KwabaseRoma 1:1-32

  • Ukubingelela (1-7)

  • Isifiso sikaPhawuli sokuvakatshela eRoma (8-15)

  • Olungileyo uzaphila ngokholo (16, 17)

  • Abangakholwayo kuNkulunkulu kabalasizatho sokuzigeza (18-32)

    • Ubuntu bukaNkulunkulu bubonakala kokudaliweyo (20)

1  Mina Phawuli, inceku kaKhristu uJesu eyabizelwa ukuthi ibe ngumphostoli futhi eyakhethwa* ukuthi itshumayele izindaba ezinhle zikaNkulunkulu, ngiyalibhalela.  Izindaba lezi ayevele ezithembisile eMibhalweni engcwele esebenzisa abaphrofethi  zimayelana leNdodana yakhe eyazalwa emhlabeni ingeyosendo lukaDavida.  Kodwa ngamandla omoya ongcwele yavuswa kwabafileyo njalo lokhu kwatshengisa ukuthi iyiNdodana kaNkulunkulu. Le yiyo iNkosi yethu uJesu Khristu.  Sathola umusa omkhulu ngayo futhi saba ngabaphostoli ukuze izizwe zonke zitshengise ukuthi zilokholo kuyo, ziyilalele besezikhazimulisa ibizo layo.  Lani liphakathi kwalezozizwe njalo labizelwa ukuthi libe ngabakaJesu Khristu.  Ngibhalela lonke lina abaseRoma abathandwa nguNkulunkulu, futhi ababizelwe ukuthi babe ngabangcwele: Umusa omkhulu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu kanye laseNkosini uJesu Khristu kakube kini.  Ngiqala ngokubonga uNkulunkulu ngebizo likaJesu Khristu, ngimbonga ngani lonke ngoba ukholo lwenu kukhulunywa ngalo emhlabeni wonke.  UNkulunkulu engimenzela inkonzo engcwele ngomoya wami, ngimemezela izindaba ezinhle eziphathelane leNdodana yakhe, angangifakazela ukuthi ngihlala ngiliqamba emithandazweni yami, 10  ngincenga ukuthi ngithole ithuba lokufika kini nxa kuyintando yakhe. 11  Ngilesifiso esikhulu sokulibona ukuze ngiliphe isipho* esivela kuNkulunkulu esizaliqinisa. 12  Engikutshoyo yikuthi ngifuna sikhuthazane, ngilikhuthaze ngokholo lwami, lani lingikhuthaze ngokholo lwenu. 13  Kodwa bafowethu ngifuna lihlale likwazi ukuthi sengizame kanengi ukuza kini ukuze ngithole izithelo phakathi kwenu njengoba nje bengizithola kwabanye abezizweni. Lanxa kunjalo, bengilokhu ngivinjelwa kuze kube khathesi. 14  Ngilesikwelede kumaGrikhi lakwabezinye izizwe,* kwabahlakaniphileyo labangafundanga. 15  Yikho ngizimisele ukutshumayela izindaba ezinhle lakini eRoma. 16  Angilanhloni ngezindaba ezinhle ngoba zingamandla kaNkulunkulu okusindisa wonke umuntu olokholo, kuqale ngomJuda besekulandela umGrikhi. 17  Abalokholo bayakubona ukuthi uNkulunkulu uveza ukulunga kwakhe ngezindaba lezi ezinhle njalo lokhu kuyaluqinisa ukholo lwabo, njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Kodwa olungileyo uzaphila ngenxa yokholo.” 18  Ulaka lukaNkulunkulu oluvela ezulwini luthululwa* kubo bonke abangamesabiyo labangalunganga, abacindezela iqiniso ngendlela engalunganga, 19  ngoba okungabe kusaziwa ngoNkulunkulu kuyabacacela kakhulu. UNkulunkulu ukwenze kwacaca kubo. 20  Lanxa engabonakali, ubuntu bakhe lamandla akhe angapheliyo kanye lokuthi yena unguNkulunkulu sibili, kuyabonakala ngendlela ecacileyo kusukela ekudalweni komhlaba kusiya phambili. Kuyazwisiseka nxa kukhangelwa izinto azidalayo, yikho bengelasizatho sokuzigeza. 21  Babekwazi ukuthi unguNkulunkulu, kodwa kabazange bamkhazimulise njalo kabazange bambonge. Baba lemicabango engasizi lutho njalo izinhliziyo zabo ezilobuphukuphuku zaba semnyameni. 22  Lanxa babezithi bahlakaniphile, baba yizithutha 23  baphendulela inkazimulo kaNkulunkulu ongafiyo yaba angathi yisithombe somuntu ofayo lesezinyoni, lesezidalwa ezilenyawo ezine kanye lesezinanakazana.* 24  Ngakho uNkulunkulu wabayekela balandela izinkanuko ezingcolileyo zezinhliziyo zabo ukuze bangayihloniphi imizimba yabo. 25  Batshiya iqiniso likaNkulunkulu, bakholwa amanga njalo bakhonza izinto ezidaliweyo, benza kuzo inkonzo engcwele kulokuthi bakhonze uMdali odunyiswa kuze kube nini lanini. Ameni. 26  Yikho uNkulunkulu wabatshiya bebuswa zinkanuko zabo zemacansini ngoba abesifazana babo babezintshintsha baziphathe ngendlela engasiyemvelo, bedela okwemvelo. 27  Lamadoda kawazange abe lesifiso semvelo sokulala labesifazana kodwa avutha atshiswa yinkanuko efuna ukulala lamanye amadoda, esenza izinto ezilihlazo, athola sonke isijeziso esifanele* ukungaziphathi kwawo. 28  Njengoba nje bakubona kungafanelanga ukuthi bamukele uNkulunkulu,* laye wabayekela baba lemicabango angayamukeliyo ukuze benze izinto ezingafanelanga. 29  Bagcwala konke okungalunganga, lokuxhwala, lobuhwaba, lobubi, lomona, lokubulala, lokuxabana, lobuqili, lolunya. Baba ngabantu abanyeyayo, 30  abakhuluma kubi ngabanye, abazonda uNkulunkulu, abayiziqholo, abazikhukhumezayo, abazitshaya isifuba, abalamacebo alimazayo,* abangalaleli abazali, 31  abangazwisisiyo, abangagcwalisi izithembiso, abangelathando futhi abangelasihawu. 32  Lanxa besazi mhlophe isahlulelo sikaNkulunkulu esilungileyo esokuthi abenza izinto lezi kufanele bafe, bona bayaqhubeka bezenza baphinde bavumelane lalabo abahlala bezenza.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “eyahlukaniselwa.”
Kumbe, “ngisebenzise isiphiwo sami.”
Kumbe, “lakwabangayisiwo maGrikhi.”
NgesiGrikhi, “luyavezwa.”
Kumbe, “lesezidalwa ezihuquzelayo.”
Kumbe, “yonke imbadalo efanele.”
Kumbe, “babengafuni ukuthola ulwazi oluqondileyo ngoNkulunkulu.”
Kumbe, “abasungula izinto eziyingozi.”