KwabaseKholose 3:1-25

  • Ubuntu obudala lobuntu obutsha (1-17)

    • Bulalani izitho zemizimba (5)

    • Uthando lwenza kube lokumanyana okupheleleyo (14)

  • Kucetshiswa imizi yamaKhristu (18-25)

3  Ngakho nxa lavuswa loKhristu, qhubekani lifuna izinto zaphezulu, lapho uKhristu ahlezi khona esandleni sokudla sikaNkulunkulu.  Gcinani izingqondo zenu zinamathele ezintweni zaphezulu hatshi ezintweni zasemhlabeni,  ngoba lina lifile futhi impilo yenu ifihlwe loKhristu* ngokuvumelana loNkulunkulu.  Lapho uKhristu oyikuphila kwethu ebonakala, lani lizabonakaliswa laye enkazimulweni.  Ngakho bulalani izitho zemizimba yenu yasemhlabeni, okuvela kuzo ukuziphatha okubi kwezemacansini,* lokungcola, lokubuswa zinkanuko zemacansini, lezifiso ezimbi kanye lobuhwaba, okuyikukhonza izithombe.  Ulaka lukaNkulunkulu luyeza ngenxa yezinto lezo.  Le yiyo indlela elaliziphatha* ngayo empilweni elaliyiphila kuqala.*  Kodwa kufanele likulahle konke lokhu: ukuthukuthela, lokuzonda, lobubi, lokuthethisa; njalo inkulumo ebolileyo akufanelanga iphume emilonyeni yenu.  Lingaqambelani amanga. Hlubulani ubuntu obudala lezenzo zabo, 10  ligqoke ubuntu obutsha obenziwa bube butsha ngolwazi oluqondileyo ngokuvumelana lomfanekiso kaNkulunkulu owabudalayo. 11  Lapho akulamGrikhi kumbe umJuda, akulakusoka kumbe ukungasoki, akula owezizweni, umSikhethiya,* isigqili kumbe okhululekileyo; kodwa uKhristu uyikho konke kukho konke. 12  Njengoba lingabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo, abangcwele labathandwayo, gqokani uthando lozwelo olukhulu, lomusa, lokuthobeka,* lobumnene kanye lokubekezela. 13  Qhubekani libekezelelana futhi lithethelelana ngenhliziyo yonke lanxa umuntu engabe elesizatho sokusola omunye. Njengoba nje uJehova alithethelela ngenhliziyo yonke, lani kufanele lenze njalo. 14  Phezu kwezinto zonke lezi, gqokani uthando ngoba lwenza limanyane ngokupheleleyo. 15  Kanti njalo ukuthula kukaKhristu kakubuse ezinhliziyweni zenu ngoba labizelwa kukho ukuze libe ngumzimba owodwa. Tshengisani ukuthi lingabantu ababongayo. 16  Ilizwi likaKhristu kalihlale kini ngokupheleleyo, libe ngabantu abalokuhlakanipha konke. Qhubekani lifundisana njalo likhuthazana* ngamahubo, langezingoma zokudumisa uNkulunkulu langokuhlabela izingoma zokukhonza lezokubonga, futhi lihlabelele uJehova ngezinhliziyo* zenu. 17  Loba kuyini elikwenzayo, kungaba ngelizwi kumbe ngesenzo, konke kwenzeni ngebizo leNkosi uJesu, libonga uNkulunkulu uBaba ngayo. 18  Bafazi, zehliseni kubomkenu ngoba lokhu kuhle eNkosini. 19  Madoda, qhubekani lithanda omkenu njalo lingabi lesihluku kubo.* 20  Bantwana, lalelani abazali benu kukho konke ngoba lokhu kuyayithokozisa iNkosi. 21  Bobaba, lingabazondisi* abantwabenu ukuze bangadani.* 22  Lina zigqili, walaleleni ­kukho konke amakhosi enu asemhlabeni, hatshi nxa elikhangele kuphela angathi lithokozisa abantu, kodwa kwenzeni ngenhliziyo eqotho langokwesaba uJehova. 23  Loba kuyini elikwenzayo kwenzeni ngomphefumulo* wonke, angathi lenzela uJehova hatshi abantu, 24  ngoba liyakwazi ukuthi lizakwamukela umvuzo olilifa elivela kuJehova. Kufanele libe yizigqili zeNkosi uKhristu. 25  Owenza okubi uzajeziswa sibili ngenxa yobubi abenzileyo njalo akusoze kube lobandlululo.

Amabala angaphansi

Kumbe, “isezandleni zikaKhristu.”
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “elalihamba.”
Kumbe, “lisaphila ngaleyondlela.”
Ibala leli lalisitsho umuntu ongaphucukanga.
Kumbe, “lokuzehlisa.”
Kumbe, “liselulekana.”
Kumbe, “ezinhliziyweni.”
Kumbe, “lingabathukutheleli kakhulu.”
Kumbe, “lingabacaphuli.”
Kumbe, “bangapheli amandla.”
Khangela iNgcazelo Yamabala, “Umphefumulo.”