KwabaseRoma 6:1-23

  • Impilo entsha ngokubhabhathizelwa kuKhristu (1-11)

  • Lingavumi ukuthi isono sibuse emizimbeni yenu (12-14)

  • Abaseyizozigqili zesono, sebeyizigqili zikaNkulunkulu (15-23)

    • Imbadalo yesono yikufa; isipho sikaNkulunkulu yikuphila (23)

6  Pho sithini? Siqhubeke sisesonweni yini ukuze umusa omkhulu wande?  Ngitsho sibili! Angithi sesafa ekuphileni ngendlela yesono,* manje singaqhubeka njani siphila phakathi kwaso?  Kumbe kalikwazi yini ukuthi sonke esabhabhathizelwa kuKhristu uJesu sabhabhathizelwa ekufeni kwakhe?  Ngakho sangcwatshwa kanye laye ngokubhabhathizelwa ekufeni kwakhe ukuze lathi sihambe ngempilo entsha njengoKhristu owavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaBaba.  Njengoba sesimunye laye ngokufa njengaye, sileqiniso lokuthi sizakuba munye laye ngoba sizavuswa njengaye.  Siyakwazi ukuthi ubuntu bethu obudala babethelwa kanye laye esigodweni ukuze umzimba wethu olesono ungabi lamandla phezu kwethu, ukuze singaqhubeki siyizigqili zesono.  Phela lowo osefile usekhululiwe esonweni* sakhe.  Kanti njalo nxa sife loKhristu siyakholwa ukuthi sizaphila laye futhi.  Njengoba uKhristu esevusiwe kwabafileyo, siyakwazi ukuthi kasoze aphinde afe; ukufa kakuseyiyo nkosi phezu kwakhe 10  ngoba ukufa akufayo kwakuyikufa kanye kuphela ukuze akhiphe isono njalo kasoze aphinde afe, kodwa impilo ayiphilayo uyiphilela uNkulunkulu. 11  Lani zibaleni ngokuthi lingabafileyo ekuphileni ngendlela yesono, lokuthi lingabaphilayo ekwenzeni intando kaNkulunkulu ngoKhristu uJesu. 12  Ngakho lingavumi ukuthi isono siqhubeke siyinkosi sibusa emizimbeni yenu efayo, ukuze lingalandeli izinkanuko zayo. 13  Lingaqhubeki linikela imizimba yenu* esonweni ukuthi ibe yizikhali zokungalungi. Zinikeleni kuNkulunkulu njengababefile kodwa asebephila khathesi, njalo nikelani imizimba yenu* kuNkulunkulu ibe yizikhali zokulunga. 14  Isono akumelanga sibe yinkosi yenu ngoba kalikho ngaphansi komthetho kodwa lingaphansi komusa omkhulu. 15  Pho sithini? Sesingona yini ngenxa yokuthi kasikho ngaphansi komthetho kodwa singaphansi komusa omkhulu? Ngitsho sibili! 16  Kanti kalikwazi yini ukuthi nxa lizinikela kuloba ngubani lisiba yizigqili ezimlalelayo, liyizigqili zalowomuntu elimlalelayo? Nxa liyizigqili zesono lizaphetha lifile, kodwa nxa liyizigqili zokulalela lizahamba ekulungeni. 17  Loba kunjalo, kabongwe uNkulunkulu ngokuthi lanxa laliyizigqili zesono, layilalela ngenhliziyo yonke indlela yemfundiso elayamukelayo. 18  Laba yizigqili zokulunga ngoba lakhululwa esonweni. 19  Ngisebenzisa amazwi azwisiswa ngabantu ngenxa yobuthakathaka benu.* Njengoba nje lanikela imizimba yenu ukuthi ibe yizigqili zokungcola kanye lokwephula umthetho okwalenza laba yizephulamthetho, khathesi-ke nikelani imizimba yenu ibe yizigqili zokulunga ukuze lenze okungcwele. 20  Ukulunga kwakungasinkosi yenu liseseyizigqili zesono. 21  Lalithela siphi isithelo ngalesosikhathi? Lalithela izinto ezilenza libe lenhloni khathesi. Phela isiphetho salezozinto yikufa. 22  Kodwa njengoba selakhululwa esonweni laba yizigqili zikaNkulunkulu, selithela isithelo senu ngendlela yobungcwele njalo lizathola ukuphila okungapheliyo, 23  ngoba imbadalo yesono yikufa kodwa isipho esisiphiwa nguNkulunkulu yikuphila okungapheliyo ngoKhristu uJesu iNkosi yethu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “kasisabuswa yisono.”
Kumbe, “usethethelelwe isono.”
NgesiGrikhi, “izitho zenu.”
NgesiGrikhi, “izitho zenu.”
NgesiGrikhi, “benyama yenu.”