KwabaseRoma 7:1-25

  • Umzekeliso ochasisa ukukhululwa eMthethweni (1-6)

  • UMthetho wenza isono saziwa (7-12)

  • Ukulwisana lesono (13-25)

7  Kambe kalikwazi bafowethu ukuthi uMthetho uyinkosi yomuntu nxa esaphila? (Lapha ngikhuluma labantu abawaziyo umthetho.)  Ngokwesibonelo, emthethweni owesifazana otshadileyo ubotshelwe kumkakhe nxa esaphila, kodwa umkakhe angafa, owesifazana lo usekhululiwe emthethweni womkakhe.  Ngakho nxa angatshada lenye indoda umkakhe esaphila, uyabe ephinga, kodwa nxa umkakhe esefile, usekhululiwe emthethweni womkakhe, uyabe engaphingi nxa angatshada lenye indoda.  Bafowethu, lani lafa eMthethweni kusetshenziswa umzimba kaKhristu ukuze libe ngabakhe, yena owavuswa kwabafileyo ukuze sithele izithelo kuNkulunkulu.  Ngesikhathi sisaphila mayelana lezifiso zenyama, uMthetho waveza izinkanuko zesono ezazisebenza emizimbeni yethu,* njalo zona zenza sathela izithelo ezibangela ukufa.  Kodwa khathesi sesikhululiwe eMthethweni ngenxa yokuthi sesafa kulokho okwakusibophile, ukuze sibe yizigqili ngendlela entsha sikhokhelwa ngumoya, hatshi ngendlela endala sikhokhelwa ngumthetho obhaliweyo.  Pho sithini? UMthetho uyisono yini? Ngitsho sibili! Vele ngangingasoze ngisazi isono ngabe uMthetho kawuzange ubekhona. Ngokwesibonelo, ngangingasoze ngikwazi ukuthi kuyini ukuhawukela ngabe uMthetho kawuzange uthi: “Ungahawukeli.”  Kodwa isono savulelwa ithuba ngumlayo, sangenza ngahawukela yonke into ngoba isono sasifile kungelamthetho.  Ngangiphila umthetho ungakabi khona. Kodwa kwathi umlayo ufika, isono saphinda saphila, mina ngafa, 10  njalo ngabona ukuthi umlayo okwakumele ungise ekuphileni wawungisa ekufeni. 11  Isono savulelwa ithuba ngumlayo, sangihuga sangibulala ngawo. 12  Ngakho uMthetho ngokwawo ungcwele, umlayo lawo ungcwele, ulungile njalo muhle. 13  Pho okuhle yikho okwabangela ukuthi ngife yini? Ngitsho sibili! Ngabulawa yisono, ukuze kuvezwe ukuthi isono sisebenzisa okuhle* ukuze singibulale, njalo umlayo uyakuveza ukuthi isono sibi kakhulu. 14  Siyakwazi ukuthi uMthetho uvela kuNkulunkulu kodwa mina ngingumuntu wenyama, owathengiselwa esonweni. 15  Engikwenzayo angikuzwisisi, ngoba lokho engifisa ukukwenza kangihlali ngikwenza, kodwa ngenza lokho engikuzondayo. 16  Loba kunjalo, nxa ngingenza lokho engingakufisiyo, ngiyavuma ukuthi uMthetho muhle. 17  Kodwa khathesi akuseyimi engikwenzayo, sekuyisono esihlala kimi, 18  ngoba ngiyakwazi ukuthi akulalutho oluhle oluhlala ngaphakathi kwami, okutsho ukuthi enyameni yami. Ngilaso isifiso sokwenza okuhle kodwa kangenelisi ukukwenza. 19  Okuhle engikufisayo angikwenzi kodwa okubi engingakufisiyo yikho engihlala ngikwenza. 20  Manje nxa ngisenza engingakufisiyo akuseyimi engikwenzayo, sekusenziwa yisono esihlala kimi. 21  Ngakho phakathi kwami kulomthetho lo othi: Nxa ngifisa ukwenza okuqondileyo, okubi kuyabe kukimi khonapho. 22  Ngiyathokoza sibili ngomthetho kaNkulunkulu mayelana lomuntu enginguye ngaphakathi, 23  kodwa nginanzelela ukuthi emzimbeni wami* kulomunye umthetho olwisana lomthetho wengqondo yami ongenza ngithunjwe ngumthetho wesono osemzimbeni wami.* 24  Ngaze ngahawula! Kambe ngubani ozangikhulula emzimbeni lo ozangibulalisa? 25  Kabongwe uNkulunkulu ngoJesu Khristu iNkosi yethu! Yikho-ke, engqondweni yami ngiyisigqili somthetho kaNkulunkulu kodwa enyameni yami ngiyisigqili somthetho wesono.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ezithweni zethu.”
Lapha kutshiwo uMthetho kaNkulunkulu.
NgesiGrikhi, “ezithweni zami.”
NgesiGrikhi, “osezithweni zami.”