KwabaseRoma 8:1-39

  • Ukuphila lenkululeko kutholakala ngomoya (1-11)

  • Umoya wokuba ngamadodana uyafakaza (12-17)

  • Okudaliweyo kulindele inkululeko yabantwana bakaNkulunkulu (18-25)

  • ‘Umoya uyasincengela’ (26, 27)

  • Ababezakhethwa nguNkulunkulu (28-30)

  • Ukunqoba ngothando lukaNkulunkulu (31-39)

8  Ngakho labo abamanyene loKhristu uJesu kabalacala,  ngoba umthetho womoya usulinike ukuphila ukuze liphile limunye loKhristu uJesu njalo usulikhululile emthethweni wesono lokufa.  Lokho uMthetho owawungenelisi ukukwenza ngenxa yobuthakathaka benyama, uNkulunkulu wakwenza ngokuthuma iNdodana yakhe isesimeni somuntu olesono ukuze isuse isono, isilahle isono esisenyameni  ukuze izinto ezilungileyo ezifuneka eMthethweni zigcwaliseke kithi esihamba ngomoya hatshi ngenyama.  Abaphila ngokuvumelana lenyama bahlala becabanga izinto zenyama kodwa abaphila ngokuvumelana lomoya bahlala becabanga izinto zomoya.  Ukuhlala ucabanga izinto zenyama kuphetha ngokufa kodwa ukuhlala ucabanga izinto zomoya kuphetha ngokuphila kanye lokuthula,  ngoba labo abahlala becabanga izinto zenyama bacina beyizitha zikaNkulunkulu ngenxa yokuthi inyama kayiwulaleli umthetho kaNkulunkulu futhi ayingeke yawulalela.  Ngakho abavumelana lenyama kabangeke bamthokozise uNkulunkulu.  Loba kunjalo, nxa lingavumelani lenyama njalo likhokhelwa ngumoya ekuphileni kwenu umoya kaNkulunkulu uyabe uhlala kini sibili. Kodwa loba ngubani ongelawo umoya kaKhristu, lowomuntu kayisuye kaKhristu. 10  Nxa uKhristu emanyene lani, umzimba ufile ngenxa yesono kodwa umoya uyikuphila ngenxa yokulunga. 11  Yikho nxa kuyikuthi umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo uhlala kini, lowo owavusa uKhristu uJesu kwabafileyo uzakwenza lokuthi imizimba yenu efayo iphile ngomoya wakhe ohlala kini. 12  Ngakho bafowethu silomlandu sibili, kodwa kayisiwo wokuthi siphile ngezifiso zenyama. 13  Nxa liphila ngokuvumelana lenyama lizakufa loba sekutheni, kodwa nxa lingabulala izenzo zomzimba ngomoya, lizaphila 14  ngoba bonke abakhokhelwa ngumoya kaNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu sibili. 15  Angithi lina kalamukelanga umoya wokuba yizigqili obangela ukuthi liphinde lesabe. Lamukela umoya wokuba ngamadodana njalo ngomoya lo simemeza sisithi: “Abha,* Baba!” 16  Umoya wona ngokwawo ufakaza kanye lomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. 17  Manje nxa singabantwana siyizindlalifa, izindlalifa zikaNkulunkulu sibili lezindlalifa kanye loKhristu, njalo nxa singahlupheka loKhristu sizakhazinyuliswa kanye laye. 18  Inhlupho esihlangana lazo khathesi ngizibona zingatsho lutho nxa ngiziqathanisa lenkazimulo ezavezwa kithi, 19  ngoba okudaliweyo kulindele ngabomvu ukuvezwa kwamadodana kaNkulunkulu. 20  Okudaliweyo kwenziwa kwaphila impilo engelancedo kungasintando yakho kodwa kungekaNkulunkulu, njalo kwakulethemba lokuthi 21  okudaliweyo khona ngokwakho kuzakhululwa ebugqilini bokonakala kuthole inkululeko ekhazimulayo yabantwana bakaNkulunkulu. 22  Siyakwazi ukuthi konke okudaliweyo kuqhubeka kububula ndawonye futhi kusebuhlungwini kuze kube khathesi. 23  Kanti njalo thina ngokwethu esamukele umoya ongcwele oyizithelo zokuqala, siyabubula ngaphakathi kwethu ngapha sikulindele ngokutshiseka ukuba ngamadodana, ngokukhululwa emizimbeni yethu yenyama kusetshenziswa inhlawulo. 24  Sasindiswa ethembeni leli. Kodwa ithemba elibonakalayo kayisilo themba ngoba umuntu angaba njani lethemba ngento ayikhangeleyo? 25  Kodwa nxa sithemba lokho esingakuboniyo siqhubeka sikulindele ngokubekezela. 26  Lomoya lawo uyasincedisa ebuthakathakeni bethu ngoba uhlupho yikuthi kasikwazi lokho okumele sikuthandazele nxa sekumele sithandaze kodwa umoya wona ngokwawo uyasincengela lanxa singelamazwi okuchaza ukububula kwethu. 27  Lanxa kunjalo, lowo ohlola izinhliziyo uyakwazi okutshiwo ngumoya ngoba umoya uncengela abangcwele ngokuvumelana lentando kaNkulunkulu. 28  Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi yonke imisebenzi yakhe ibambisane ukuze ancede abamthandayo, labo ababizwe ngokuphathelane lenjongo yakhe, 29  ngoba kusukela ekuqaleni wayekwazi mayelana lalabo ayezabakhetha wasesenza isinqumo sokuthi babezakuba njengomfanekiso weNdodana yakhe, leyo eyayizakuba lizibulo phakathi kwabafowabo abanengi. 30  Phezu kwalokho, labo ayebakhethile yibo futhi ababizayo. Laba ababizayo yibo futhi athi balungile. Bona laba athi balungile yibo njalo abakhazimulisayo. 31  Pho sithini ngalezizinto? Nxa uNkulunkulu elathi, ngubani ongamelana lathi? 32  Njengoba engazange athikaze ukunikela ngeNdodana yakhe kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke, pho yena leNdodana yakhe bangehlulwa yini ukuthi basinike ngesihle zonke ezinye izinto? 33  Ngubani ozamangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu? Phela uNkulunkulu nguye othi balungile. 34  Ngubani ozabagweba? Kakho ngoba uKhristu uJesu nguye owafa njalo wavuswa kwabafileyo. Kanti njalo nguye ohlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu futhi uyasincengela. 35  Kambe ngubani ozasehlukanisa lothando lukaKhristu? Kungaba yikuhlupheka yini, kumbe ubunzima, kumbe ukuhlukuluzwa, kumbe ukulamba, kumbe ukuswela izigqoko,* kumbe ingozi kumbe inkemba? 36  Njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Ngenxa yakho sesikhangelane lokufa usuku lonke njalo sesibalwa ngokuthi siyizimvu ezizahlatshwa.” 37  Kodwa kukho konke lokhu siyanqoba ngokupheleleyo ngalowo owasithandayo, 38  ngoba ngileqiniso lokuthi kungaze kube yikufa, loba ukuphila, loba izingilosi, loba ohulumende, loba izinto ezikhona khathesi loba ezizakuza, loba amandla, 39  loba ukuphakama, loba ukutshona, loba yini edaliweyo, akusoze kusehlukanise lothando lukaNkulunkulu esilutshengiswa ngoKhristu uJesu iNkosi yethu.

Amabala angaphansi

Leli libala lesiHebheru kumbe elesi-Aramayikhi elitsho ukuthi “O! Baba.”
NgesiGrikhi, “ubunqunu.”