KwabaseRoma 3:1-31

  • “UNkulunkulu kabe ngoleqiniso” (1-8)

  • Bonke bangaphansi kwesono, abangamaJuda labangamaGrikhi (9-20)

  • Ukulunga kutholakala ngokholo (21-31)

    • Bonke bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu (23)

3  Manje kungcono ngani ukuba ngumJuda njalo kunceda ngani ukusoka?  Kunceda kakhulu ngazo zonke izindlela. Okokuqala, uNkulunkulu waphathisa amaJuda amazwi akhe angcwele.  Pho sithini? Nxa abanye babo babengelakholo, ukungabi lokholo kwabo kwenza uNkulunkulu abe ngongathembekanga yini?  Ngitsho sibili! UNkulunkulu kabe ngoleqiniso lanxa kungaze kutholakale ukuthi wonke umuntu ulamanga, njengoba kubhaliwe ukuthi: “Ukuze amazwi akho atshengise ukuthi wena ulungile njalo unqobe nxa usahlulelwa.”  Pho sithini nxa ukungalungi kwethu kusenza ukuthi ukulunga kukaNkulunkulu kukhanye? Kambe nxa uNkulunkulu eveza ulaka lwakhe kalunganga yini? (Ngikhuluma ngendlela abanye abantu ababona ngayo.)  Ngitsho sibili! Aluba bekunjalo uNkulunkulu ubezawahlulela njani umhlaba?  Kodwa nxa kuyikuthi amanga ami aveza ukuthi uNkulunkulu uqinisile, abantu besebemdumisa, kungani sengisahlulelwa ngokuthi ngiyisoni?  Kungani singathi, “Kasenzeni okubi ukuze kubuye izinto ezinhle,” njengoba nje abanye beqamba amanga besithi sitsho njalo? Isigwebo abazasithola sibafanele labobantu.  Pho sithini? Thina singcono yini? Hatshi! Angithi sesitshilo ukuthi amaJuda lamaGrikhi, bonke bangaphansi kwesono; 10  njengoba kubhaliwe ukuthi: “Kakho umuntu olungileyo, ngitsho loyedwa; 11  kakho olokuqedisisa; kakho odinga uNkulunkulu. 12  Abantu bonke baphambukile, bonke kabasasizi ngalutho, kakho olomusa komunye, ngitsho loyedwa.” 13  “Imiphimbo yabo ilingcwaba elivulekileyo; bayaqila ngolimi lwabo.” “Ezindebeni zabo kuphuma amazwi anjengobuhlungu benyoka.” 14  “Emilonyeni yabo kugcwele ukuqalekisa lamazwi ahlabayo.” 15  “Inyawo zabo zigijimela ukuyachitha igazi.” 16  “Bahlala belimaza abanye futhi bebahlukuluza 17  njalo kabayazi indlela yokuthula.” 18  “Kabamesabi uNkulunkulu.” 19  Siyakwazi ukuthi konke okutshiwo nguMthetho kuyabe kutshelwa abangaphansi koMthetho ukuze imilomo yonke ivalwe njalo umhlaba wonke ufanelwe yisijeziso sikaNkulunkulu. 20  Ngakho kakho okuzathiwa ulungile phambi kwakhe ngokwenza imisebenzi yomthetho ngoba umthetho usinceda ukuthi sisazi kuhle isono. 21  Kodwa ukulunga kukaNkulunkulu sekuvezwe egcekeni kungazange kulandelwe umthetho. Lokhu kufakazwa nguMthetho labaPhrofethi, 22  njalo uNkulunkulu uthi bonke abalokholo balungile ngenxa yokuthi balokholo kuJesu Khristu, ngoba uNkulunkulu kakhethi muntu. 23  Bonke bonile njalo bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu, 24  futhi ngenxa yomusa wakhe omkhulu ubaphe isipho samahala sokuthi kuthiwe balungile, ngokubakhulula ngenhlawulo eyabhadalwa nguKhristu uJesu. 25  UNkulunkulu wamenza waba ngumnikelo ukuze abantu babuyisane laye ngokukholwa egazini likaKhristu. Lokhu wakwenza etshengisa ukuthi ulungile ngoba ukuba lesineke kwamenza wathethelela izono ezenzakala kudala. 26  Wayekwenzela ukuthi aveze ukulunga kwakhe ngalesisikhathi ukuze abe ngolungileyo nxa esithi umuntu olokholo kuJesu ulungile. 27  Manje sikhona yini isizatho sokuthi umuntu azitshaye isifuba? Asikho ngitsho. Uyabe ezigqaja ngawuphi umthetho? Owemisebenzi yini? Hatshi bo, kodwa ngomthetho wokholo, 28  ngoba thina sithi umuntu kuthiwa ulungile ngokholo hatshi ngemisebenzi yokugcina umthetho. 29  Kanti unguNkulunkulu wamaJuda kuphela yini? Kayisuye lowabezizweni futhi yini? Ye, unguNkulunkulu lakubo sibili. 30  Njengoba uNkulunkulu emunye, uzakuthi abasokileyo balungile ngenxa yokholo, aphinde athi abangasokanga balungile ngenxa yokholo lwabo. 31  Manje siwulahle yini umthetho ngenxa yokholo lwethu? Ngitsho sibili! Thina siyawusekela umthetho.

Amabala angaphansi