KwabaseRoma 15:1-33

  • Yamukelanani ngendlela uKhristu alamukela ngayo (1-13)

  • UPhawuli inceku kwabezizweni (14-21)

  • UPhawuli uhlela uhambo lwakhe (22-33)

15  Kodwa thina esilamandla kufanele sithwale ubuthakathaka balabo abangelamandla kulokuthi sizithokozise thina.  Ngamunye wethu kathokozise umakhelwane wakhe, amenzele okuhle okuzamakha  ngoba loKhristu kazange azithokozise, njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Inhlamba zalabo abakuthethisayo sezehlele kimi.”  Zonke izinto ezabhalwa kudala zabhalelwa ukuthi kufundiswe thina. Lokho kwenza ukuthi sibe lethemba ngoba iMibhalo le isinceda ukuthi siqinisele njalo iyasiduduza.  UNkulunkulu osenza siqinisele njalo osiduduzayo kalincede ukuthi indlela elicabanga ngayo ibe njengaleyo uKhristu uJesu ayecabanga ngayo,  ukuze simanyane simkhazimulise ngelizwi linye* uNkulunkulu, onguYise weNkosi yethu uJesu Khristu.  Yikho-ke yamukelanani njengoba nje loKhristu walamukela, ukuze uNkulunkulu akhazinyuliswe.  Ngilitshela ukuthi uKhristu waba yinceku yabasokileyo emele iqiniso likaNkulunkulu, ukuze atshengise ukuthi ziliqiniso izithembiso uNkulunkulu ayezenze kubokhokho babo,  futhi enze lokuthi izizwe zikhazimulise uNkulunkulu ngenxa yesihawu sakhe, njengoba kubhaliwe ukuthi: “Yikho ngizakudumisa phambi kwezizwe, njalo ngizahlabela ngidumise ibizo lakho.” 10  Uphinda athi: “Jabulani lina zizwe, lijabule labantu bakhe.” 11  Athi futhi: “Dumisani uJehova lonke lina zizwe, bonke abantu kabamdumise.” 12  Kanti njalo u-Isaya uthi: “Kuzakuba lempande kaJese, lowo ozakuba khona ukuze abuse izizwe; izizwe zizathembela kuye.” 13  UNkulunkulu onika ithemba kaligcwalise ngentokozo yonke langokuthula ngoba liyamthemba, ukuze libe lethemba elikhulu* ngenxa yamandla omoya ongcwele. 14  Bafowethu, ngileqiniso lokuthi lizimisele ukwenza konke okuhle njalo lilalo lonke ulwazi, kanye lokuthi liyenelisa ukwelulekana.* 15  Loba kunjalo, kuleminye imicijo engilibhalele yona ngingagudli iguma ukuze ngiphinde ngilikhumbuze yona, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ungenzele umusa omkhulu 16  owokuthi ngibe yinceku kaKhristu uJesu kwabezizweni. Umsebenzi lo ongcwele owezindaba ezinhle zikaNkulunkulu ngiwenzela ukuthi izizwe lezi zibe ngumnikelo owamukelekayo, ongcweliswe ngomoya ongcwele. 17  Ngakho ngilesizatho sokuthokoza ngoKhristu uJesu langenxa yezinto eziphathelane loNkulunkulu. 18  Kangisoze ngikhulume ngaloba yini ngaphandle kwalokho uKhristu akwenzileyo ngami ukuze izizwe zilalele, esebenzisa engikutshoyo lengikwenzayo, 19  kanye lamandla ezibonakaliso lezimangaliso, lamandla omoya ongcwele kaNkulunkulu. Yikho ngazitshumayela ngokugcweleyo izindaba ezinhle ezimayelana loKhristu ngisukela eJerusalema njalo ngabhoda ngaze ngayafika khonale ­e-Ilirikhumu. 20  Lokhu ngakwenza ngihlose ukuthi ngingatshumayeli izindaba ezinhle endaweni lapho abantu abasebelizwile khona ibizo likaKhristu, ukuze ngingakheli phezu kwesisekelo somunye, 21  njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Labo abangawamukelanga umbiko omayelana laye bazabona, lalabo abangazwanga bazazwisisa.” 22  Lokhu kwenze lokuthi ngehluleke kanengi ukuza kini. 23  Kodwa khathesi akuselandawo engingakatshumayeli kuyo ezabelweni lezi. Sekuleminyaka eminengi* ngifisa kakhulu ukuza kini. 24  Yikho-ke ngilethemba lokuthi ngizalibona sengisiya eSpeyini. Nxa sengike ngakholisa ukuba lani okwesikhatshana, lizangiphelekezela okomangwana. 25  Kodwa okwakhathesi sengizakuya eJerusalema ngisiyancedisa abangcwele, 26  ngoba abaseMakhedoniya labase-Akhaya banikele ngezinto zabo bethokoza ukuze zabelwe abangcwele abangabayanga eJerusalema. 27  Kuyabathokozisa sibili ukwenza njalo, njengoba bebevele belomlandu kubo. Nxa abangcwele babelane labezizweni izinto ezivela kuNkulunkulu, kutsho ukuthi labezizweni balomlandu wokubancedisa ngezinto zokuziphilisa. 28  Ngakho nxa sengikwenzile lokhu futhi ngafikisa kuhle umnikelo lo* kubo, ngizadlula kini sengisiya eSpeyini. 29  Phezu kwalokho ngiyakwazi ukuthi lapho engizakuza khona kini ngizafika ngilesibusiso esigcweleyo esivela kuKhristu. 30  Ngiyalincenga-ke bafowethu, ngeNkosi yethu uJesu Khristu langothando oluvela emoyeni ongcwele, ukuthi lincedisane lami ukuthandaza ngenhliziyo yonke kuNkulunkulu, 31  ukuba ngikhululwe ebantwini beJudiya abangakholwayo lokuthi abangcwele abaseJerusalema bayamukele inkonzo engizabenzela yona, 32  ukuze kuthi nxa kuyintando kaNkulunkulu ngifike kini ngithokoza njalo sivuselelane sindawonye. 33  UNkulunkulu onika ukuthula kabe lani lonke. Ameni.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ngomlomo munye.”
Kumbe, “eliphuphumayo.”
Kumbe, “ukufundisana.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “ethile.”
NgesiGrikhi, “isithelo lesi.”