KwabaseRoma 2:1-29

  • UNkulunkulu wahlulela amaJuda lamaGrikhi (1-16)

    • Indlela umzwangedwa osebenza ngayo (14, 15)

  • AmaJuda kanye loMthetho (17-24)

  • Ukusoka kwenhliziyo (25-29)

2  Ngakho kawulasizatho sokuzigeza wena muntu nxa usahlulela ngoba nxa usahlulela omunye uyazigweba. Phela lawe uyazenza lezozinto owahlulela abanye ngazo.  Siyakwazi ukuthi nxa uNkulunkulu esahlulela labo abahlala besenza lokhu, ukwahlulela kwakhe kuvumelana leqiniso.  Kanti wena muntu ucabanga ukuthi nxa usahlulela abenza izinto lezi kodwa lawe uzenza, uzaphunyuka yini nxa uNkulunkulu esesahlulela?  Kumbe kawulandaba yini lokuthi uNkulunkulu ugcwele umusa lesineke kanye lokubekezela ngoba kawukwazi ukuthi ngomusa lowo uzama ukukunceda ukuthi uphenduke?  Kodwa ngenxa yokuthi wena uyisiqholo njalo ulenhliziyo engaphendukiyo, uzilethela ulaka lukaNkulunkulu. UNkulunkulu uzaluveza mhla esahlulela abantu futhi uzabahlulela ngendlela elungileyo,  abuyisele umuntu ngamunye lokho okufanele imisebenzi yakhe:  abanike ukuphila okungapheliyo labo abatshengisa ukuthi bafuna inkazimulo lodumo kanye lemizimba engatshabalaliyo ngokubambelela emsebenzini omuhle.  Kodwa labo abathanda ingxabano, labangalaleli iqiniso kanye labenza okungalunganga, bazaluzwa ulaka lentukuthelo yakhe.  Wonke umuntu owenza izinto eziyingozi uzahlupheka futhi athwale nzima, kuqale ngomJuda kulandele umGrikhi. 10  Kodwa wonke umuntu owenza okuhle uzathola inkazimulo lodumo kanye lokuthula, kuqale ngomJuda kulandele umGrikhi 11  ngoba uNkulunkulu kakhethi muntu. 12  Bonke abonileyo bengelawo umthetho bazabhubha bengelawo. Kodwa bonke abonileyo bengaphansi komthetho bazakwahlulelwa ngomthetho, 13  ngoba abawuzwayo umthetho kayisibo abalungileyo phambi kukaNkulunkulu, kodwa abenza okutshiwo ngumthetho kuzathiwa balungile. 14  Nxa abantu bezizweni abangelawo umthetho bezenza ngokwemvelo izinto ezisemthethweni, abantu laba bangumthetho bona ngokwabo lanxa bengelawo umthetho. 15  Yibo kanye abatshengisa ukuthi okusemthethweni kubhaliwe ezinhliziyweni zabo, lapho imizwangedwa yabo ifakazelana labo, lalapho imicabango yabo ibasola kumbe ibatshela ukuthi kabalacala. 16  Lokhu kuzakwenzakala mhla uNkulunkulu esebenzisa uKhristu uJesu ukuthi ahlulele izinto abantu abazifihlileyo, njengoba nje zisitsho izindaba ezinhle engizitshumayelayo. 17  Nxa ubizwa ngokuthi ungumJuda futhi uthembele emthethweni, uzigqaja ngoNkulunkulu, 18  uyazi intando yakhe, usamukela izinto eziqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi uwufundisiwe* uMthetho, 19  njalo ungathandabuzi ukuthi wena ungumkhokheli weziphofu lokuthi ukhanyisela abasemnyameni, 20  uqondisa abayizithutha, ufundisa abantwana, uzwisisa ulwazi oluqakathekileyo leqiniso eliseMthethweni 21  futhi ufundisa abanye, kungani ungazifundisi lawe? Wena otshumayela usithi, “Ungantshontshi,” uyantshontsha yini? 22  Wena othi, “Ungaphingi,” uyaphinga yini? Wena owenyanya izithombe, ugqekeza amathempeli yini? 23  Wena ozigqaja ngomthetho, uyamyangisa yini uNkulunkulu ngokwephula uMthetho? 24  Phela kulotshiwe ukuthi: “Ibizo likaNkulunkulu liyathukwa ezizweni ngenxa yenu.” 25  Ukusoka kunceda kuphela nxa usenza okusemthethweni, kodwa nxa uyisephulamthetho, kuyabe sekufanana lokuthi kawusokanga. 26  Yikho nxa umuntu ongasokanga esenza izinto ezilungileyo eziseMthethweni, kuzathiwa usokile lanxa engasokanga, angithi? 27  Nxa umuntu ongasokanga elandela uMthetho, uzakwahlulela wena sephulamthetho kungelani lokuthi wena ulawo umthetho obhaliweyo njalo usokile, 28  ngoba umJuda akusimuntu ongumJuda ngaphandle, lokusoka kweqiniso akusikho kusoka kwangaphandle enyameni. 29  Kodwa umJuda ngulowo ongumJuda ngaphakathi, lokusoka kwakhe yikusoka kwenhliziyo okwenziwa ngomoya hatshi ngomthetho obhaliweyo. Udumo lomuntu lo luvela kuNkulunkulu, kaluveli ebantwini.

Amabala angaphansi

Kumbe, “uwufundiswe ngomlomo.”