KwabaseRoma 16:1-27

  • UPhawuli wethula uFebhi oyisikhonzi (1, 2)

  • Ubingelela amaKhristu aseRoma (3-16)

  • Baxwayiswa ngokuthi bangehlukani (17-20)

  • Babingelelwa ngabasebenza loPhawuli (21-24)

  • Khathesi imfihlo engcwele isisaziwa (25-27)

16  Ngilethulela uFebhi, udadewethu oyisikhonzi ebandleni eliseKhenikhreya,  ukuze limamukele eNkosini ngendlela efanele abangcwele njalo limncedise ngaloba yini ayiswelayo ngoba laye wavikela abanengi njalo wangivikela lami.  Bingelelani uPriska lo-Akhwila abayizisebenzi kanye lami kuKhristu uJesu,  abafake impilo* zabo engozini ngenxa yami* futhi ababongwa yimi kanye lamabandla wonke abezizweni,  libingelele lebandla elibuthana endlini yabo. Bingelelani lo-Ephenethusi engimthandayo, ongomunye wezithelo zikaKhristu zokuqala e-Asiya.  Bingelelani uMariya olisebenzele nzima.  Libingelele lo-Andironikhu loJuniyasi, izihlobo zami ezaziyizibotshwa kanye lami. Abaphostoli bawazi kuhle amadoda la njalo aselesikhathi eside kulami emanyene loKhristu.  Bingelelani u-Ampiliyathu engimthandayo eNkosini,  libingelele lo-Abhanusi oyisisebenzi kanye lathi kuKhristu, loStakhisi engimthandayo. 10  Bingelelani u-Aphele owamukelwa nguKhristu, libingelele lalabo abahlala lo-Aristobhulu. 11  Bingelelani isihlobo sami uHerodiyoni, libingelele lalabo abaseNkosini abahlala loNakhisu. 12  Bingelelani uTrayifina loTrayifosa, abesifazana abayisebenzela nzima iNkosi, libingelele loPhesisi esimthandayo ngoba useyisebenzele gadalala iNkosi. 13  Bingelelani uRufusi okhethiweyo eNkosini, lonina ongumama lakimi. 14  Bingelelani u-Asinkirithu, loFilegoni, loHemesi, loPhathirobha, loHemasi labafowethu abakanye labo, 15  libingelele loFilologu, loJuliya, loNerusi lodadewabo, lo-Olimpasi kanye labo bonke abangcwele abalabo. 16  Bingelelanani ngokuqabuzana okungcwele. Wonke amabandla kaKhristu ayalibingelela. 17  Khathesi-ke ngiyalincenga bafowethu ukuthi libananzelele labo ababangela ukwehlukana labalenza likhubeke, abakwenzayo kuphikisana lalokho elakufundayo. Lingabi lobudlelwano labo 18  ngoba abantu abanjalo bayizigqili zezifiso* zabo hatshi ezeNkosi uKhristu. Bahuga izinhliziyo zabalibeleyo ngokubancoma ngamanga langokubatshela izinto ezimnandi endlebeni. 19  Abantu bonke bayakubona ukuthi liyalalela futhi elikwenzayo kuyangithokozisa. Kodwa ngifuna libe ngabahlakaniphileyo ezintweni ezinhle, libe msulwa kokubi. 20  Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu onika ukuthula achoboze uSathane ngaphansi kwenyawo zenu. Umusa omkhulu weNkosi yethu uJesu kawube lani. 21  UThimothi osebenza lami, lezihlobo zami uLukhiyu, loJasoni, loSosiphatha bayalibingelela. 22  Mina Thethiyu engibhale incwadi le ngiyalibingelela eNkosini. 23  Uyalibingelela uGayu engihlala emzini wakhe, lapho lonke ibandla elibuthana khona. U-Erastu umphathisikhwama* wedolobho lomfowabo uKhwathusi labo bayalibingelela. 24  *—— 25  Izindaba ezinhle engizimemezelayo lokutshumayela ngoJesu Khristu kutshengisa ukuthi uNkulunkulu angaliqinisa. Izindaba lezi ezinhle zimayelana lokwembulwa kwemfihlo engcwele ebilokhu ifihliwe kusukela kudaladala, 26  kodwa khathesi esiveziwe njalo esisaziwa ezizweni zonke ngeMibhalo yesiphrofetho ukuze abantu bakholwe njalo bamlalele. Lokhu kuvumelana lomlayo ovela kuNkulunkulu waphakade. 27  UNkulunkulu onguye yedwa ohlakaniphileyo kakhazinyuliswe ngoJesu Khristu kuze kube nini lanini. Ameni.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “intamo.”
Kumbe, “yomphefumulo wami.”
Kumbe, “zezisu.”
Kumbe, “umphathi.”
Ivesi le kayitholakali kweminye imibhalo yasendulo njalo ubufakazi obukhona butshengisa ukuthi yayingekho eMibhalweni ephefumulelweyo.