KwabaseKholose 4:1-18

  • Kucetshiswa amakhosi (1)

  • “Phikelelani ekuthandazeni” (2-4)

  • Ukuphila ngokuhlakanipha kulabo abangasimalunga ebandla (5, 6)

  • Amazwi okuphetha okubingelela (7-18)

4  Makhosi, phathani izigqili zenu ngendlela elungileyo lefaneleyo, lisazi ukuthi lani lilayo iNkosi ezulwini.  Phikelelani ekuthandazeni, lihlale liphapheme endabeni yokuthandaza futhi libe ngababongayo.  Kanti njalo lisithandazele lathi ukuze uNkulunkulu avulele ilizwi lakhe umnyango ukwenzela ukuthi sitshumayele imfihlo le engcwele ephathelane loKhristu, engiyisibotshwa ngenxa yayo,  lokuthi ngiyitshumayele ngendlela ecacileyo njengoba kufanele ngenze njalo.  Qhubekani liphila* ngendlela elokuhlakanipha kulabo abangayisiwo malunga ebandla, lisisebenzise kuhle kakhulu isikhathi senu.*  Amazwi enu kawahlale elomusa, efakwe isawudo, ukuze likwazi ukuthi kumele limphendule njani umuntu ngamunye.  UThikhikhu umfowethu engimthandayo, oyisikhonzi esithembekileyo lenceku engisebenza layo eNkosini, uzalitshela zonke izindaba ezimayelana lami.  Ngimthuma kini ukuze lazi ukuthi thina sinjani njalo ngifuna aduduze izinhliziyo zenu.  Uzabuya lo-Onesimu, umfowethu othembekileyo engimthandayo ovela kini. Bazalitshela konke okwenzakala lapha. 10  U-Aristakhu engibotshwe laye uyalibingelela, loMakho umzawakhe kaBhanabha uyalibingelela (uMakho lo nguye elatshelwa ukuthi limamukele nxa engafika kini), 11  kanye loJesu okuthiwa nguJustu. Bonke laba badabuka kwabasokileyo njalo yibo kuphela esisebenzela uMbuso kaNkulunkulu sincedisana futhi bayangiduduza* kakhulu. 12  U-Ephafrasi ovela kini oyinceku kaKhristu uJesu uyalibingelela. Uhlala elithandazela ngenhliziyo yonke ukuze ekucineni libe ngabapheleleyo njalo liyikholwe ngokugcweleyo yonke intando kaNkulunkulu. 13  Ngiyamfakazela ukuthi ulisebenzela nzima lina lalabo abaseLawodikheya laseHiyerapholisi. 14  ULukha udokotela othandekayo loDemasi bayalibingelela. 15  Libingelele abafowethu abaseLawodikheya lodadewethu uNimfa kanye lebandla elisemzini wakhe. 16  Nxa incwadi le isibaliwe kini, hlelani ukuthi ibalwe lasebandleni laseLawodikheya, lokuthi lani libale leyo evela eLawodikheya. 17  Tshelani lo-Akhiphu lithi: “Yiqakathekise inkonzo owayamukela eNkosini ukuze uyenze yonke.” 18  Mina Phawuli ngiyalibingelela ngibhala ngesami isandla. Hlalani likhumbula ngokubotshwa kwami. Umusa omkhulu kawube lani.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “lihamba.”
NgesiGrikhi, “lithenge isikhathi esibekiweyo.”
Kumbe, “bayangiqinisa.”