobeni phambi kukaJehova, yena uzaliphakamisa. 11  Bafowethu, yekelani ukuchothozana. Loba ngubani okhuluma kubi ngomzalwane kumbe owahlulela umzalwane wakhe ukhuluma okuphikisana lomthetho njalo wahlulela umthetho. Manje nxa usahlulela umthetho kawukwenzi okusemthethweni kodwa usungumahluleli. 12  KuloMtshayi Wemithetho loMahluleli oyedwa kuphela, lowo olamandla okusindisa lokubhubhisa. Kodwa wena ungubani ukuthi wahlulele umakhelwane wakho? 13  Zwanini-ke lina elithi: “Lamuhla kumbe kusasa sizakuya edolobheni leliya siyehlala khona okomnyaka owodwa njalo sizakwenza ibhizimusi sithole inzuzo,” 14  kodwa lingakwazi ukuthi ukuphila kwenu kuzabe kunjani kusasa. Phela liyinkungu ebonakala okwesikhatshana nje ibisinyamalala. 15  Lina kumele lithi: “Nxa kuyikuthanda kukaJehova, sizaphila senze lokhu loba lokhuya.” 16  Kodwa liyazigqaja lizitshaya isifuba. Konke ukuzitshaya isifuba okunjalo kubi. 17  Yikho nxa umuntu ekwazi ukuthi angakwenza njani okuqondileyo kodwa angakwenzi, wenza isono.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ezithweni zenu.”
Kumbe, “Lina bantu abangathembekanga.”