KwabaseRoma 5:1-21

  • Sabuyisana loNkulunkulu ngoKhristu (1-11)

  • Ukufa kwaba khona ngo-Adamu, ukuphila kwaba khona ngoKhristu (12-21)

    • Isono lokufa kwafika ebantwini bonke (12)

    • Isenzo esisodwa sokulunga (18)

5  Ngakho-ke njengoba khathesi sekuthiwa silungile ngenxa yokholo, kasiqhubekeni silokuthula loNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Khristu.  Siyenelisa ukwamukela umusa omkhulu esesiwuthola ngenxa yokuba lokholo kuye, njalo kasithokozeni* ngethemba lokwamukela inkazimulo kaNkulunkulu.  Kakusikho lokho kuphela, kodwa kasithokozeni* nxa siphakathi kwenhlupho njengoba sisazi ukuthi inhlupho zenza siqinisele;  ukuqinisela khona kwenza samukelwe nguNkulunkulu; ukwamukelwa nguNkulunkulu khona kwenza sibe lethemba,  njalo ithemba kalisidanisi ngoba uthando lukaNkulunkulu seluthululelwe ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele esawuphiwayo.  Sisesebuthakathaka, uKhristu wafela abantu abayizoni ngesikhathi esibekiweyo.  Phela akujayelekanga ukuthi umuntu afele umuntu olungileyo, lanxa engaba khona ongaba lesibindi sokufela umuntu omuhle.  Kodwa nansi indlela uNkulunkulu atshengisa ngayo ukuthi uyasithanda: uKhristu wasifela siseseyizoni.  Njengoba sekuthiwa silungile ngegazi lakhe, sileqiniso lokuthi sizasindiswa ngaye elakeni lukaNkulunkulu. 10  Nxa sabuyisana loNkulunkulu ngegazi leNdodana yakhe siseseyizitha, kasithandabuzi ukuthi sizasindiswa ngokuphila kwayo njengoba khathesi sesibuyisene loNkulunkulu. 11  Ayisikho kodwa lokhu, okunye okusithokozisayo yikuba lobudlelwano loNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Khristu esesithole ngayo ukubuyisana. 12  Ngakho-ke, njengoba isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, lokufa kwangena ngesono, ngaleyondlela ukufa kwafika ebantwini bonke ngenxa yokuthi bonke bonile—. 13  Isono sasikhona emhlabeni uMthetho ungakabi khona, kodwa kakho okungathiwa wonile kungelamthetho. 14  Lanxa kunjalo, ukufa kwaba yinkosi kwabusa kusukela ku-Adamu kusiya kuMosi, ngitsho laphezu kwalabo abangonanga ngokuphambuka njengo-Adamu, yena ohambelana lalowo owayezakuza. 15  Kodwa isipho kasifanani lesiphambeko. Nxa abanengi bafa ngesiphambeko somuntu oyedwa, kutsho ukuthi abanengi bayancedakala kakhulu ngomusa omkhulu kaNkulunkulu langesipho sakhe samahala somusa omkhulu womuntu oyedwa, uJesu Khristu. 16  Kanti njalo okwalethwa yisipho samahala akufanani lalokho okwalethwa ngumuntu oyedwa owenza isono, ngoba ukwahlulelwa okwabakhona ngemva kwesiphambeko esisodwa kwaba yikulahlwa, kodwa isipho esabakhona ngemva kweziphambeko ezinengi ngesokuthi kuthiwe abanengi balungile. 17  Nxa ngesiphambeko salowomuntu oyedwa ukufa kwaba yinkosi kwabusa ngalowomuntu, sileqiniso lokuthi labo abathululelwa umusa omkhulu kanye lesipho samahala sokulunga bazaphila babe ngamakhosi, ngomuntu oyedwa uJesu Khristu! 18  Ngakho-ke, njengoba abantu bemihlobo yonke balahlwa ngenxa yesiphambeko esisodwa, abantu bemihlobo yonke labo kuzathiwa balungile ngenxa yesenzo esisodwa sokulunga besebethola ukuphila. 19  Njengoba nje abanengi benziwa baba yizoni ngokungalaleli komuntu oyedwa, abanengi kuzathiwa balungile ngokulalela komuntu oyedwa. 20  UMthetho wabekwa ukuze isiphambeko sande, kodwa lapho okwanda khona isono, umusa omkhulu lawo wanda kakhulukazi. 21  Ngenxa yani? Ukuze kuthi njengoba isono saba yinkosi sabusa ndawonye lokufa, umusa omkhulu lawo ube yinkosi ubuse ngokulunga, abantu besebethola ukuphila okungapheliyo ngoJesu Khristu iNkosi yethu.

Amabala angaphansi

Kungahunyutshwa langokuthi, “siyathokoza.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “siyathokoza.”