KwabaseRoma 12:1-21

  • Nikelani imizimba yenu ibe yimihlatshelo ephilayo (1, 2)

  • Izipho zitshiyene kodwa umzimba uwodwa (3-8)

  • Indlela amaKhristu okumele aphile ngayo (9-21)

12  Yikho bafowethu ngiyalincenga ngesisa sikaNkulunkulu ukuthi linikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ophilayo, ongcwele njalo owamukelwa nguNkulunkulu, oyinkonzo engcwele eliyenza ngamandla enu okucabanga.  Yekelani ukubunjwa ngumumo lo wezinto,* kodwa guqulwani lintshintshe indlela elicabanga ngayo ukuze lihlolisise lizibonele intando kaNkulunkulu enhle, eyamukelekayo futhi epheleleyo.  Ngomusa omkhulu engiwuphiweyo ngitshela wonke umuntu phakathi kwenu ukuthi angacabangi ukuthi ungcono kulalokho ayikho khona, kodwa acabange ngendlela etshengisa ukuthi usebenzisa kuhle ingqondo, kusiya ngokholo ngamunye aluphiwe* nguNkulunkulu.  Silezitho ezinengi emzimbeni munye, kodwa zonke izitho lezo zilemisebenzi etshiyeneyo.  Ngakho lanxa thina sibanengi, singumzimba owodwa omanyene loKhristu, kodwa ngamunye wethu unjengesitho esibanjaniswe lezinye.  Yikho-ke njengoba silezipho ezitshiyeneyo kusiya ngomusa omkhulu esiwunikiweyo, nxa kuyisipho sokuphrofetha kasiphrofetheni kusiya ngokholo esiluphiweyo;  nxa kuyimisebenzi yebandla kasiyenzeni leyomisebenzi yebandla; lowo ofundisayo kafundise;  okhuthazayo* kakhuthaze;* owabela abanye* kakwenze lokho ngenhliziyo emhlophe; okhokhelayo kakukhuthalele* ukukhokhela; lowo owenzela abanye isihawu kabenzele ethokoza.  Uthando lwenu kalungabi ngolokuzenzisa. Yenyanyani okubi, libambelele kokuhle. 10  Thandanani ngothando lobuzalwane, lithandane ngenhliziyo yonke. Khokhelani ekuhlonipheni abanye.* 11  Khuthalani,* lingabi ngamavila.* Vuthani emoyeni. Wobani yizigqili zikaJehova. 12  Jabulani ngenxa yethemba lenu. Qiniselani ebunzimeni. Phikelelani ekuthandazeni. 13  Phanini abangcwele elilakho kusiya ngalokho abakuswelayo; libe lomkhuba wokwamukela kuhle abanye. 14  Qhubekani libusisa abalihlukuluzayo; busisani, lingaqalekisi. 15  Jabulani labajabulayo; lilile labalilayo. 16  Bonani abanye ngendlela lina elizibona ngayo; lingahlali licabanga ngezinto eziphakemeyo,* kodwa khokhelwani yizinto eziphansi. Lingaziboni lihlakaniphile. 17  Lowo oliphatha kubi lingambuyiseli ngokubi. Qalani licabange ukuthi kuyini okuhle emehlweni abantu bonke. 18  Nxa kungenzeka futhi kusemandleni enu, hlalani ngokuthula labantu bonke. 19  Lingaziphindiseleli bathandekayo, kodwa nikani ulaka lukaNkulunkulu ithuba, ngoba kubhaliwe ukuthi: “‘Ukuphindisela ngokwami; ngizabuyisela mina,’ kutsho uJehova.” 20  Ngakho “nxa isitha sakho silambile, sinike ukudla; nxa somile, sinike okunathwayo, ngoba nxa ungenza njalo uyabe ubuthelela amalahle avuthayo ekhanda laso.”* 21  Lingavumi ukunqotshwa ngokubi, kodwa qhubekani linqoba okubi ngokuhle.

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “alwabelwe.”
Kumbe, “oxwayisayo.”
Kumbe, “kaxwayise.”
Kumbe, “onikelayo.”
Kumbe, “kakwenze ngenhliziyo yonke.”
Kumbe, “Qalani lina ukuhlonipha abanye.”
Kumbe, “Sebenzani gadalala; Tshisekani.”
Kumbe, “lingayimayimi nxa lisebenza.”
Kumbe, “lingabi lamacebo aphakemeyo.”
Lokhu kutsho ukwenza umuntu athambe, ancibilike lanxa elukhuni.