UJakhobe 3:1-18

  • Ukuthambisa ulimi (1-12)

    • Kababanengi okumele bafundise (1)

  • Ukuhlakanipha okuvela phezulu (13-18)

3  Bafowethu, kababanengi phakathi kwenu okumele bafundise, njengoba lisazi ukuthi sizakwahlulelwa kabuhlungu kulabanye.  Phela sonke siyaphambanisa* izikhathi ezinengi. Nxa umuntu engaphambanisi* ngelizwi, uyabe ephelele* njalo esenelisa ukuwufaka amatomu wonke umzimba wakhe.  Nxa sifaka amatomu emlonyeni webhiza ukuze silenze lisilalele, siyabe siqondisa lomzimba walo wonke.  Khangelani lemikhumbi: Mikhulu kakhulu njalo iqhutshwa yimimoya elamandla, kodwa iqondiswa ngokuluphini okuncane ukuze iye loba ngaphi umtshayeli afuna iye khona.  Lolimi luyisitho somzimba esincane. Lanxa kunjalo luyazikhukhumeza kakhulu. Ake licabange ukuthi ihlathi elikhulu lithungelwa ngumlilo omncane njani!  Ulimi lalo lungumlilo. Ulimi lumela konke okungalunganga okusezithweni zemizimba yethu ngoba lungcolisa umzimba wonke futhi luthungela* ukuphila komuntu ngomlilo, njalo lona luthungelwa yiGehena.*  Yonke imihlobo yezinyamazana zeganga leyezinyoni leyezinanakazana* kanye leyezidalwa zaselwandle iyathanjiswa, futhi ithanjiswe ngabantu.  Kodwa kakho ongathambisa ulimi. Aluqondiseki njalo luyalimaza, lugcwele itshefu ebulalayo.  Ngalo sidumisa uJehova uBaba futhi ngalo siqalekisa abantu abenziwa “ngomfanekiso kaNkulunkulu.” 10  Emlonyeni munye kuphuma isibusiso lesiqalekiso. Bafowethu, akuqondanga ukuthi izinto lezi zenzakale. 11  Kambe emthonjeni owodwa kungagobhoza amanzi amnandi lamanzi ababayo? 12  Bafowethu, isihlahla somkhiwa singathela ama-oliva yini loba isihlahla samagilebisi sithele umkhiwa? Lamanzi alesawudo ngeke akhiphe amanzi amnandi. 13  Ngubani ohlakaniphileyo lozwisisayo phakathi kwenu? Katshengise ngokuziphatha kwakhe okuhle ukuthi imisebenzi yakhe uyenza emnene futhi ubumnene lobo buvela ekuhlakanipheni. 14  Kodwa nxa lilomhawu omubi futhi lithanda izingxabano ezinhliziyweni zenu, lingazikhukhumezi liqambela iqiniso amanga. 15  Lokhu ayisikho ukuhlakanipha okuvela phezulu; ngokomhlaba, kukhokhelwa yizifiso zenyama* ­futhi kulesidimoni. 16  Lapho okulomhawu lengxabano khona, kulengxabangxoza layo yonke into embi. 17  Kodwa ukuhlakanipha okuvela phezulu, okokuqala kumsulwa, besekusiba lokuthula, njalo kuyazwisisa, kuzimisele ukulalela, kugcwele isihawu lezithelo ezinhle, akubandlululi futhi akuzenzisi. 18  Kanti njalo isithelo sokulunga sihlanyelwa lapho okulokuthula khona kusenzelwa labo* abenza ukuthi kube lokuthula.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “siyakhubeka.”
NgesiGrikhi, “engakhubeki.”
Kumbe, “engelasono.”
Kumbe, “lulumathisa.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “leyezidalwa ezihuquzelayo.”
Kumbe, “kulobunyamazana.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “sihlanyelwa yilabo.”