KwabaseRoma 10:1-21

  • Kutholakala njani ukulunga kukaNkulunkulu? (1-15)

    • Ukukhuluma ngokholo ebantwini (10)

    • Ukubiza uJehova kwenza umuntu asindiswe (13)

    • Inyawo ezinhle zabatshumayelayo (15)

  • Kabazilaleli izindaba ezinhle (16-21)

10  Bafowethu, engikufisayo enhliziyweni yami njalo engihlezi ngibancengela khona kuNkulunkulu yikuthi basindiswe.  Ngiyabafakazela ukuthi bakhuthalele ukukhonza uNkulunkulu kodwa lokhu bakwenza bengelalo ulwazi oluqondileyo.  Babengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu kodwa babefuna ukuzenzela lokho bona ababekubona kulungile, yikho bengazange bakulandele ukulunga kukaNkulunkulu.  UMthetho waphela ngoKhristu ukuze wonke umuntu otshengisa ukuthi ulokholo kuthiwe ulungile.  UMosi ubhala ngezinto uMthetho othi zilungile esithi: “Umuntu ozenzayo izinto lezi uzaphila ngazo.”  Lanxa kunjalo, ukulunga okuza ngokukholwa kuthi: “Ungakhulumi enhliziyweni yakho usithi, ‘Ngubani ozakuya ezulwini?’ okutsho ukuthi ngubani ozakuya ezulwini esiyakwehlisa uKhristu.  Ungakhulumi lokuthi, ‘Ngubani ozakwehlela emgodini ongelamkhawulo?’ okutsho ukuthi ngubani ozakuyavusa uKhristu kwabafileyo.”  Kodwa uMbhalo uphinda uthi: “Ilizwi liseduze kwakho, lisemlonyeni wakho lasenhliziyweni yakho.” Lapha kutshiwo “ilizwi” lokholo esilitshumayelayo.  Wena uzasindiswa nxa uvuma ebantwini ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi njalo utshengisa ukuthi uyakholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. 10  Phela ngenhliziyo umuntu utshengisa ukuthi ulokholo athole ukulunga, kodwa ngomlomo ukhuluma ngokholo lolu ebantwini, athole insindiso. 11  Umbhalo uthi: “Kakho obeka ukholo kuye ozadana.” 12  Akulamehluko phakathi komJuda lomGrikhi. Bonke baleNkosi yinye ephanayo kubo bonke abayibizayo, 13  ngoba “wonke umuntu obiza ibizo likaJehova uzasindiswa.” 14  Kodwa bazambiza njani bengazange bakholwe kuye? Bazakholwa njani kuye bona bengazwanga ngaye? Bazakuzwa njani ngaye kungela otshumayelayo? 15  Bazatshumayela njani bengathunywanga? Angithi vele kubhaliwe ukuthi: “Zinhle kakhulu inyawo zalabo abatshumayela izindaba ezinhle ezimayelana lezinto ezinhle!” 16  Lanxa kunjalo, kayisibo bonke ababezamukela izindaba ezinhle. Yikho u-Isaya esithi: “Jehova, ngubani osekukholiwe lokho abakuzwe ngathi?”* 17  Ngakho ukholo luba khona ngemva kokuzwa ilizwi, ­besekusithi ilizwi lizwakale nxa umuntu ekhuluma ngoKhristu. 18  Kodwa ngicela ukubuza, kabehlulekanga ukuzwa yini? “Umsindo wabo wezwakala kuwo wonke umhlaba, lababekukhuluma kwezwakala emaphethelweni omhlaba.” 19  Ngiphinde ngibuze futhi, abako-Israyeli kabazange behluleke ukwazi angithi? Okokuqala, uMosi uthi: “Ngizalenza libe lobukhwele ngisebenzisa abantu bezinye izizwe njalo ngizalenza libe lolaka olukhulu ngisebenzisa isizwe esingelangqondo.” 20  Kodwa u-Isaya uqunga isibindi athi: “Ngatholwa yilabo ababengangidingi. Labo ababengabuzi ngami bangazi.” 21  Loba kunjalo, nxa ekhuluma ngabako-Israyeli uthi: “Ilanga lonke ngelulele izandla zami ebantwini abangalaleliyo labayiziqholo.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “esikubikileyo.”