KwabaseRoma 14:1-23

  • Lingahlulelani (1-12)

  • Ungabakhubi abanye (13-18)

  • Sebenzela ukuthi kube lokuthula lokumanyana (19-23)

14  Yemukelani umuntu olobuthakathaka okholweni lwakhe kodwa lingahluleli nxa libona izinto ngendlela etshiyeneyo.*  Ukholo lomunye luyamvumela ukuthi adle konke, kodwa umuntu obuthakathaka udla imibhida kuphela.  Odlayo kangamkhangeleli phansi lowo ongadliyo, longadliyo kangamahluleli lowo odlayo ngoba uNkulunkulu usememukele.  Kanti wena ungubani ukuthi wahlulele inceku yomunye? Ukuma kwayo kumbe ukuwa kwayo kuya ngenkosi yayo njalo izakuma sibili ngoba uJehova uyenelisa ukwenza ukuthi ime.  Omunye uthi ilanga elilodwa liqakathekile kulamanye, kodwa omunye uthi wonke amalanga ayafanana. Ngamunye kaqiniseke engqondweni yakhe ngalokho akukhethileyo.  Lowo othakazelela ilanga elithile wenzela uJehova, lalowo odlayo wenzela uJehova ngoba uyabe embonga uNkulunkulu. Ongadliyo wenzela uJehova, kodwa laye uyabe ebonga uNkulunkulu.  Kakho loyedwa phakathi kwethu oziphilela yena yedwa futhi kakho ozifela yena yedwa,  ngoba nxa siphila siphilela uJehova, njalo nxa sisifa sifela uJehova. Ngakho, kungelani lokuthi siyaphila kumbe siyafa, singabakaJehova.  Yikho-ke uKhristu wafa waphinda waphila ukuze abe yiNkosi yabafileyo labaphilayo. 10  Pho kungani usahlulela umfowenu? Kungani umkhangelela phansi umfowenu? Sonke sizakuma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu sokwahlulela, 11  ngoba kubhaliwe ukuthi: “‘Njengoba nje ngiphila,’ kutsho uJehova, ‘wonke amadolo azaguqa kimi njalo lonke ulimi luzavuma ukuthi nginguNkulunkulu.’” 12  Ngakho ngamunye wethu uzaziphendulela kuNkulunkulu. 13  Yikho kasiyekeleni ukwahlulelana kodwa kasizimiseleni ukuthi singabeki phambi komfowethu into engamkhuba kumbe engamgwenxa. 14  Ngiyakwazi futhi ngiyaqiniseka eNkosini uJesu ukuthi akulalutho olungahlanzekanga lona ngokwalo. Luba ngolungahlanzekanga emuntwini nxa yena elubona lungahlanzekanga. 15  Kodwa nxa umfowenu ekhubeka ngenxa yokudla, wena uyabe utshengisa ukuthi awuselathando. Ungamtshabalalisi* ngokudla kwakho lowo owafelwa nguKhristu. 16  Ngakho ungenzi ukuthi kukhulunywe kubi ngezinto ezinhle ozenzayo, 17  ngoba ukungena eMbusweni kaNkulunkulu akuyi ngokudla lokunatha kodwa kuya ngokulunga, lokuthula, lokuthokoza ngomoya ongcwele. 18  Loba ngubani oba yisigqili sikaKhristu esenza izinto lezi wemukelwa nguNkulunkulu aphinde emukelwe ngabantu. 19  Yikho-ke kasizameni ngamandla ethu wonke ukwenza izinto eziletha ukuthula lalezo ezenza sakhane. 20  Yekelani ukudiliza umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla nje. Lanxa izinto zonke zihlanzekile sibili, kuyingozi* ukuthi umuntu adle into ezakwenza omunye akhubeke. 21  Kungcono ukuthi ungayidli inyama njalo ungalinathi iwayini, lokuthi ungenzi loba yini ekhuba umfowenu. 22  Ukholo olalo lugcine phakathi kwakho loNkulunkulu. Uyathokoza umuntu ongazahluleli ngalokho yena akwemukelayo. 23  Kodwa nxa ethandabuza, uselecala nxa engadla ngoba udlile yena engelakholo. Yonke into engaveli okholweni iyisono.

Amabala angaphansi

Kungahunyutshwa langokuthi, “ezindabeni eziphikisekayo.”
Kumbe, “Ungamchithi.”
Kumbe, “akuqondanga.”